بررسی تاثیر ویژگی های برند بر وفاداری مشتریان برند های مطرح صنایع غذایی شهرک صنعتی مشهد

مدیریت بازاریابی

پروپوزال ویژگی های برند و وفاداری
اطلاعات پروپوزال
عنوان عنوان :بررسی تاثیر ویژگی های برند بر وفاداری مشتریان برند های مطرح صنایع غذایی شهرک صنعتی مشهد

رشته و گرایشمدیریت بازرگانی
کلمات کلیدی.ارزش ویژه برند,اعتماد نسبت به برند ,احساسات نسبت به برند,ﻣﻘﺎوﻣﺖﺑﺮاﺑﺮﺗﻐﯿﯿﺮ,رضایتمندی ,وفاداری
روش تحقیقمعادلات ساختاری
نوع فایلword، تایپ شده و آماده
۶۰۰۰ تومان – پرداخت

وفاداری: وفاداری نوعی نگرش مثبت به یک محصول است که بر اثر استفاده مکرر از آن به وجود می آید که میتوان دلیل آن را فرایندهای روانی بیان کرد. به بیان دیگر تکرار خرید تنها یک واکنش اختیاری نیست بلکه نتیجه عوامل روانی، هنجاری و احساسی است(صفر زاده و همکاران،۱۳۹۰).

رضایتمندی : رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ، وﻓﺎداری و ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در ادﺑﯿﺎت ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮی و رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ: ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ راﺑﻄﻪای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮﯾﭽﺎرد و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ (۱۹۹۹) ﺗﻌﻬﺪ را اﯾﻨﻄﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ: ﺗﻌﻠﻖ اﺣﺴﺎﺳﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری.

احساسات نسبت به برند: تحقیقات نشان می دهد که ارزیابی های مشتریان از خدمات، همبستگی بالایی با احساسات بروز کرده از آنها در طول تعامل شان با برند تجاری، داشته است(ماتیلا، ۲۰۰۲). همچنین احساس میتواند بر نگرش های مصرف کننده حتی در نبود باور و اعتقاد به محصول تأثیر گذار باشد.

اعتماد نسبت به برند: ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ، اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ. اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در درون ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاری، ﺻﺪاﻗﺖ و رﻓﺘﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻢ ﺷﺪه راﯾﺞ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ، را اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (ﺳﯿﻨﮓ و ﺳﺮدﺷﻤﻮخ ،۲۰۰۰).

ارزش ویژه برند: آﮐﺮ (۱۳۸۶) ارزش وﯾﮋه ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از داراﯾﯽﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم و ﺳﻤﺒﻞ، ﮐﻪ ارزش ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه از ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ..

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *