بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت

پایان نامه، مدیریت بازرگانی، گرایش مالی

اطلاعات پایان نامه
عنوان پایان نامهبررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت
رشته و گرایشمدیریت بازرگانی، گرایش مالی
روش تحقیقرگرسیون
تعداد صفحات۱۴۷
سال انجام تحقیق۱۳۹۰
کلمات کلیدیسختار مالکیت، تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، راهبری شرکتی، عملکرد شرکت
نوع فایلاین فایل به صورت کاملا تایپ شده (Word) آماده استفاده دانشجویان و محققین می باشد.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها صورت گرفته است. بدین منظور در این تحقیق تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت یعنی: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی بر عملکرد ۱۳۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ با استفاده از روش تحلیل رگرسیون پانل دیتا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد تمرکز مالکیت تاثیر معنی­داری بر عملکرد شرکت ندارد اما تاثیر دو متغیر دیگر ساختار مالکیت معنی­دار است. بدین ترتیب که مالکیت نهادی به صورت مثبت بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است اما تاثیر تمرکز مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت منفی است. در قسمت بعدی تحقیق به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت به تفکیک صنعت پرداخته شد و مشخص شد این رابطه تاثیرگذاری با ورود عامل صنعت تعدیل می­شود. یافته­های این تحقیق نقشی را که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ایفا می­کند روشن­تر می­کند و بنابراین چشم­اندازهایی را  برای سیاستگذاران فراهم می­کند تا سیستم حاکمیت شرکتی خود را بهبود بخشند.

فهرست

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۱

۱-۲) بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۳) ضرورت و دلایل توجیهی تحقیق…………………………………………………………………………………….۴

۱-۴) سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۵) فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۶) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۷) روش­شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۸) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۹) نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۱۰) مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۱۱) متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۱۲) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………….۱۰

۱-۱۲-۱) متغیر تمرکز مالکیت (CR)………………………………………………………………………………..10

۱-۱۲-۲) متغیر مالکیت نهادی (INS)……………………………………………………………………………….11

۱-۱۲-۳) متغیر تمرکز مالکیت نهادی (INSH)………………………………………………………………….11

۱-۱۲-۴) متغیر اندازه سازمان(LNA) ……………………………………………………………………………..11

۱-۱۲-۵) متغیر اهرم شرکت (EAR)……………………………………………………………………………….12

۱-۱۲-۶) متغیر نسبت جاری (CUR)……………………………………………………………………………..12

۱-۱۲-۷) متغیر ریسک سهام شرکت (BET)……………………………………………………………………12

۱-۱۲-۸) متغیر چرخه تجارت (IVA)……………………………………………………………………………..12

۱-۱۲-۹) متغیرهای وابسته پژوهش…………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۱۳) روش تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۱۴) محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۱۵) ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۱۴

فصل دوم : پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۲) پیشینه نظری……………………………………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۲-۱) راهبری شرکتی…………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۲) طبقه­بندی سیستمهای راهبری (حاکمیت) شرکتی……………………………………………………۲۱

۲-۲-۲-۱) سیستمهای حاکمیت درون سازمانی………………………………………………………………..۲۲

۲-۲-۲-۲) سیستمهای حاکمیت برون سازمانی ……………………………………………………………….۲۲

۲-۲-۳) مکانیسم­های حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………….۲۴

۲-۲-۴) راهبری شرکتی و ساختار مالکیت شرکت…………………………………………………………….۲۵

۲-۲-۵) درون زا بودن ساختار مالکیت…………………………………………………………………………….۲۹

۲-۲-۶) شرکتهای سهامی………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۲-۷) انواع مالکیت در شرکتهای سهامی عام………………………………………………………………….۳۱

۲-۳) پیشینه تجربی…………………………………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۳-۱) پیشینه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۳-۲) پیشینه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………۴۹

۲-۴) خلاصه و جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………..۵۳

فصل سوم : روش­شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۳-۲) فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۵۸

۳-۳) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….۵۹

۳-۴) نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۳-۵) مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۶۱

۳-۶) متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۳-۶-۱) متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………۶۲

۳-۶-۱-۱) متغیر تمرکز مالکیت (CR) …………………………………………………………………………..62

۳-۶-۱-۲) متغیر مالکیت نهادی (INS)…………………………………………………………………………..63

۳-۶-۱-۳) متغیر تمرکز مالکیت نهادی (INSH)………………………………………………………………64

۳-۶-۲) متغیرهای توضیحی …………………………………………………………………………………………….۶۴

۳-۶-۲-۱) متغیر اندازه سازمان (LNA)………………………………………………………………………….64

۳-۶-۲-۲) متغیر اهرم (EAR)………………………………………………………………………………………64

۳-۶-۲-۳) متغیر نسبت جاری (CUR)…………………………………………………………………………..64

۳-۶-۲-۴) متغیر ریسک سهام شرکت (BET)…………………………………………………………………64

۳-۶-۲-۵) متغیر چرخه تجارت (IVA)…………………………………………………………………………65

۳-۶-۳) متغیرهای وابسته پژوهش…………………………………………………………………………………….۶۵

۳-۷) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۶۷

۳-۸) روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………..۶۷

۳-۸-۱) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………….۶۷

۳-۸-۲) تحلیل داده­های پانلی………………………………………………………………………………………….۶۸

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۴-۲) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………۷۱

۴-۳) برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………۸۸

۴-۳-۱) برآورد مدل (۱) (کل صنایع مورد بررسی)…………………………………………………………….۸۹

۴-۳-۲) برآورد مدل (۲) (کل صنایع مورد بررسی)…………………………………………………………….۹۱

۴-۳-۳) برآورد مدل­های (۳ و ۴) به تفکیک صنعت……………………………………………………………۹۳

۴-۴) آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………………………..۹۶

۴-۵) خلاصه و جمع­بندی نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها……………………………………………………….۱۰۱

فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

۵-۲) مروری بر خطوط کلی تحقیق……………………………………………………………………………………….۱۰۴

۵-۳) یافته­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

۵-۳-۱) یافته­های مربوط به فرضیه­ها…………………………………………………………………………………۱۰۶

۵-۳-۱-۱) یافته­های مربوط به فرضیه اول………………………………………………………………………..۱۰۶

۵-۳-۱-۲) یافته­های مربوط به فرضیه دوم………………………………………………………………………..۱۰۶

۵-۳-۱-۳) یافته­های مربوط به فرضیه سوم……………………………………………………………………….۱۰۷

۵-۳-۲) یافته­های مربوط به متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………..۱۰۷

۵-۴) بحث و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………..۱۰۹

۵-۵) پیشنهادات سیاستگذاری………………………………………………………………………………………………۱۱۶

۵-۶) پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………۱۱۷

پیوست­ها……………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۳

منابع

منابع فارسی :

آیین نامه نظام راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار تهران، (مصوب هیئت مدیره بورس تهران-۱۱/۸/۸۶)

بدری، احمد (۱۳۸۷)، ِ”مبانی و ضرورت راهبری شرکتی”، همایش راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار تهران، ضرورتها و الزامات، مرداد (۱۳۸۷).

بری گام، اوجین اف. لویس سی، گاپنسکی و دیوید، فیلیپ آر (۱۳۸۲)، مدیریت مالی میانه، پارسائیان، علی،‌ انتشارات ترمه، تهران، چاپ اول.

پی نو، ریموند (۱۳۸۴)، مدیریت مالی، جهانخانی، علی و پارسائیان، علی، انتشارات سمت، تهران، چاپ دهم.

تقی­زاده، هوشنگ و تاری، غفار (۱۳۸۶)، الگوی گرافیکی روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات حفیظ، تهران، چاپ اول.

حساس یگانه، یحیی (۱۳۸۴)، “مفاهیم حاکمیت شرکتی”، مجله حسابدار، شماره ۱۶۷، سال نوزدهم.

حساس یگانه، یحیی (۱۳۸۴)، “سیستمهای حاکمیت شرکتی”، مجله حسابدار، شماره ۱۶۹، سال بیستم.

حساس یگانه، یحیی. مرادی، محمد و هدی، اسکندر (۱۳۸۷)، “بررسی رابطه بین سرمایه­گذاران نهادی و ارزش شرکت”، مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره ۱۵، شماره ۵۲ .

حسینی، سید علی و خرازی رهبر، مهسا (۱۳۸۷)، “راهبری شرکتی، حمایت از سهامداران”، همایش راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار تهران، ضرورتها و الزامات، مرداد (۱۳۸۷).

شبانی، محمد (۱۳۸۶)، بازارهای پولی و مالی بین الملل، انتشارات سمت، چاپ اول.

قنبری،‌ فرحناز (۱۳۸۶)، “بررسی مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”،‌ پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

کمالان، سید مهدی (۱۳۸۷)، قانون تجارت، تجارت الکترونیکی، انتشارات کمالان، تهران، چاپ چهارم.

کی­رلی، فرانک و سی­براون، کیت (۱۳۸۴)، مدیریت سرمایه­گذاری، اسلامی بیدگلی، غلامرضا. هیبتی، فرشاد و رهنمای، فریدون، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی، چاپ دوم .

ماه­آورپور، راضیه (۱۳۸۶)، “بررسی اثرات تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

مهدوی، ابوالقاسم و میدری، احمد (۱۳۸۴)، “ساختار مالکیت و کارآیی شرکتهای فعال در بازار اوراق بهادار تهران”، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۱ .

منابع انگلیسی : 

Akimova, I, & Schwodiauer, G 2004, “Ownership Structure, Corporate Governance and Enterprise Performance: Empirical Results for Ukraine”, International Advances In Economic Research Journal, Volume 10.

Baltagi, B. H 2003,  Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons Inc., (Eds), New York, USA.

Daniels, R & Iacobucci, E 2000 , “Some of the Causes and Consequences of Ownership Concentration in Canada”, University of Pennsylvania.

Ding, Y,  Zhang, H & Zhang, J 2004, “Ownership Concentration And Earning Management: A Comparison Between Chinese Private and State Owned Listed Companies”, Fourth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference, Singapore .

Greene, WH 2002, Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company, New York University.

Grosfeld, I 2006, “Ownership Concentration and Firm Performance: Evidence from an Emerging Market”, Paris School of Economics.

Hu, Y & Izumida, S 2008, “Ownership Concentration and Corporate Performance: A Causal Analysis with Japanese Panel Data”, College of Economics, Hebei University.

Jelinek, K  & Stuerke,  P 2009 , “The Nonlinear Relation Between Agency Costs and Managerial Equity Ownership : Evidence of Decreasing Benefits of Increasing Ownership”, International Journal of Managerial Finance.

Jiang, p 2004, “The Relationship Between Ownership Structure and Firm Performance: An Empirical Analysis over Heilongjiang Listed Companies”, Department of Economy and Management, Heilongjiang University.

Kapopoulos, P & Lazaretou, S 2006, “Corporate Ownership Structure and Firm Performance: Evidence from Greek Firms”, Bank of Greece, Working Paper, No.37.

Kapopoulos, P & Lazaretou, S 2009, “Does Corporate Ownership Structure Matter For Economic Growth? A Cross-Country Analysis” , Economic Research Department , Bank of Greece.

Kaserer, C & Moldenhauer , B 2007, “Insider Ownership and Corporate Performance: Evidence from Germany”, Review of  Managerial Sience Journal , Volume 2.

Kumar, J 2003, “Does Ownership Structure Influence Firm Value?”, Department of Economics, Mumbai University, Working Paper.

Lee, S 2008, “Ownership Structure and Financial Performance: Evidence from Panel Data Of South Korea”, University of Utah, Department of Economics, Working Paper No.17.

Lemmon, M & Lins, K 2001, “Ownership Structure, Corporate Governance and Firm Value : Evidence from the East Asian Financial Crisis”, University of Utah, Department of Finance, Working Paper.

Rubin, A 2007, “Ownership Level, Ownership Concentration and Liquidity”,  Journal of Financial Markets, Volume 10.

Sanchez Ballesta, J & Garsia Meca, E 2007, “A Meta-Analytic Vision of the Effect of Ownership Structure on Firm Performance”, University of Murcia, Accounting and Finance Department.

Weig, J & Lehmann, E 1999, “Does Ownership Structure Matter? Governance Structure and the Market for Corporate Control in Germany”, Department of Economic, University of Nurnberg, Germany, Working Paper.

۲ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *