بررسی ارزش ویژه برند بر عملکرد فروش شرکت های بیمه عمر و پس انداز

پایان نامه، مدیریت بیمه

اطلاعات پایان نامه
عنوان پایان نامهبررسی ارزش ویژه برند بر عملکرد فروش شرکت های بیمه عمر و پس انداز
رشته و گرایشمدیریت بیمه
روش تحقیقهمبستگی
تعداد صفحات۱۷۹
پرسشنامهدارد
سال انجام تحقیق۱۳۹۳
کلمات کلیدیارزش برند، بیمه عمر، بیمه پس انداز
نوع فایلاین فایل به صورت کاملا تایپ شده (Word) آماده استفاده دانشجویان و محققین می باشد.

چکیده

تحقیق درباره برندها (نام و نشان تجاری ) وارزش ویژه برند ، برای فعالیت بازاریابی و تئوری بازاریابی در سال های اخیر اهمیت یافته است . برندها می توانند ارزش و قدرتی در بازار ورای آن چه که به وسیله ویژگی های ذاتی محصول ایجاد می شود را فراهم می نمایند. یک برنامه قوی می تواند ارزش ویژه برند بیشتری داشته باشد. در واقع امروزه ایجاد برند و مهم تر از آن حفظ و ارتقا ارزش برند یکی از روش های قدرتمند تمایز برای سازمان ها به خصوص بیمه محسوب می شود. چرا که نام و نشان تجاری با ارزش می تواند باعث سود و فروش بیشتر از طریق فراهم نمودن مشتری برای شرکت های بیمه شود.

پژوهش حاضر به عنوان ارزش برند برعملکرد فروش بیمه عمرو پس انداز نوشته شده است . این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی است . جامعه آماری این تحقیق پرسنل شرکت های بیمه در شهر کردکوی و نمونه آماری این تحقیق ۱۶۹ نفر می باشد. این تحقیق دارای ۸ فرضیه می باشد که از طریق نرم افزار spss به تجزیه و تحلیل آن پرداخته شد نتایج یافته ها نشان دهنده آن است که از پنج مولفه (آگاهی، کیفیت، تداعی، تمایل به قبول گسترش برند، وفاداری) ارزش برندنشان داده که وفاداری، کیفیت ، تداعی، سن ، ارزش برندبر فروش بیمه عمرو پس انداز رابطه وجود دارد. اما تمایل به قبول گسترش برند، آگاهی،عملکرد برند بر میزان فروش بیمه رابطه وجود ندارد.

فهرست

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق             

مقدمه. ۲

۱-۱- بیان مسأله. ۳

۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۷

۱-۳-اهداف تحقیق..

۱-۳-۱-هدف اصلی.. ۸

۱-۳-۲-اهداف جزیی.. ۸

۱-۴- فرضیه‌ ۸

۱-۵-معانی واژگان. ۹

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه. ۱۲

۲-۱-تعریف مفاهیم..

مقدمه. ۱۲

۲-۱-۱-تعریف برند. ۱۳

۲-۱-۲-شناخت برند. ۱۳

۲-۱-۳-معنای برند. ۱۴

۲-۱-۴-فرایند ایجاد برند. ۱۵

۲-۱-۵-ارزش ویژه برند. ۱۷

۲-۱-۶-مفهوم ارزش ویژه برند. ۲۱

۲-۱-۷-اهمیت مطالعه ارزش ویژه برند. ۲۲

۲-۱-۸-شناخت عوامل تأثیرگذار بر ارزش ویژه برند. ۲۲
۲-۱-۹-برند و مدیریت برند. ۲۶

۲-۱-۱۰-ابعاد ارزش ویژه برند. ۲۷

۲-۱-۱۱-بیمه. ۳۱

۱۲-۱-۲-تعربف بیمه. ۳۱

۲-۱-۱۳-منشأ پیدایش و سیر تحول بیمه عمر. ۳۳

۲-۱-۱۴-بیمه عمر. ۳۳

۲-۱-۱۵-انواع بیمه نامه های عمر. ۳۹

۲-۱-۱۶-هفت نکته ضروری که قبل از خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری باید بدانیم ! ۳۹

۲-۱-۱۷-تاریخچه بیمه عمر. ۴۳

۲-۱-۱۸-بیمه های مختلط پس انداز. ۴۵

۲-۱-۱۹-انواع بیمه های مختلط پس انداز. ۴۶

۲-۱-۲۰-سایر  انواع بیمه عمر مختلط پس انداز. ۴۹

۲-۱-۲۱-بیمه عمر مختلط پس انداز در ایران. ۵۳

۲-۱-۲۲-مشکلات بیمه های عمر مختلط پس انداز در ایران. ۵۴

۲-۱-۲۳-محاسن بیمه های مختلط پس انداز. ۵۵

۲–۱۲۴-علل ناشناخته ماندن فرهنگ بیمه عمر و پس انداز در جامعه. ۵۶

۲–۱۲۵-مروری بر نحوه عملکرد شرکت های بیمه. ۵۸

۲-۲-رویکردهای موجود در سنجش ارزش ویژه برند. ۶۴

۲-۳-پیشینه تحقیق..

۲-۳-۱-پیشینه داخلی.. ۶۵

۲-۳-۲-پیشینه خارجی.. ۷۱

۲-۴-جمع بندی  و خلاصه فصل.. ۷۵

۲-۵- مدل مفهومی.. ۷۶
فصل سوم: روش شناسی

مقدمه. ۷۸

۳-۱-معرفی روش تحقیق.. ۷۸

۳-۲- معرفی پروژه ابزار ارزیابی و پاسخگویی استفاده از ارزش برند. ۷۹

۳-۳-معرفی پرسشنامه. ۸۰

۳-۴-جامعه آماری.. ۸۱

۳-۵-حجم نمونه وشیوه  نمونه گیری.. ۸۲

۳-۶-سطح واحد تحلیل.. ۸۴

۳-۷-اعتبار و روایی ابزار سنجش…. ۸۴

۳-۸- تجزیه و تحلیل داده ها ۸۵

۳-۹-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و شاخص ها ۸۶

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه. ۸۹

۴-۱- آمار توصیفی(توصیف داده ها) ۹۰

ب: توصیف نظری متغیرها ۹۵

۴-۲-  تحلیل و تفسیر یافته های مرتبط با فرضیه های پژوهش…. ۱۱۶

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

مقدمه. ۱۲۵

۵-۱- بیان یافته های تحقیق.. ۱۲۶

۵-۲-محدودیت ها ۱۳۱

۵-۳- پیشنهادات… ۱۳۱

۵-۴-پیشنهادات کاربردی.. ۱۳۲

منابع فارسی.. ۱۳۵

منابع خارجی.. ۱۳۷

پیوست

پرسشنامه. ۱۴۲

روایی.. ۱۴۵

نتایج خام آمار توصیفی وآمار استنباطی.. ۱۴۸

منابع

منابع فارسی

-استیفان بایدر، جوزف لوک نگی، ۱۳۹۲، بیمه عمر در آسیا: چشم انداز ده سال آینده ، ترجمه: دکتر سعید صحت، مریم زرندی، انتشارات: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

-الهیاری، ا، ۱۳۸۸، بررسی رابطه بین تصور از عناصر معنا بخش برند و شناخت برند(براساس مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری)، مطالعه موردی بانک ملت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

-اوترویل، ژان فرانسوا،۱۳۸۱، مبانی نظری و عملی بیمه ، ترجمه همتی، عبدالناصر و دهقانی، علی، انتشارات : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران ،صفحات ۲۷۰-۲۷۷.

-برات پور، مصطفی، ۱۳۹۰، عوامل موثر بر خرید بیمه (مطالعه موردی شهر تهران)،پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)، سال بیست و شش،شماره ۱، صفحات ۱تا۲۹.

-تقی زاده، سحر،۱۳۹۰، رابطه بین ابعاد ارزش وِیژه برند و نیات رفتاری مشتری (موردی بیمه ایران)،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

-ترابی طالش، زهرا، ۱۳۸۸، بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند و قصد خرید مجدد بیمه گذاران بیمه های عمر(مطالعه موردی بیمه آسیا)، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد اصفهان.

-جلالی فراهانی، مجید، ۱۳۹۲، تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در خدمات ورزشی ، پژوهش کاربردی در مدیریت ورزشی ، دوره ۲۰، شماره ۲، صفحات ۱۱-۲۰.

-حسینی، سید محمود، ابوالفضل، رحیمی، هلری، محمد، ۱۳۸۸، بررسی تأثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مصرف کننده (مطالعه موردی:نام و نشان تجاری ایرانول)،مجله چشم انداز مدیریت، شماره ۳۲، صفحات ۹-۲۸.

-خوش پرور، ز، ۱۳۸۵، تعیین عوامل تأثیر گذار بر رفتار کارکنان در راستای پیاده سازی استراتژی برندینگ خدمات برای ایجاد تمایز رقابتی ، مطالعه موردی بانک ملت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

-دیواندری، و دیگران، ۱۳۸۸، بهبود اررش ویژه برند مبتنی بر مشتری توسط ایجاد تصور از مزیت های کارکرد غیر کارکردی(مطالعه موردی: بانک ملت)، چشم انداز مدیریت، صفحات ۴-۲۹.

-سیدین ،سید سلمان، ۱۳۸۸، بررسی رابطه میان ارزش ویژه برند بر عملکرد شرکت های بیمه در فروش بیمه در فروش بیمه عمر و پس انداز، پایان نامه کارشناسی ارشد، کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی ، دانشگاه تهران.

-صالح تجدد، محمد،۱۳۸۶، بیمه های عمر و پس انداز و نقش آن در شناسایی فرهنگ بیمه جامعه، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران کرج.

-صمدی، منصور،حاجی پور، بهمن، دهقان، میثم، ۱۳۸۸، بررسی تأثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران، مجله اندیشه ، مدیریت سال سوم، شماره دوم، صفحات ۱۴۹-۱۶۵.

-عزیزاده نیازی، عارف، ۱۳۷۸، شناسایی و تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران و ارائه یک الگوی مناسب ، پان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

-مگی اتکینس، دیوید دیکسن، ۱۳۹۱، مبانی مطاعات اکچوئرال، ترجمه: دکتر غدیر مهدوی کلیشمی-کیوان اسمعیلی، انتشارات: پژوهشکده بیمه ایران.

-ملک مطیعی، سیامک، ۱۳۸۹، بازاریابی بیمه های عمر ،چطور بیمه عمر بفروشیم، تهران، انتشارات: پوشش گستر.

– میشرا، کانینیکا، ۱۳۹۱، مبانی بیمه های عمر(تئوری ها و کاربردها)، ترجمه: محمود سبزی، تهران، انتشارات: پژوهشکده بیمه.

– مظلومی، نادر، ۱۳۸۱، سازمان ها و شرکت های بیمه،انتشارات: دانشگاه عللامه طباطبایی، تهران، صفحات ۶۴-۷۰.

– هدایتی، علی اصغر، ۱۳۵۵، بیمه و نقش آن در تأمین خسارات، انتشارات:شرکت سهامی بیمه ایران، تهران.

منابع خارجی

-Aaker,D.A.(1991). Managing Brand Eguity:Capitalizing on the value of A Branf  Name:New York. The free press.

-Aaker,D.A.(1996). Measuring brand equity across products.California management reviw,38(3),102-120.

– Alba,j .A ., & Hutchinson,j. w .(1993). Dimensions of consumer expertise. Journal  of  consumer Research, 411-454.

-Bristow,D.N.,Schneifer,K.c.and Schuler,D.K.(2002), the Brand Dependence scal:Measuring consumers use of Brand Name to Differentiate Among product Alteranatives,journal od product &Brand Management , vol.11,No.6,pp.434-356.

-Chen,C.F,Tasi,D.C(2007)Howw destinstion image and evalvative Factors affect behavtoral in tentions?.,tourism management,28,1115-11220.

-Chen ,C,F,chang.Y.Y(2008)Airline brand eguity , brand preference and purchade intentions- Be moderating effects of switching costs,journal ofatr transport management, 14,40-42.

-Davis,J.A(2010). Competitire successi How branding adds value (1 ed). Biritish johnwily and sons.p:17

– Frrand, A,Robinson,L,Florence,P.v(2010)The intention-To-reprrchase paradox:acase of he heath and finness indvstry, journal of sport management , 24,83-105.

-Gil,R.Brav,E.Fraj Andres and E. Martinez slinas,(2007), Faunily as a souree of consunre-base brand equlity,journal of product&Brand many ement , vol . 16no.3,pp.188-299.

-Hubbs,s.Keys to success:managemevt , gool settirya adretising,(2002) .

 (http://capa.utk.edu/ttacon ferenc/sid..1.htm)

-Hellier,P.K.,Genrsen,G.M.,&carr,R.A.(2003). Customer rcpurchese intention:Ageneral strural eguation model, Euvopean journal of marketing 37(11/12),1762-1800.

-Kim,H.B.,Kim,W.G. and An,J.A.(2003), the Effect of Consumer-Based Brand Equity on firms financial Perdormance,Journal of Consumer marketing,vol.20,No. 4,p.335-351.

-Kotler, p.,&Keller,K.L.(2006). Marketing management(12 ed.). New Delhi:prentice-Hall of  India .

-Kim ,G.,sun,B.H.,&Priluch,R.(2008)Nultidimesional customer-based- Brand eguity snd ites conseyueecein midpriced hotels, journal of hospitality & tourism research .23(2),235-254.

-.Kim,H.,(2005). The Relationship Brand Equity and Firms performance in lucry Hotels and chain Restaurants. Tourism Managment,26,549-650.

-M,Mort,G.s(2010). Theconseguence of appraisal emotion, servtce quality, perceires vaue and customer guality,perceires value and customer performing arts, journal of services marketing , 24(2),170-182.

– Mourad,Mala, Ennev,Christine,Kortam,Wael(2011).Brand eguity in higher education, journal of marketing in tellingencc pranning, vol. 29, No. 40.p:405

-Osman, H,Hemming ton,N&Bewie,D(2009), Atronsacticnal approach to Haspitality Management, vol. 21,No.3,pp.239-500.

– Pappu,R. Et al. (2006). Consumer-based brand equity:imporning the meadurement-empirical evidence. Journal of product & Brand Management,143-155.

– Quintal,V.A,Polczynski,A(2010) Factor influencing tourists revists revists  intentions , Asia pacific journal pf marketing  and Logistics, 22(4), 554-578.

– Ranjbarian,Bahram,Abdollahi,seyehmasoomeh, Khorsandnejad

,Arezoo(2011) The Impact of Brand Equity on Advertising Effectivenss (Samsung and Snowa brand names as a case study), Vol . 3,No. 5, interdisviplinary journal of contemporary research in business.

– Schoefer, K, Diamantopoulos,A(2008) The role of emotions in translsting perceptions of in justice into postcomplaint behavioural responses , journL PFSERVICE RESEARCH, 11(1), 91-103.

-Sedaghat, Nafiseh,issN1450-223X issue 43(2012), pp . 5-15. (http://www. Eurojcrrnals.com/ajsr.htm)

– Scally,R.(1999). Upscale mix lifts image above the fray. Journal of Advertising Reseurch.

-Tsoukatos&Rand, G.K(2006), Path snslysis of perceired service quality,satis faction and loyaltyingreek insurance, managing service quality, vol. 16,No. 5,pp.501-190.

-Wood .M.J.(2000).Quality tier competition:How price change influences brand choice and cqategory choic,journal of markting, No. 61,pp71-84.

-Yoo,B.,Donthu,n. and lees.(2000)Anexaminatinon odf seiected marketing mix elements and brand eguity, journal of the Academey of marketing science, vol. 28.No. 2,pp,195-280.

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *