ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده تجهیزات با لحاظ کردن عوامل بومی و استفاده از تکنیک FANP

پایان نامه، مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

اطلاعات پایان نامه
عنوان پایان نامهارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده تجهیزات با لحاظ کردن عوامل بومی و استفاده از تکنیک FANP
رشته و گرایشمدیریت صنعتی گریش تولید و عملیات
روش تحقیقANP،ISM، منطق فازی
تعداد صفحات۸۴
پرسشنامهدارد
سال انجام تحقیق۱۳۹۱
کلمات کلیدیانتخاب تأمین‌کننده تجهیزات، عوامل بومی خرید تجهیزات، فرایند تحلیل شبکه‌ای، مدل ساختاری تفسیری، منطق فازی.
نوع فایلاین فایل به صورت کاملا تایپ شده (Word) آماده استفاده دانشجویان و محققین می باشد.

چکیده

در این تحقیق تلاش شده تا معیارها و زیرمعیارهای انتخاب تأمین‌کننده تجهیزات با در نظر گرفتن عوامل بومی در صنعت کشور ایران شناسایی و انتخاب گردد. برای این منظور از ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان استفاده شده‌است. سپس برای انتخاب معیارها و زیرمعیارهای متناسب با وضعیت شرکت مورد مطالعه، از نظرات و توافق جمعی خبرگان در قالب یک تیم تصمیم شش نفره که اطلاعات جامعی پیرامون خرید تجهیزات داشتند، استفاده شد. ارتباط میان معیارها و زیرمعیارها با استفاده از تجمیع نظرات تیم تصمیم به دست آمد. در مرحله‌ی بعد با استفاده از تحلیل شبکه‌ای گروهی فازی و با مشارکت تیم تصمیم سه نفره خرید تجهیزات، وزن هر یک از گزینه­ها تعیین شد. نرخ ناسازگاری برای تمامی جداول تکمیل شده توسط تیم تصمیم محاسبه گردید که مقدار آن به کمک تحلیل حساسیت و پس از یک رفت و برگشت به کمتر از ۱/۰ رسید. روایی محتوایی و ظاهری این پرسش‌نامه با استفاده از ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان و متخصصان تأیید شد؛ برای پایایی پرسش‌نامه نیز مقدار آلفای کرونباخ ۹۸۸/۰ به دست آمد که بر همسانی درونی پرسش‌نامه و سازگاری پاسخ‌های افراد تاکید دارد. در این تحقیق به طور کلی چهار معیار و بیست و دو زیرمعیار مورد بررسی قرار گرفت که پس از انتخاب مناسب‌ترین زیرمعیارها در شرکت مورد مطالعه، وزن این معیارها و زیرمعیارها تعیین، و تأمین‌کننده مناسب با استفاده از اولویت به دست آمده، معرفی گردید.

فهرست

۱    فصل اول: کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ مسئله اصلی تحقیق.. ۳

۱-۳ تشریح و بیان موضوع.. ۴

۱-۴ ضرورت انجام تحقیق.. ۵

۱-۵ سؤالات تحقیق.. ۶

۱-۶ اهداف اساسی از انجام تحقیق.. ۶

۱-۷ قلمرو تحقیق.. ۶

۱-۷-۱ دوره زمانی انجام تحقیق.. ۶

۱-۷-۲ مکان تحقیق.. ۷

۱-۸ تعریف واژه‌های و اصطلاحات تخصصی طرح.. ۸

۲    فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق.. ۱۱

۲-۱ مقدمه. ۱۱

۲-۲ اهمیت کسب تجهیزات از دیدگاه ملی.. ۱۲

۲-۳ اهمیت استراتژیک کسب تجهیزات برای شرکت‌ها ۱۴

۲-۴ فرآیند خرید تجهیزات سرمایه‌ای.. ۱۵

۲-۵ انتخاب تأمین‌کننده و انتقال تکنولوژی.. ۱۷

۲-۵-۱ انتخاب تأمین کننده تجهیزات و انتقال تکنولوژی.. ۱۷

۲-۵-۲ انتخاب تأمین‌کننده. ۱۸

۲-۶ پیچیدگی فرآیند ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده تجهیزات… ۱۹

۲-۷ روش‌های انتخاب تأمین‌کننده تجهیزات در مقالات مختلف…. ۲۱

۲-۷-۱ روش‌های مبتنی بر اصول حسابداری و اقتصاد مهندسی.. ۲۲

۲-۷-۲ دلایل ناتوانی روش‌های اقتصاد مهندسی در ارزیابی تجهیزات… ۲۳

۲-۷-۳ روش‌های مبتنی بر تئوری تصمیم‌گیری.. ۲۴

۲-۷-۴ بررسی روش‌های تصمیم‌گیری.. ۲۶

۲-۷-۵ انتخاب روش مناسب برای تصمیم‌گیری کمی.. ۲۷

۲-۸ معیار‌های انتخاب تأمین‌کننده تجهیزات… ۲۹

۲-۹ فرآیند انتخاب تأمین‌کننده تجهیزات از دیدگاه سازمانی.. ۳۳

۲-۱۰   مطالعات کاربردی خارجی انتخاب تأمین‌کننده تجهیزات… ۳۳

۲-۱۱   مطالعات کاربردی داخلی انتخاب تأمین‌کننده تجهیزات… ۳۵

۲-۱۲   بررسی مسائل بومی پیرامون خرید تجهیزات… ۳۷

۲-۱۳   تحریم.. ۳۷

۲-۱۳-۱ راه‌های مقابله با تحریم‌ها ۳۹

۲-۱۴   سایر مسائل بومی.. ۴۰

۲-۱۴-۱ انرژی حرارتی- گاز طبیعی.. ۴۰

۲-۱۴-۲ مسائل مربوط به قراردادها ۴۱

۲-۱۴-۳ نرخ ارز. ۴۲

۲-۱۴-۴ تعرفه‌های ورود کالا.. ۴۳

۲-۱۴-۵ تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی ایران و استاندارد نبودن شبکه هوایی کشور ایران.. ۴۳

۲-۱۴-۶ تفاوت در قوانین و مقررات و استانداردها ۴۴

۲-۱۴-۷ اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۴۵

۲-۱۴-۸ جهانی شدن.. ۴۵

۲-۱۴-۹ تغییرات مداوم مدیریتی و ورود مدیران غیر متخصص به بخش تولید.. ۴۶

۲-۱۵   جمع بندی.. ۴۷

۳    فصل سوم: روش تحقیق.. ۴۹

۳-۱ مقدمه. ۴۹

۳-۲ نوع تحقیق.. ۴۹

۳-۳ انتخاب تیم تصمیم.. ۴۹

۳-۴ ابزار گرد آوری اطلاعات… ۵۰

۳-۵ روایی و پایایی ابزار تحقیق.. ۵۱

۳-۵-۱ روایی (اعتبار‌). ۵۱

۳-۵-۲ پایایی (اعتمادپذیری). ۵۱

۳-۶ روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۲

۳-۷ تکنیک‌های مورد استفاده در این تحقیق.. ۵۲

۳-۷-۱ منطق فازی.. ۵۲

۳-۷-۲ مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM‌). ۵۴

۳-۷-۳ فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی (FANP‌). ۵۶

۴    فصل چهارم: یافته‌های تحقیق.. ۶۸

۴-۱ مقدمه. ۶۸

۴-۲ پرسش‌نامه‌های مرحله اول.. ۶۹

۴-۳ محاسبه اوزان معیارها برای حذف معیارهای کم اهمیت… ۷۲

۴-۴ ارتباط میان زیرمعیارها و معیارها ۷۴

۴-۵ جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات… ۷۵

۴-۵-۱ وارد کردن اطلاعات پرسش‌نامه‌ها ۷۵

۴-۵-۲ محاسبه نرخ ناسازگاری.. ۷۶

۴-۵-۳ فازی ساختن داده‌ها ۷۷

۴-۵-۴ تجمیع نظر کارشناسان.. ۷۷

۴-۵-۵ بدست آوردن وزن معیارها و زیرمعیارها با توجه به معیار/زیرمعیار کنترلی.. ۷۹

۴-۵-۶ تشکیل سوپرماتریس…. ۷۹

۵    فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.. ۸۳

۵-۱ مقدمه. ۸۳

۵-۲ خلاصه تحقیق.. ۸۳

۵-۳ پاسخ به سؤالات تحقیق.. ۸۴

۵-۳-۱ پاسخ پرسش اول.. ۸۴

۵-۳-۲ پاسخ پرسش دوم. ۸۵

۵-۳-۳ پاسخ پرسش سوم. ۸۵

۵-۳-۴ پاسخ پرسش چهارم. ۸۶

۵-۴ تجزیه و تحلیل نتایج.. ۸۷

۵-۵ پیشنهادها ۸۹

۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی.. ۸۹

۵-۵-۲ پیشنهادهای پژوهشی برای تحقیقات آتی.. ۹۰

۵-۶ محدودیت‌های تحقیق.. ۹۱

۵-۷ جمع­بندی.. ۹۲

فهرست منابع. ۹۳

۶    پیوست‌های تحقیق.. ۹۸

پیوست ۱ پرسش‌نامه انتخاب زیرمعیارها ۹۸

پیوست ۲ برنامه inifuzzyline. 101

پیوست ۳ پرسش‌نامه تصحیح انتخاب زیرمعیارها ۱۰۲

پیوست ۴ برنامه fuzzulines. 104

پیوست ۵ پرسش‌نامه ISM…. 105

پیوست ۶ برنامه ismmean.. 106

پیوست ۷ پرسش‌نامه ANP.. 107

پیوست ۸ سوپرماتریس ناموزون.. ۱۱۶

پیوست ۹ سوپرماتریس تصادفی.. ۱۱۷

پیوست ۱۰ سوپرماتریس حد.. ۱۱۸

پیوست ۱۱ برنامه err. 119

پیوست ۱۲ برنامه weis. 120

منابع

احمدی، مهدی (۱۳۸۸). بررسی ابعاد و پیامدهای اجرایی هدفمند کردن یارانه ها، ماهنامه هدایت، ۹ (۹۸).

اشرف زاده، سید حمید رضا؛ نصیرزاد، مهران (۱۳۸۷). تأثیر جهانی شدن و الحاق به WTO بر سودآوری صنایع، مجله تحقیقات اقتصادی، ۴۳ (۵).

امیری ابیانه، هوشنگ؛ فاطمی، سید محمد؛ رحمتی، احمد (۱۳۸۷). شاخص انتخاب و خرید تجهیزات برای مدارس، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، ۸۷.

برارپور، کوروش (۱۳۸۳). چالش پیش روی صنعت خودرو ایران در آستانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) ، ویژه نامه ۱۰ مقاله برتر دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران.

بررسی و تحلیل تحولات اخیر نرخ برابری ارز (۱۳۸۲). دفتر مطالعات اقتصادی، معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی، تهران.

پوران، رضا (۱۳۸۹). بررسی علل، آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی واردات کالاهای قاچاق در ایران، اولین جشنواره فراخوان مقالات اقتصاد سالم، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

ترازنامه انرژی (۱۳۸۸). بخش دهم: تحولات جهانی بخش انرژی، سازمان بهره­وری انرژی ایران، تهران.

جبل عاملی، فرخنده؛ برادران شرکاء، حمیدرضا (۱۳۸۲). انتخاب نظام ارزی و تغییرات نرخ موثر واقعی ارز در جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های ۱۳۵۲-۱۳۷۵، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، ۱۵، (۱۲۱-۱۴۱).

خاکی، غلامرضا (۱۳۸۴). روش تحقیق در مدیریت. تهران: مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (۱۳۸۸). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.

دفتریان، منصور (۱۳۸۸). سرمقاله، نشریه انجمن نفت ایران، ۷۱، ۱-۲.

دلاور، علی (۱۳۷۴). مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد، تهران.

ذوالجناحی اسکویی، رامین (۱۳۸۲). اثرات کاهش تعرفه های وارداتی بر اقتصاد ایران، مجموعه مقالات همایش سیاست‌ها و مدیریت برنامه های رشد و توسعه در ایران، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

سرمد، ز.؛ بازرگان، ع.؛ حجازی، ا. (۱۳۸۵). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.

ضرابی، اصغر؛ محمدی، جمال؛ سقایی، محسن (۱۳۸۸). چالش‌های صنعت حمل و نقل هوایی ایران (مطالعه موردی ترافیک هوایی اصفهان)، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال بیستم، ۳۳/۱، (۲۳-۴۲).

عالم تبریز، اکبر؛ باقرزاده آذر، محمد (۱۳۸۹) مدل تصمیم‌گیری فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی برای گزینش تأمین کننده راهبردی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ۵۴ ،۵۷-۸۶.

عبداله‌زاده، وحید؛ محلوجی، هاشم؛ کریمی معجنی، الناز (۱۳۸۴). ارزیابی و انتخاب تجهیزات گنتری کرین با استفاده از روش AHP گروهی، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع.

عوامل موثر بر قاچاق کالاهای وارداتی و راهکارهای مبارزه با آن (۱۳۸۲). دفتر مطالعات اقتصادی، معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی، تهران.

فقیه نصیری، مرجان؛ تشکینی، احمد؛ عریانی، بهاره (۱۳۸۷). مشکلات نظام فعلی پرداخت یارانه، تبعات، مزایا و پیشنهادات هدفمند کردن یارانه انرژی، دفتر مطالعات اقتصادی، گروه قیمت و سیاست‌های حمایتی، معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی.

مرتاض هجری، حسن؛ صلوتی، مجتبی؛ پرویزی، شهرام (۱۳۸۶). الگویی برای انتخاب و خرید تجهیزات پزشکی، نشریه مهندسی پزشکی، شماره ۷۸، صفحات ۶۶ تا ۶۹.

مهرگان، محمد رضا؛ زالی، محمد رضا (۱۳۸۵). در جستجوی فنون تعیین روایی در پژوهش‌های مدیریتی، فصلنامه فرهنگ مدیریتی، ۱۴.

محمدی لرد، عبدالحمید (۱۳۸۸). فرایندهای تحلیل شبکه ای (ANP) و سلسله مراتبی (AHP) به همراه معرفی نرم­افزار Super Decision، انتشارات البرز فردانش، تهران.

نیکبخت، حمیدرضا (۱۳۸۴). تعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده)، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوق بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، ۳۲، (۷-۵۱).

Akarakiri, J. B. (1998). Equipment leasing: a strategy for technology acquisition in Nigeria. Technovation, 18(۵), ۳۴۷-۳۵۲.

Albayrakoglu, M. (1996). Justification of new manufacturing technology: a strategic approach using the analitical hierarchy process. Production and Inventory Management Journal, 37, ۷۱.

Anukul, M., & Deshmukh, S. G. (1994). Vendor Selection Using Interpretive Structural Modelling (ISM). [DOI: 10.1108/01443579410062086]. International Journal of Operations & Production Management, 14(۶), ۵۲-۵۹.

Ayağ, Z., & Özdemir, R. (2006). A fuzzy AHP approach to evaluating machine tool alternatives. Journal of Intelligent Manufacturing, 17(۲), ۱۷۹-۱۹۰.

Bell, M. (1990). Continuing Industrialisation, Climate Change and International Technology Transfer. Sussex University, Brighton, Sussex, UK.

Benyoucef, L., Ding, H., & Xie, X. (2003). Supplier Selection Problem : Selection Criteria and Methods.

Byun, D.-H. (2000). The AHP approach for selecting an automobile purchase model. Information & Management, 38, ۲۸۹-۲۹۷.

Chaudhuri, A., Koudal, P., & Seshadri, S. (2010). Productivity and capital investments: An empirical study of three manufacturing industries in India. IIMB Management Review, 22, ۶۵-۷۹.

Chen, M. (1999). A heuristic for solving manufacturing process and equipment selection problems. International Journal of Production Research, 37(۲), ۳۵۹-۳۷۴.

Chen, S. (2002). A post-manufacturing product cost analysis model. Cleveland State University, Cleveland, Ohio, USA.

Chen, S., & Keys, L. K. (2009). A cost analysis model for heavy equipment. Computers & Industrial Engineering, 56(۴), ۱۲۷۶-۱۲۸۸.

Christen, R.-A., James, B., Keith, R., Peter, A., Liz, V., & Mark, S. (2009). A cladistic classification of commercial aerospace supply chain evolution. Journal of Manufacturing Technology Management, 20(۲), ۲۳۵-۲۵۷.

Çimren, E., Çatay, B., & Budak, E. (2007). Development of a machine tool selection system using AHP. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 35(۳), ۳۶۳-۳۷۶.

Cui, L.-l. (2009). Method for Supplier Selection Based on ANP and Entropy Righ. Paper presented at the Second International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation.

Dağdeviren, M. (2008). Decision making in equipment selection: an integrated approach with AHP and PROMETHEE. Journal of Intelligent Manufacturing, 19(۴), ۳۹۷-۴۰۶.

Dasgupta, S., Laplante, B., Mamingi, N., & Group, W. B. D. R. (1998). Capital market responses to environmental performance in developing countries: Citeseer.

Degraeve, Z., Labro, E., & Roodhooft, F. (2000). An evaluation of vendor selection models from a total cost of ownership perspective. European Journal of Operational Research, 125(۱), ۳۴-۵۸.

Dickson, G. W. (1966). An Analysis of Vendor Selection Systems and Decisions. Journal of Purchasing and Materials Management, 2(۱), ۵-۱۷.

Earnest, D. L. (1987). Capital equipment justification: A spreadsheet application template. Computers & Industrial Engineering, 13(۱-۴), ۳۴۱-۳۴۵.

Eaton, J., & Kortum, S. (2001). Trade in capital goods. European Economic Review, 45(۷), ۱۱۹۵-۱۲۳۵.

Galtung, J. (1967). On the effects of international economic sanctions: With examples from the case of Rhodesia. World Politics: A Quarterly Journal of International Relations, ۳۷۸-۴۱۶.

Ghodsypour, S. H., & O’Brien, C. (1998). A decision support system for supplier selection using an integrated analytic hierarchy process and linear programming. International Journal of Production Economics, 56-57, ۱۹۹-۲۱۲.

Guan, J. C., Mok, C. K., Yam, R. C. M., Chin, K. S., & Pun, K. F. (2006). Technology transfer and innovation performance: Evidence from Chinese firms. Technological Forecasting and Social Change, 73(۶), ۶۶۶-۶۷۸.

Hobbs, B. F. (1986). What Can We Learn from Experiments in Multiobjective Decision Analysis? Systems, Man and Cybernetics, IEEE Transactions on, 16(۳), ۳۸۴-۳۹۴.

Ishikawa, A., Amagasa, M., Shiga, T., Tomizawa, G., Tatsuta, R., & Mieno, H. (1993). The Max-Min Delphi method and fuzzy Delphi method via fuzzy integration. Fuzzy Sets and Systems, 55(۳), ۲۴۱-۲۵۳.

Johnston, W. J., & Bonama, T. V. (1981). Purchase process for capital equipment and services. Industrial Marketing Management, 10(۴), ۲۵۳-۲۶۴.

Kirytopoulos, K., Leopoulos, V., & Voulgaridou, D. (2008). Supplier selection in pharmaceutical industry. Benchmarking: An international journal, 15(۴), ۴۹۴-۵۱۶.

Kosteas, V. D. (2008). Trade Protection and Capital Imports in the Mexican Manufacturing Sector. World Development, 36(۱۲), ۲۸۲۲-۲۸۳۷.

Kuo, R., Wang, Y., & Tien, F. (2010). Integration of artificia neural network and MADA methods for green supplier selection. Journal of Cleaner Production, 18, ۱۱۶۱-۱۱۷۰.

Lee, A. H. I., Wang, W.-M., & Lin, T.-Y. (2010). An evaluation framework for technology transfer of new equipment in high technology industry. Technological Forecasting and Social Change, 77(۱), ۱۳۵-۱۵۰.

Lefley, F. (1996). STRATEGIC METHODOLOGIES OF INVESTMENT APPRAISAL OF AMT PROJECTS: A REVIEW AND SYNTHESIS. The Engineering Economist, 41(۴), ۳۴۵-۳۶۳.

Lindberg, P., Linder, J., & Tunalv, C. (1988). Strategic decisions in manufacturing — on the choice of investments in flexible production organizations. International Journal of Production Research, 26(۱۰), ۱۶۹۵–۱۷۰۴.

Long, J. B. D., & Summers, L. H. (1990). Equipment Investment and Economic Growth. National Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. 3515.

Markland, R. E., Vickery, S. K., & Davis, R. A. (1998). Operations Management Concepts in Manufacturing and Service (۲nd Edition ed.). St. Paul, MN, USA: West Publishing.

Mobolurin, A. (1995). multi-hierarchical qualitative group decision method : consensus building in supplier selection. Paper presented at the International conference on applied modelling, simulation and optimization.

Naik, B., & Chakravarty, A. K. (1992). Strategic acquisition of new manufacturing technology: a review and research framework. International Journal of Production Research, 30(۷), ۱۵۷۵-۱۶۰۱.

Noaker, P. A. (1994). Can you justify change? Manufacturing Engineering, 113(۶), ۳۰–۳۵.

Nydick, R. L., & Hill, R. P. (1992). Using the analytic hierarchy process to structure the supplier selection procedure. Intenational journal of purchasing and materials management, 28(۲), ۳۱-۳۶.

Ockwell, D. G., Watson, J., MacKerron, G., Pal, P., & Yamin, F. (2008). Key policy considerations for facilitating low carbon technology transfer to developing countries. Energy Policy, 36(۱۱), ۴۱۰۴-۴۱۱۵.

Oeltjenbruns, H., Kolarik, W. J., & Schnadt-Kirschner, R. (1995). Strategic planning in manufacturing systems — AHP application to an equipment replacement decision. International Journal of Production Economics, 38(۲-۳), ۱۸۹-۱۹۷.

Pal, A., Chan, F. T. S., Mahanty, B., & Tiwari, M. K. (2011). Aggregate procurement, production, and shipment planning decision problem for a three-echelon supply chain using swarm-based heuristics. International Journal of Production Research, 49, ۲۸۷۳-۲۹۰۵.

Persson, I. (1991). Developing a manufacturing strategy within a capital investment process — a case study. International Journal of Operations and Production Management, 11(۳), ۳۲–۴۲.

Petroni, A., & Braglia, M. (2000). Vendor Selection Using Principal Component Analysis. Journal of Supply Chain Management, 36(۲), ۶۳-۶۹.

Proctor, M. D., & Canada, J. R. (1992). Past and Present Methods of Manufacturing Investment Evaluation: A Review of the Empirical and Theoretical Literature. The Engineering Economist, 38(۱), ۴۵-۵۸.

Prowle, M. (2000). The changing public sector: a practical management guide: Gower Pub Co.

Ramanathan, R. (2007). Supplier selection probelem: integrating DEA with the approaches of total cost of ownership and AHP , Supply chain management: An international journal, 12(۴), ۲۵۸-۲۶۱.

Roodhooft, F., & Konings, J. (1997). Vendor selection and evaluation an Activity Based Costing approach. European Journal of Operational Research, 96(۱), ۹۷-۱۰۲.

Saaty, T. (1999). Fundamentals of the Analytic Network Process. ISAHP,Japan.

Saaty, T. (2008). The analytic network process. Iranian Journal of Operations Research, 1(۱), ۱-۲۷.

Saaty, T., & Vargas, L. G. (2006). Decision making with the analytic network process: Economic, political, social and technological applications with benefits, opportunities, costs and risks (Vol. 95): Springer Verlag.

Sanayei, A., Farid Mousavi, S., Abdi, M. R., & Mohaghar, A. (2008). An integrated group decision-making process for supplier selection and order allocation using multi-attribute utility theory and linear programming. Journal of the Franklin Institute, 345(۷), ۷۳۱-۷۴۷.

Shapira, A., & Goldenberg, M. (DECEMBER 2005). AHP-Based Equipment Selection Model for Construction Projects. JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMEN.

Sims, E. R. J. (1995). Precision manufacturing costing. New York, NY, USA: Marcel Dekker Inc.

Skinner, W. (1996). Three yards and cloud of dust : industrial management at centuryend. Production and Operations Management, 5(۱), ۱۵–۲۴.

Stading, G., Flores, B., & Olson, D. (2001). Understanding managerial preferences in selecting equipment. Journal of Operations Management, 19(۱), ۲۳-۳۷.

Tabucanon, M. T., Batanov, D. N., & Verma, D. K. (1994). Decision support system for multicriteria machine selection for flexible manufacturing systems. Computers in Industry, 25(۲), ۱۳۱-۱۴۳.

Tam, M. C. Y., & Tummala, V. M. R. (2001). An application of the AHP in vendor selection of a telecommunications system. Omega, 29(۲), ۱۷۱-۱۸۲.

Temple, J., & Voth, H.-J. (1998). Human capital, equipment investment, and industrialization. European Economic Review, 42(۷), ۱۳۴۳-۱۳۶۲.

Thompson, K. N. (1990). Vendor profile analysis. Journal of Purchasing and Materials Management, 26(۴), ۱۱-۱۸.

Tracey, M., Vonderembse, M. A., & Lim, J. (1999). Manufacturing technology and strategy formulation : keys to enhancing competitiveness and improving performance. Journal of Operations Management, 17(۴), ۴۱۱–۴۲۸.

Troxler, J. W., & Blank, L. (1989). A comprehensive methodology for manufacturing system evaluation and comparison. Journal of Manufacturing Systems, 8(۳), ۱۷۵-۱۸۳.

Vickery, S. K. (1991). A theory of production competence revisited. Decision Sciences, 22, ۶۳۵–۶۴۳.

Wang, G., Huang, S. H., & Dismukes, J. P. (2004). Product-driven supply chain selection using integrated multi-criteria decision-making methodology. International Journal of Production Economics, 91(۱), ۱-۱۵.

Ward, P. T., McCreery, J. K., Ritzman, L. P., & Sharma, D. (1998). Competitive priorities in operations management. Decision Sciences, 29(۴), ۱۰۳۵–۱۰۴۶.

Warusawitharana, M. (2008). Corporate asset purchases and sales: Theory and evidence. Journal of Financial Economics, 87(۲), ۴۷۱-۴۹۷.

Weber, C. A., Current, J. R., & Benton, W. C. (1991). Vendor selection criteria and methods. European Journal of Operational Research, 50(۱), ۲-۱۸.

Wolcott, P. “The Provision of Internet Services in India,” In Information Systems in Developing Countries: Theory and Practice, Davison, R.M., Harris, R.W., Qureshi, S., Vogel, D.R. and de Vreede, G.J. Eds.), University of Hong Kong Press, Hong Kong, 2005.

Worrell, E., van Berkel, R., Fengqi, Z., Menke, C., Schaeffer, R., & O. Williams, R. (2001). Technology transfer of energy efficient technologies in industry: a review of trends and policy issues. Energy Policy, 29(۱), ۲۹-۴۳.

Wu, M., & Liu, Z. (2011). The supplier selection application based on two methods VIKOR algorithm with entropy method and Fuzzy TOPSIS with vaguesets method. International Journal of Management Science and Engineering Management, 6(۲), ۱۱۰-۱۱۶.

Yang, G., & Huang, W. (2009, 4-5 July 2009). Application of the TOPSIS Based on Entropy-AHP Weight in Nuclear Power Plant Nuclear-Grade Equipment Supplier Selection. Paper presented at the Environmental Science and Information Application Technology, 2009. ESIAT 2009. International Conference on.

Yeo, K. T., & Ning, J. H. (2006). Managing uncertainty in major equipment procurement in engineering projects. European Journal of Operational Research, ۱۷۱(۱), ۱۲۳-۱۳۴.

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *