ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی

پایان نامه، حسابداری و مدیریت مالی

اطلاعات پایان نامه
عنوان پایان نامهارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی
رشته و گرایشحسابداری و مدیریت مالی
روش تحقیقرگرسیون
تعداد صفحات۱۲۷
سال انجام تحقیق۱۳۹۱
کلمات کلیدیدرماندگی مالی، الگوهای جریان های نقدی، مدل برنامه ریزی ژنتیک ،پیش بینی درماندگی مالی
نوع فایلاین فایل به صورت کاملا تایپ شده (Word) آماده استفاده دانشجویان و محققین می باشد.

چکیده

ورشکستگی شرکت ها یکی از راه هایی است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری می شود. پیش بینی درماندگی مالی می تواند با هشدارهای لازم ، شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و به دنبال آن ورشکستگی هشیار نماید تا آنها با توجه به این هشدارها، دست به اقدامات مقتضی بزنند و سرمایه گذاران بتوانند فرصت های مطلوب را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در    فرصت ها و مکان های مناسب، سرمایه گذاری نمایند. یکی از روشهای پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از مدل های پیش بینی درماندگی مالی است. در این راستا پژوهش حاضر به ارزیابی میزان اثربخشی الگوی جریان   وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای ۱۳۸۱تا  ۱۳۸۶ با استفاده از داده های ۸۲ شرکت مورد آزمون می پردازد. الگوهای جریان نقدی، سیاست های شرکت برای تأمین منابع، تخصیص منابع و ظرفیت عملیاتی را نشان می دهد. تئوری های اقتصادی و محققان قبلی مثبت یا منفی بودن جریان های نقدی ناشی ازفعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی را با توجه به مراحل چرخه عمر را پیش بینی کرده اند. در پژوهش حاضر از الگوهای جریان نقدی در مرحله نزول جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده شده و سپس نتایج آن با مدل برنامه ریزی ژنتیک که طبق شرایط ایران توسط فرج زاده دهکردی(۱۳۸۶) ارائه گردیده مورد ارزیابی گرفته است. نتایج تحقیق حاضرحاکی از این است که الگوی جریان های نقدی دارای قدرت پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در ایران است. همچنین طبق نتایج تحقیق اثربخشی مدل برنامه ریزی ژنتیک درمقایسه با الگوی جریان های نقدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بیشترمی باشد.

فهرست

فصل اول:کلیات تحقیق

 

(۱-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

(۲-۱ تشریح وبیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

(۳-۱ضررت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

(۴-۱ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

(۵-۱ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸

(۶-۱ جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸

(۷-۱ سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

(۸-۱ فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹

(۹-۱ محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

(۱۰-۱ کاربرد تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

(۱۱-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی ……………………………………………………………………………………………………………۱۰

(۱۲-۱ ساختار کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

بخش اول : ادبیات و مبانی نظری تحقیق

(۱-۲ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

(۲-۲ تعاریف ورشکستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

(۳-۲ دلایل ورشکستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

(۴-۲ مراحل ورشکستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۰۲

(۵-۲ قوانین ورشکستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۵-۱ ) قوانین ورشکستگی در ایران………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

(۶-۲ تکنیک های مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی………………………………………………………………………………………۲۳

(۱-۶-۲ تکنیک آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

(۲-۶-۲ تکنیک هوش مصنوعی………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

(۳-۶-۲ مدل های تئوریک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۷) مدل های پیش بینی درماندگی مالی ………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۷-۱) آماری تک متغیره………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۷-۲) تحلیل تشخیصی چندگانه(MDA)……………………………………………………………………………………………………..26

۲-۷-۳) مدل احتمالی خطی(LPM)………………………………………………………………………………………………………………..27

۲-۷-۴) مدل لوجیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۷-۵) مدل پروبیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۷-۶) روش های مجموع تجمعی……………………………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۷-۷) فرایندهای تعدیل ناقص………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۷-۸) الگوریتم طبقه بندی بازگشتی………………………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۷-۹) استدلال مبتنی بر موضوع…………………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۷-۱۰) شبکه های عصبی مصنوعی……………………………………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۷-۱۱) الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۷-۱۲) برنامه ریزی ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۷-۱۳) مدل مجموعه های سخت…………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۷-۱۴) ماشین بردار تکیه گاه(SVM)………………………………………………………………………………………………………….42

۲-۷-۱۵) معیارهای تجزیه ترازنامه(BSDM)…………………………………………………………………………………………………42

(۸-۲ تئوری های ورشکستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۲-۸-۱) تئوری ورشکستگی قمارباز……………………………………………………………………………………………………………………۴۳

۲-۸-۲) تئوری مدیریت وجوه نقد………………………………………………………………………………………………………………………۴۳

۲-۸-۳) تئوری های ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۲-۸-۳-۱) مدل های اعتبار سنجی مورگان و KMV مودی……………………………………………………………….۴۳

۲-۸-۳-۲) ریسک اعتباری CSFB……………………………………………………………………………………………………….43

۲-۸-۳-۳) تئوری پرتفو لیوی اعتباری مک کینسی………………………………………………………………………………۴۴

(۹-۲ میزان کاربرد تکنیک ها در مدل بندی پیش بینی ورشکستگی……………………………………………………………………….۴۴

(۱۰-۲ میزان دقت و خطای نوع اول  و دوم مدل های پیش بینی ورشکستگی……………………………………………………….۴۶

(۱۱-۲ نسبت های مالی مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی…………………………………………………………………………..۵۰

(۱۲-۲ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰

بخش دوم : پیشینه تحقیقات

۲-۱۳) مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۱۳-۱) تحقیقات خارجی انجام شده در زمینه درماندگی مالی…………………………………………………………………۵۱

۲-۱۳-۲) تحقیقات داخلی انجام شده در زمینه درماندگی مالی…………………………………………………………………..۵۳

۲-۱۳-۳) تحقیقات انجام شده در زمینه الگو های جریان نقدی…………………………………………………………………..۵۵

۲-۱۴) نتیجه گیری ادبیات و پیشینه تحقیقات…………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۲-۱۵) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

(۱-۳ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

(۲-۳ موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

(۳-۳ طبقه بندی تحقیق براساس  ماهیت و روش   …………………………………………………………………………………………………۶۱

(۴-۳ طبقه بندی تحقیق براساس هدف……………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

(۵-۳ فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

(۶-۳ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

(۷-۳ نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

(۸-۳ نحوه گردآوری داده ها و اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

(۹-۳ نحوه اندازه گیری متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۶۴

(۱-۹-۳ الگوهای جریان نقدی……………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

(۲-۹-۳ مدل برنامه ریزی ژنتیک فرج زاده………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۳-۹-۲-۱) مدل برنامه ریزی ژنتیک به صورت درختی……………………………………………………………………………………….۶۸

۳-۹-۲-۲) فرمول ریاضی مدل برنامه ریزی ژنتیک……………………………………………………………………………………………..۷۰

۳-۹-۲-۳) تفسیر متغیرهای مدل برنامه ریزی ژنتیک………………………………………………………………………………………..۷۰

(۱۰-۳ روش های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

(۱۱-۳ خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

 

(۱-۴ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

(۲-۴ تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴

(۳-۴ آمار توصیفی برای متغیرهای الگوی جریان های نقدی…………………………………………………………………………………….۷۵

(۱-۳-۴ آمار توصیفی برای جریان های نقد عملیاتی منفی کل ۳ سال قبل از درماندگی مالی…………………….۷۵

(۲-۳-۴ آمار توصیفی برای جریان های نقد عملیاتی منفی به تفکیک سال …………………………………………………..۷۶

(۳-۳-۴ آمار توصیفی برای جریان های نقد سرمایه گذاری مثبت کل ۳ سال قبل از درماندگی مالی………….۸۰

(۴-۳-۴ آمار توصیفی برای جریان های نقد سرمایه گذاری مثبت به تفکیک سال…………………………………………۸۱

(۵-۳-۴ آمار توصیفی برای جریان های نقد تامین مالی کل ۳ سال قبل از درماندگی مالی………………………….۸۵

(۶-۳-۴ آمار توصیفی برای جریان های نقد تامین مالی مثبت به تفکیک سال………………………………………………۸۶

(۴-۴ آمار توصیفی برای متغیرهای مدل برنامه ریزی ژنتیک …………………………………………………………………………………..۹۰

(۵-۴ آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

(۱-۵-۴ معرفی فرضیه های آماری………………………………………………………………………………………………………………………۹۲

(۲-۵-۴ آزمون فرضیه و نتایج آن…………………………………………………………………………………………………………………………۹۲

(۶-۴ خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷

 

فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادها

 

(۱-۵ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

(۲-۵ خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹

(۳-۵ بررسی یافته ها و تفسیر نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۵-۳-۱) نتایج آزمون فرضیه  ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

۵-۳-۲) نتایج حاصل از الگوی جریان های نقدی ……………………………………………………………………………………………۱۰۳

۵-۳-۳) نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی ژنتیک …………………………………………………………………………………………..۱۰۴

۵-۳-۴) مقایسه نتایج الگوی جریان های نقدی با نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی ژنتیک فرج زاده……………۱۰۵

(۴-۵ محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶

(۵-۵ پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

(۶-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

(۷-۵ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

(۸-۵ خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰

منابع

منابع فارسی

۱) حافظ نیا،  محمد رضا،(۱۳۸۹).  “مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی”،(چاپ هفدهم)،انتشارات سمت.

۲) حقیقت، حمید،قربانی،آرش.(۱۳۸۵).” بررسی رابطه سود و جریان های نقدی با ارزش شرکت در چارچوب چرخه عمرشرکت”، پیام مدیریت،شماره۲۱،صفحه ۲۰۱تا۲۱۹.

۳) دیو سالار،مهدی.(۱۳۸۹)،”بررسی تطبیقی پیش بینی ورشکستگی شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای آماری و روش های هوش محاسباتی”، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه علامه طباطبایی.

۴) سازمان حسابرسی.(۱۳۹۰).  “استانداردهای حسابرسی”.مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.

۵) سرمد،  زهره،  و بازرگان،  عباس،  و حجازی،  الهه، (۱۳۸۸).  “روش های تحقیق در علوم رفتاری”،(چاپ هفدهم)،  انتشارات آگاه.

۶) سلیمانی امیری،غلامرضا.(۱۳۸۱)،”بررسی شاخص های پیش بینی ورشکستگی در شرایط محیطی ایران”، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه تهران.

۷) سهرابی عراقی،محسن.(۱۳۸۷)،”مدلی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکتهای ایرانی”، پایان نامه دکتری،  دانشگاه علامه طباطبایی.

۸) صفری،علی.(۱۳۸۱)،”ارتباط بین نسبتهای مالی و تداوم فعالیت شرکتها “، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه علامه طباطبایی.

۹) عبدالهی نژاد،هادی.(۱۳۷۶).”رابطه نسبتهای مالی تعهدی و نسبتهای مالی مبتنی بر جریانهای نقدی”.فصلنامه بررسی ها حسابداری و حسابرسی.شماره ۲۰و۲۱.صفحه ۶۳تا ۷۹.

۱۰) غلامپور فرد،محمد مسعود.(۱۳۸۷)،”بررسی توانایی پیش بینی آلتمن و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار”، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه فردوسی مشهد.

۱۱) فرج زاده دهکردی، حسن(۱۳۸۶).”مدل پیش بینی ورشکستگی از طریق الگوی ژنتیک”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

۱۲) فغانی نرم،مهدی.(۱۳۸۰)،”ارتباط بین نسبتهای مالی و پیش بینی ورشکستگی “، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه علامه طباطبایی.

۱۳) فقیه، نظام الدین، (۱۳۸۳).”الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی بازرسی های پیشگیرانه”، شیراز، نسیم حیات.

۱۴) فلاح پور، سعید (۱۳۸۳).”پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی”.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

۱۵) قسوری، محمد تقی.(۱۳۸۴)،”مقایسه ترکیبی از نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی و نسبتهای مالی صرفا مبتنی بر اقلام تعهدی در پیش بینی ورشکستگی”، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه علامه طباطبایی.

۱۶) منصور،  جهانگیر،  (۱۳۷۹).  “قانون تجارت همراه با قانون چک،  آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری “،  نشر دیدار،  چاپ هشتم.

۱۷) موسوی شیری، محمود(۱۳۸۸).”پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها”،  فصلنامه تحقیقات حسابداری.شماره دوم.صفحه ۱۵۸ تا ۱۸۷.

۱۸) نبوی،  بهروز،  (۱۳۷۵).  “مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی “،(چاپ هفدهم)،  انتشارات آبان.

منابع لاتین:

۱.Altman,E.I.(1993).” Corporate Financial Distress and Bankruptcy:A Complete Guide to Predicting and Avoiding Distress and Profiting from Bankruptcy”.Second Edition, John Wiley and Sons.

.۲Altman, E. (1968), ” Financial ratio Discriminant Analysis and the Prediction of

corporate bankruptcy”, The Journal of Finance, vol. 23, No. 4, pp. 589-609.

۳.Beaver, W.(1967). “Financial ratios predictions of failure”,Empirical research in accounting:selected studies 1966.Journal of Accounting Research,4,71-111.

۴.Beaver, W.H., Mcnichols, M.F.,Rhie, J.W.(2005).”Have financial statements Becom less Informative?Evidence from the Ability of financial Ratios to predict Bankruptcy”.Review of Accounting studis,10,93-122.

۵.Bioch, J. C., Popova, V.(2001).”Bankruptcy prediction with rough sets”,ERIM Report Series Reseach in Manangement(ERS-2001-11-LIS)

۶.Blum, M.(1974).”Failing company discriminant analysis”.Journal of Accounting Research.12(1):1-25.

۷.Deakin, E.B.(1972).”A discriminant analysis of predictors of business failure”, Journal of Accounting Reseach,10,167-179.

  1. Dickinson,V.(2011),”Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle”,Dissertation for degree of doctor of philosoph, university of Wisconsin – Miadison.

۹.Dimitras, A.I.,Zanakis, S.H., Zopounidis, C.(1996).”A survey of business failure with an emphasis on predition methods and industrial application”, European Journal of Operational Research,90,487-513.

۱۰.Dun and Bradstreet Corporation,(1980).”Business Failure Record”.Author.New York..

۱۱.Fulmer, M.(1989). “A bankruptcy classification model for small firma”.Journal of commercial bank lending,25-37.

۱۲.Galvao, R.K.(2004).” Ratio Selection for Classification Models”.Data Mining and Knowledge Discovery, 8, 151-170.

۱۳.Gloubos, G., Grammatikos, T.(1988). “The success of bankruptcy prediction models in Greece”.Studies in Banking and Finance 7,37-46.

۱۴.Goldberg, D.E.,(1989).”Genetic algorithms in search , optimization and machine”.

۱۵.Gordon, M.J.,(1971).Toward theory of financial distress”.The journal of finance, 36,1347-56.

۱۶.Greco, S., Matarazzo, B., Slowinski,R.,Zopounidis, C.(1998).”A new rough set approach to evaluation of bankruptcy risk”,operational Tools in the Management of financial Risks, Kluwer Academic publisher,Dordrecht,121-136.

۱۷.Haber, J.  (۲۰۰۶).”Theoretical development of bankruptcy prediction variable “.The  Journal of  Theoretical Accounting Research,2,82-101.

۱۸.Hamer, M.M.(1983).”Failureprediction:Sensitivity of classification accuracy to alternative statistical methods and variable sets”.Journal of Accounting and public Policy 2 ,289-307.

۱۹.Jons, F.L.(1978).”Current techniques in bankruptcy prediction”.Journal of Accounting Literature 6,131-164.

۲۰.Jones, S., Hensher , D.A.(2004).Predicting firm financial distress: A mixed Logit model,Accounting Review,79(4)1011-1038.

۲۱.Koza,J.R.(1992).”Genetic Programming:On the Programming of Computers by Natural Selection,MIT press,Cambrige,MA.

۲۲.Lens berg, T., Eilifsen, A., and McKee,T.E.,(2006).”Bankruptcy Theory development and classification via genetic programming”, European Journal of Operational Research,169,677-696.

۲۳.McKee,T.E.(2000).”Developing a bankruptcy prediction model via rough sets theory”,International Journal of  Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management,9,59-173.

۲۴.McKee,T.E.,Lensberg, T.(2002). Genetic programming and rough sets: a hybrid approach to bankruptcy classification, European Journal of Operational Research,138,436-451.

۲۵.Min, J.H., Lee, Y.c.(2005).”Bankruptcy prediction using support vector machine(SVM) with optimal choice of kernel function parameters”, Expert Systems with Applications,28,603-614.

۲۶.Newton, G.W.(1998).”Bankruptcy Insolvency Accounting Practice and Procedure”,۱: Wiley,21-41..

۲۷.Odom, M. and Sharda, R.(1993).”A neural network model for bankruptcy prediction”.Chicago.

۲۸.Ohlson , J.(1980).”Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy”.Journal of Accounting Reseach,18(1), 109-131.

۲۹.Pawlak , Z.(1982).”Rough sets”,International Journal of Information and Computer Sciences,11,341-356.

۳۰.Platt,H.D.,Platt, M.B.(1990).”Development of a class of stable predictive variables:the case of bankruptcy prediction”,Journal of Banking , finance and Accounting ,17(1),31-51.

۳۱Sandra,S.(1999),”The Effects of Experience on the use Irrelevant Evidence in Auditor Judgment”,The Accounting Review,Vol.47,No.2.

۳۲.Shin, K.,Lee, Y.  (۲۰۰۲). A genetic algorithm application in bankruptcy prediction modeling, Expert Systems with Applications, 23(3), 321-328.

۳۳.Springate,Gord, I,V.(1978).”predicting the possibility of failure in Canadian firm”.unpublished M.B.A Research project, Junauary.

۳۴.Slowinski,R., Stefanowski,J.  (۱۹۹۴).”Rough classification with valued closeness relation. In:Diday ,E.   et al.  (EDS.),New approaches in classification and data analysis”.springer,Berlin,482-488.

۳۵.Slowinski, R. ,Zopounidis, C.(1995).”Application of the rough set approach to evaluation of bankruptcy risk”.International Journal of intellijent Systems in Accounting , Finance and Management,4,27-41.

۳۶.Sung, T.,Chang, N. and Lee, G.(1999).”Dynamics of modeling in data mining”.Journal of Management Information systems 16(1):63-85.

۳۷.Tamari, M.(1966).”financial ratios as a means of forecasting bankruptcy”.Management International Review, 4,15-21.

۳۸.Varetto, F.(2007).”Genetic algorithms applications in the analysis of insolvency risk”,Journal of Banking and finance,22,1421-1439.

۳۹.Vapnik , V.,Haykin, S.(1998).”Statistical Learning Theory:An Adaptive and Learning Systems”,۷۳۶,John Wiley and Sons.

۴۰.Whitaker, R.(1999).”The early stays of financial distress”.Journal of economics and finance,23(2),122-133.

۴۲.Zmijewski, M.E.(1984).”Methodological Issues Related to the Estimation of financial Distress prediction models”.Journal of Accounting Research, Vol,24, PP59-82.

۲ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *