بررسی اثر اشتراک منابع طرفین بر اثربخشی انتقال دانش با در نظر گرفتن نقش واسط ویژگی های طرفین و عوامل ارتباطی در رابطه بین دانشگاه و صنعت

مدیریت بازرگانی، گرایش تحول

صنعت و دانشگاه
اطلاعات پروپوزال
عنوان بررسی اثر اشتراک منابع طرفین بر اثربخشی انتقال دانش با در نظر گرفتن نقش واسط ویژگی های طرفین و عوامل ارتباطی در رابطه بین دانشگاه و صنعت
رشته و گرایشمدیریت بازرگانی، گرایش تحول
کلمات کلیدیاشتراک منابع، انتقال دانش، صنعت، دانشگاه، اثربخشی ، عوامل ارتباطی
روش تحقیقمعادلات ساختاری
نوع فایلword، تایپ شده و آماده
۶۰۰۰ تومان – پرداخت

 اشتراک منابع طرفین و اثربخشی انتقال دانش

آرگوت در سال ۱۹۹۹ معتقد است که اثر بخشی انتقال دانش، می تواند به عنوان یک مزیت رقابیتی برای شرکت ها محسوب شود که این امر نیز مستلزم استفاده از منابع مشترک و شبکه انتقال و به اشتراک گذاری دانش می باشد. وی در ادامه می افزاید اثر بخشی انتقال دانش از جمله مفاهیمی است که اندازه گیری آن بسیار مشکل است. وی مولفه های:  نتایج تحقیق، توسعه شرکت از طریق انتقال دانش، هماهنگی کار و تجاری سازی را برای اندازه گیری اثربخشی انتقال دانش ، معرفی می کند. همچنین لایک وایس و امدن(۲۰۰۵) در رابطه با این موضوع می افزایند که این مساله از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که انتخاب شرکای تجاری و همکار، وابسته به منابعی است که طرفین در اختیار دارند. بنابراین زمانی انتقال دانش به خوبی صورت می گیرد که با انتخاب دست به توان ازمنابع مورد نیاز که در اختیار سایر شرکت هاست به بهترین شکل بهره مند گردید.

ویژگی های طرفین و اثربخش انتقال دانش

تحقیقات زیادی بر روی این مموصوع تاکید کرده است که توانایی های آموزشی و یادگیری شرکت، مهارت مدیریت و ویژگی های ساختاری به طور مثبت بر روی میزان انتقال دانش تاثیر می گذارند. به عنوان مثال در مطالعه ای که توسط گوپتا و گاوین دراجان(۲۰۰۰) انجام شد، مشخص شد که فقدان ویژگی های آموزشی در شرکت ها باعث عدم انگیزه در جهت پذیرش انتقال دانش می شود.در این تحقیقات به این نکته  نیز اشاره شد که اگر توانایی های آموزشی یک شرکت نیز بسیار بالا باشد ، میتوان به جای انتقال دانش ، بر روی درک، فهم و ایجاد دانش تمرکز کرد.  در رابطه با مهارت های مدیریتی دی( ۱۹۹۵) بیان می کند که توانایی های مدیریت که به صورت دانش ضمنی می باشد میتواند منابعی ایجاد کند که ضمن آنکه شرکتها و طرفین، به آن منابع نیاز دارند، این منابع قابل تقلید نیز نباشند.

این پروپوزال شامل:

بیان مساله، ضرورت تحقیق، پیشینه ادبیات داخلی، پیشینه ادبیات خارجی، روش تحقیق ، روش نمونه گیری ، جامعه آماری و روش تجزیه  و تحلیل می باشد.