بررسی جامعه شناختی میزان و نوع استفاده دانش آموزان از تلفن همراه (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع متوسطه مدارس شهر گرگان)

پایان نامه، مدیریت آموزشی

اطلاعات پایان نامه
عنوان پایان نامهبررسی جامعه شناختی میزان و نوع استفاده دانش آموزان از تلفن همراه
(مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع متوسطه مدارس شهر گرگان)

رشته و گرایشمدیریت آموزشی
روش تحقیقهمبستگی
تعداد صفحات۱۷۹
پرسشنامهدارد
سال انجام تحقیق۱۳۹۳
کلمات کلیدیتلفن همراه، جنسیت، میزان استفاده از تلفن همراه ،نوع استفاده از تلفن همراه، دانش آموزان
نوع فایلاین فایل به صورت کاملا تایپ شده (Word) آماده استفاده دانشجویان و محققین می باشد.

چکیده

تلفن همراه، در کنار کارکردهای مثبت، کارکردهای نامناسبی نیز دارد که در کنار خودکنترلی ضعیف نوجوانان و جوانان و فقدان فرهنگسازی مناسب در زمینه استفاده از تلفن همراه موجبات نگرانی را در بین مسئولین نهادهای آموزشی فراهم ساخته است. پایان نامه در صدد است به بررسی نوع مصرف و میزان استفاده از تلفن همراه پرداخته و سهم نظارت خانواده را در این میان مشخص نماید . این  پایان نامه حاصل یک تحقیق پیمایشی در بین دانش آموزان مدارس متوسطه شهرگرگان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ که بالغ بر۲۳۴۴۶نفر ا ست. برای گردآوری داده ها از ابزارپرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است بر اساس فرمول کوکران ۲۶۴ نفر(۱۵۵ پسر ،۱۰۹ دختر ) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند روش نمونه گیری،تصادفی طبقه بندی بوده است . روایی محتوایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ، مورد تایید متخصصان قرار گرفت. پس از تکمیل نمودن پرسشنامه ها ، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس و آزمون های پیرسون ، تحلیل واریانس، آزمون تی تست و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که اکثر دانش آموزان یعنی ۲۴۹ نفر دارای تلفن همراه هستندو از ابزارها و امکانات تلفن همراه برای اهداف متفاوتی استفاده می کنند همچنین نتایج نشان می دهد، بین دختران و پسران از لحاظ میزان استفاده از تلفن همراه در طول روز و استفاده از امکانات آن تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنی که میزان استفاده از تلفن همراه و  انواع امکانات آن در بین پسران به طرز معناداری بیش از دختران است  .

علاوه بر این نتایج پژوهش حاکی از آن است که  بین دختران و پسران از لحاظ باور به  مضرات استفاده از تلفن همراه در مدرسه، تفاوت معنی داری وجود داردبدین معنی که  دختران ، بیشتر از پسران معتقد به مضرات استفاده از تلفن همراه در مدرسه هستند.

فهرست

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. ۲

۱-۱-بیان مسأله. ۴

۱-۲- اهمیت و ضرورت… ۸

۱-۳-اهداف پژوهش… ۱۱

۱-۴-سؤال‏های پژوهش… ۱۱

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه. ۱۴

بخش اول: پیشینه تحقیق

۲-۱-پیشینه تحقیقات انجام شده ۱۴

۲-۱-۱-پژوهش های تجربی خارجی.. ۱۴

۲-۱-۲-پژوهش های تجربی داخلی.. ۲۲

بخش دوم: جمع بندی

۲-۲-جمع بندی تحقیقات پیشین.. ۳۰

فصل سوم: پیشینه نظری تحقیق

مقدمه. ۳۵

بخش اول: مبانی نظری

۳-۱-۱- تلفن همراه ۳۵

۳-۱-۲- نگاهی تاریخی به تلفن همراه ۳۷

۳-۱-۳-کارکردهای تلفن های همراه ۳۹

بخش دوم: دیدگاه های نظری در زمینه ارتباط جمعی و تلفن همراه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

۳-۲-۱-نظریه های مربوط به استفاده از تلفن همراه ۴۳

۳-۲-۲- نظریه کاربردها وخشنودی.. ۴۵

۳-۲-۳-الگوی ارزش انتظارتقاضای کامیابی ها و دست یابی به کامیابی ها ۴۷

۳-۲-۴-نظریه توسعه کارکردی.. ۴۸

۳-۲-۵-جامعه شبکه‌ای؛ مانوئل کاستلز. ۵۰

۳-۲-۶-نظریه آپاراتژئیست… ۵۱

۳-۲-۷- نظریه دسته های چهارگانه متغیرها ۵۳

بخش سوم: تاثیرات استفاده از تلفن همراه

۳-۳-۱-اثرات تلفن همراه بر نوجوانان و جوانان. ۵۵

۳-۳-۲- کارکرد آموزشی و تحصیلی تلفن همراه ۵۹

۳-۳-۳- تلفن همراه، دسترسی فوری و فرهنگ فوری.. ۶۲

۳-۳-۴-تلفن همراه، پیوندها، دلبستگی های فردی و حوزه خصوصی زندگی.. ۶۴

۳-۳-۵- تاثیرات اجتماعی تلفن همراه و فردگرایی.. ۶۵

بخش چهارم:  جمع بندی  فصل سوم. ۷۲

۳-۵-مدل تحلیل.. ۷۴

۳-۶-فرضیه های تحقیق.. ۷۵

فصل چهارم: روش شناسی

مقدمه. ۷۷

۴-۱-معرفی روش تحقیق.. ۷۷

۴-۲- معرفی پروژه ابزار ارزیابی و پاسخگویی نوع مصرف و میزان استفاده از تلفن همراه ۷۸

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

۴-۳-معرفی پرسشنامه. ۷۸

۴-۴.جامعه آماری.. ۸۱

۴-۵.حجم نمونه وشیوه  نمونه گیری.. ۸۱

۴-۶-سطح و واحد تحلیل.. ۸۳

۴-۷-اعتبار و روایی ابزار سنجش… ۸۳

۴-۸- تجزیه و تحلیل داده ها ۸۵

۴-۹.تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و شاخص ها ۸۵

فصل پنجم: توصیف و  تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه. ۸۹

۵-۱-الف) توصیف داده ها ۸۹

۵-۱- ب)توصیف متغیرهای اصلی  تحقیق.. ۹۸

۵-۱-ج) تجزیه و تحلیل داده ها (آمار استنباطی- آزمون فرضیه ها) ۱۲۲

فصل ششم:  خلاصه و نتیجه گیری

مقدمه. ۱۳۷

۶-۱-بحث و نتیجه گیری.. ۱۳۸

۶-۲- محدودیت های تحقیق.. ۱۴۳

۶-۳-پیشنهادات و راهکارها ۱۴۵

منابع

فارسی.. ۱۴۹

خارجی.. ۱۵۴

پیوست

پرسشنامه. ۱۶۴

منابع

فارسی

– آذین احمد،پیرمحمدی کبری (۱۳۸۷). بررسی نقش رسانه های نوین باتاکیدبرماهواره واینترنت برهویت فرهنگی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان استان چهارمحال وبختیاری). پژوهشنامه علوم اجتماعی،سال دوم،شماره دوم، ۱۵۷-۱۳۹.

– احمدی،ثریا؛مهدیزاده،محمد؛عقیلی،وحید(۱۳۸۸). تأثیراستفاده ازتلفن همراه برشکل گیری هویت شخصی مدرن د رنوجوانان وجوانان شهرتهران، فصلنامه پژوهشهای ارتباطی ،سال شانزدهم، شماره ۴(پیاپی ۶۰)، از ۱۲۵ تا۰ ۱۵.

– استوور، ویلیام جیمز ( ١٣٧۵ ). فنآوری اطلاعات درجهان سوم. مترجمان رضانجف بیگی ، اصغرصرافی زاده . تهران : مرکزانتشارات علمی دانشگاه آزاداسلامی.

– اولسون، دیوید( ١٣٧٧ ). رسانه هاونمادها: صورتهای بیان، ارتباط وآموزش. ترجمه محبوبه مهاجر. تهران: سروش

– باقیانی مقدم، محمدحسین،شهبازی، حسن(۱۳۸۹).الگوی استفاده ازتلفن همراه دربین دانشجویان دختروپسرساکن درخابگاههای دانشگاه علوم پزشکی یزد،علوم اجتماعی، جهانی رسانه ، تابستان ۱۳۹۰ – شماره ۱۱، از ۱ تا ۱۴.

– بیات ،میترا (۱۳۸۱). تاثیرفناوری های ارتباطی جدیدبرزندگی فرهنگی اجتماعی، فصلنامه فرهنگ عمومی، شماره ۳۲.

– بیران ،صدیقه،سادات اخوان طباطبایی مهرنوش (۱۳۹۰). بررسی نقش وتاثیرات استفاده ازتلفن همراه بردختران دانش آموز دبیرستانی. فصلنامه فرهنگ ارتباطات،سال اول،شماره اول، ۱۱۸-۹۵.

– تامپسون، جان بروکشایر ( ١٣٧٩ ). رسانه هاونوگرایی: نظریه ایاجتماعی درباره رسانه ها. علی ایثاری کسمایی. تهران:انتشارات موسسه ایران.

– جوادییگانه،محمدرضا ، کوثری، مسعود ، خیرخواه، طاهره(۱۳۹۰).تلفن همراه وکارکردهای آن برای کاربران ایرانی ،باتأکیدبرتفاوتهای جنسیتی،فصلنامه مطالعات وتحقیقات اجتماعی /دوره اول،شماره۲.

– حسن زاده رمضان، صالحی محمد، رضایی کیاسری علیرضا (۱۳۸۹). رابطه بین استفاده ازتکنولوژی (اعتیادبه اینترنت وsms) ووضعیت آموزشی وروانی دانش آموزان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، سال اول، شماره ۳، صص ۸۱-۶۹.

– حسن زاده رمضان،لطفی علی،حسینی شمس الله،ابراهیمی احمد (۱۳۹۰). بررسی میزان ونوع کاربردتلفن همراه توسط دانش­آموزان مدارس متوسطه نظری استان مازندران. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال دوم، شماره دوم، ۱۱۴-۹۵.

– حقیقت، یگانه، (۱۳۷۸). فروریختن دیواره های حریم خصوصی درفضای مجازی، رززنامه اعتماد(۱۴/۱۰/۱۳۷۸)، شماره ۱۸۵۹.

– حیدری چروده، مجید ( ۱۳۸۷ ). بررسی اعتیادبه تلفن همراه دربین دانشجویان، مشهد، دانشگاه پیام نورمشهد.

– حیدری چروده، مجید ، صالحی فدردی، جواد (۱۳۸۹). بررسی میزان وعلل استفاده دانش آموزان ازتلفن همراه، طرح پژوهشی استان خراسان رضوی

– خاکباز، عظیمه السادات (۱۳۸۹). آموزش معلمان ریاضی درزمینه چگونگی کاربردفاوادربرنامه درسی ریاضی. مقاله ارایه شده  به یازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، مازندران .

– رحیمی، امین، (۱۳۷۸). آسیب شناسی پیامک وتاثیرات آن برروابط اجتماعی افراد، نشریه آرمان روابط عمومی(۲۸/۵/۱۳۷۸)،شماره ۹۱۰.

– رشکیانی،مهدی(۱۳۸۹). کارکردوتاثیرات تلفن همراه/ارتباط همه جاحاضر/فناوری های نو. قابل دسترسی در:http://www.hamshahri training.ir/news-3006.aspx

– رضایی، آرش ومجیدبوجارزاده، (۱۳۸۶). بلوتوث، فرهنگ استفاده، بایدهاونبایدها، روزنامه اسرار

، (۲۹/۸/۱۳۸۶).

-رحیمی، وحید(۱۳۷۸). آسیب شناسی پیامک و تأثیرات آن بر روابط اجتماعی افراد، نشریه آرمان، روابط عمومی ،(۲۸/۵/۱۳۷۸)، شماره ۹۱.

– زمانی، بی بی عشرت،شهریاری نیستانی،شهناز، عابدینی، یاسمین(۱۳۹۱).رابطه بین میزان و نوع استفاده از تلفن همراه . صفات شخصیتی دانشجویان، مطالعات فرهنگ- ارتباطات، سال سیزدهم، شماره ۵۱،از۱۴۱-۱۶۰.

– سورین، وتانکارد، ج ( ١٣٨١ ). نظریه های ارتباطات، ترجمه علیرضادهقان. موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران.

– شارع پور،محمود(۱۳۸۵). سرمایه اجتماعی در استان مازندران(مناطق شهری و روستایی)مازندران:انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران.

– عابدینی یاسمین ، زمانی بی بی عشرت ،(۱۳۹۱). بررسی انگیزه، میزان ونوع استفاده ازتلفن همراه دردانشجویان ، روانشناسی معاصر، ۸۶-۷۳.

– —–، سعیدرضا (۱۳۸۲). دوجهانی شدن هاوآینده جهان. نامه علوم اجتماعی، خردادوتیر ۱۳۸۲، شماره ۶۹-۷۰، صص ۲۸-۱۵.

——، صبار، رنجبررمضانی، (۱۳۷۸). معالعات تلفن همراه؛ زندگی درحال حرکت، تهران: سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) .

– علی احمدی،علیرضایی،سعیدنهایی وحید(۱۳۸۶).توصیفی جامع ازروشهای تحقیق،تهران:انتشارات تولید دانش.

– قاضی زاده رضا (۱۳۸۴). سیستم های مخابراتی سیار، مشهد: انتشارات استاد.

– کاستلز، مانوئل ( ١٣٨٠ ). عصراطلاعات : اقتصاد، جامعه وفرهنگ . مترجم احدعلی قلیان ، افشین خاکباز. تهران : طرح نو.

– کلانتری، عبدالحسین وحسین حسنی(۱۳۸۷)، رسانه های نوین وزندگی روزمره : تاثیرات تلفن همراه برهویت وسبک زندگی جوانان، فصلنامه رسانه، سال ۱۹ ، شماره ۱.

-کوثری،مسعود؛خیرخواه،طاهره (۱۳۸۷). تحلیل محتوای پیام های کوتاه دانشجویان دانشگاههای تهران، علوم اجتماعی، تحقیقات فرهنگی ، شماره  ۲ ،از۵۷ تا ۷۸.

– کوثری، مسعود، یگانه محمدرضاوخیرخواه طاهره (۱۳۸۵). کاربردتلفن همراه برای کاربران ایرانی (باتاکیدبرنظریه استفاده وخشنودی). مطالعات فرهنگی وارتباطات، ۲ (۷)، ۲۲۶-۲۰۵.

– کوثری مسعود، جوادی یگانه محمدرضا، خیرخواه طاهره (۱۳۹۱). تلفن همراه وتأثیرآن درارتباط اتمی انفردی جوانان دانشجو (مطالعه دانشجویان دانشگاههای تهران). مطالعات میان رشته ای دررسانه وفرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره اول، صص ۲۸- ۱.

– کیا،علی اصغر(۱۳۸۹)، تلفن همراه؛ یک رسانه،کتاب ماه علوم اجتماعی،دوره جدید – شماره ۳۰، از ۴ تا ۱۷.

– گل محمدیان محسن،یاسمی نژادپریسا(۱۳۹۰). هنجاریابی، روایى وپایایى مقیاس استفاده آسیب زاازتلفن همراهCOSدردانشجویان ، یافته هاى نودرروانشناسى، سال ششم. شماره ۱۹ ، ۵۲-۳۷.

– لیتل جان، استیفن (۱۳۸۴). نظریه های ارتباطات.ترجمه سیدمرتضی نوربخش. تهران :نشرجنگل.

– معتمدنژاد،کاظم،(۱۳۸۴).جامعه اطلاعاتی ندیشه های بنیادی، دیدگاههای انتقادی وچشم اندازه ای جهانی، تهران:دانشگاه علامه طباطبایی، مرکزپژوهشهای ارتباطات.

– معتمدی، اسفندیار (۱۳۷۶). مخابرات وارتباطات دوربردوپایه گذاران آنها، شرکت مخابرات ایران اداره کل روابط عمومی، انتشارات مدرسه.

– معیدفر، سعیدوگنجی، احمد (۱۳۸۹). تحلیلی برکاربردهای تلفن همراه دربین دانش آموزان دختروپسرمقطع متوسطه شهرتهران. مجله جهانی رسانه، ۲(۳)، ۶۶-۵۸.

– منطقی،مرتضی (۱۳۸۹). بررسی چگونگی کاربری دختران وپسران دانشجوازامکانات جانبی تلفن همراه. فصلنامه فنآوری اطلاعات وارتباطات درعلوم تربیتی، سال اول، شماره دوم، صص ۱۲۸-۹۵.

– موسوی، سیدکمالدین (۱۳۹۰). بررسی نگرش به تلفن همراه دربانوان ساکن تهران (سال ۸۸). مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، سال ۹، شماره ۳، صص ۱۱۰-۸۵.

– موسوی، سیدکمال الدین، جمالی ، فرشاد(۱۳۹۰). تجزیه وتحلیل رابطه میان استفاده ازموبایل وجامعه پذیری مدرسه ای( باتاکیدبردانش آموزان دبیرستانی شهرستان کوهدشت لرستان، مطالعات فرهنگ ارتباطات ، سال دوازدهم، شماره ۴۷،از ۷۷ تا ۱۱۸.

– ورنرسورین،وتانکارد جیمز(۱۳۸۱). نظریه های ارتباطات،ترجمهعلیرضادهقان،تهران: دانشگاه تهران.

– وثوقی، منصور؛ میرزایی، حسین؛ رحمانی، جبار (۱۳۸۴). فردگرایی وجمعگرایی ایرانیان ازدیدسیاحان خارجی، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی وارتباطات، شماره ۳: از۳۲۲- ۳۰۳.

خارجی

Ahmad tsreg Rashid,(2014).A gulita tive explora tion of mobile phone use by-owers in urban Bangladesh,contemporary South Asia,۱۹:۴,۳۹۵-۴۰۸

-Akasaka, R., Sakamoto, A. (2008). The effect of mobile phone on school childern friendship: An examaination of causality with a panel study. The Japanese Journal of Personality, ۱۶, ۳۶۳-۳۷۷.

– Audrey, N. S. (2004). Mobile phone and youth: A look at the U.S student market. The International Telecommunication Union (ITU).Retrieved from http://www. itu.int / futuremobile

-Baysal,z.Aurdan,senem seda ashen k, yesim zeden kazneci(2010). Evalvation of the orampry school level students attitudes towards mobile phones.

– Bellina, L., Missoni, E. (2009). Mobile cell-phones (M-phones) in telemicroscopy: increasing connectivity of isolated laboratories. Diagnostic Pathology, ۴(۱۹).

-Billieux, J. , Van der Linden, M. , D’Acremont, M. , Ceschi, G. , &Zermatten, A. (2007). Does impulsivity relate to the perceived dependence on actual use of the mobile phone? Applied Cognitive Psychology, ۲۱, ۵۲۷–۵۳۷.

– Bradley, C., & Holley, D. (2010). How students in higher education use theirmobile phones for Learning. Retrieved from http://repository.alt.ac.uk/797

-Bykenichi ishii(2011).Examining the Effects of  mobile phone use among Japanese Adolescents.

– Coates, P. (2006). The Human and Natural Environment, H. Temperley& C. Bigsby (eds.), A .New Introduction to American Studies.London: Pearson Longman

– Cohen, M. (2004). Cell phones at school :should they be allowed .Retrievedfromwww.ife.familyeducation.com/cellular-telephones/school 51264.

– Campbell, M. (2005) ‘The Impact of the Mobile Phone on Young People’s Social Life’, in Social Change in the 21st Century. Queensland University of Technology

-Cilliers MJ, Parker MB(2008), “The social impact of mobile phones on teenagers”, In 10th Annual Conference, Available on: WWW Applications Key: citeulike:798633

-Dally, J. A. (1987). ‘Personality and Interpersonal Communication: Issues and Directions’, in Personality and Interpersonal Communication, J. C. McCroskey and J. A. Daly (eds.), Beverly Hills, CA: SAGE. http://sagepublication.com

-Deborah r. Tindell and Robert w.Bohlanderl (2012).The use and Abuse of Cell phones and text messaging in the Classroom : psurey of College students.

– DeWitte, C. M. (2010). Integrating cell phones into the secondary Montessori classroom.ProQuest LLC, Ph.D. Dissertation, Walden University.

– Dimmick, J. W., J. Sikand, and S. J. Patterson (1994). ‘The Gratifications of The Household Telephone’, Sociability, Instrumentality, and Reassurance, Communication Research,Vol. ۲۱, No. 5.

–  Economides, A. A. Grousopoulou, A ( 2005), “Use of mobilephones by male and female Greek students”, In: International Journal of Mobile Communications IJMC, Vol. 6, No. 6, pp. 729-749.

– Elliott, A .(٢٠٠۵). Concepts of the Self, Cambridge, Polity Press.

-Elliott, A. & Lemert, C. (2006). The New Individualism: The Emotional Costs of .Globalization.London& New York: Routledge.

– Fan Chen, Y. (2006). Social phenomena of mobile phone use: An exploratorystudy in Taiwanese college students. Paper presented at the SecondInternational Conference on Digital Communication . Chung- University,Taiwan. Retrieved from 203.72.2.115/EJournal/5062001106.pdf

– Fischer, C,(1992). America Calling: A Social History of the Telephone to ۱۹۴۰. University of CA Press.

-Hoflich, Joachim and Patrick Rossler (2002). ‘More than JUST a Telephone: The Mobile Phoneand Use of the Short Message Service (SMS) by German Adolescents: Results of a Pilot Study,in Revista de Estudios de Juventud: Juventud y TelefonosMoviles, S. Lorente (ed.), Madrid:Instituto de la Juventud dy.

– Hulme, A., &Traxler, J. (2011). Mobile learning and teaching: A handbook for educators and trainers . Retrieved from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl

-Igbal, Z. (2010). Gender differences in mobilephone use: What communication motivesdoes it gratify? European Journal ofScientific Research, ۴۶, ۵۱۰-۵۲۲.

– Jenaro, C. , Flores, N. , Gmَez-Vela, M. , Gonzlez-Gil, F. , &Caballo, C. (2007). Problematic Internet and cell-phone use:Psychological, behavioral, and health correlates. AddictionResearch & Theory, ۱۵(۳), ۳۰۹–۳۲۰.

– Katz, J.E & M.A. Aakhus,(2002). Perpetual Contact: Mobile Communication, Private Talk, Public Performance. Cambridge: Cambridge University Press.

– Katz.E.JE.Katz and sugiyama.s(2006) , Mobile phone as fashion statements: evidence from student surveys in the US and JAPAN ,Sage publication,New Media and society ۸(۲). P2.

– Kim, Ae-Ree and Hitoshi Mitommo (2002). ‘Impact of Mobile Usage on the InterpersonalRelations’, available at: http :/ mapra . ub. Unimuenchen.de/2603/

– Kopomaa, Timo ,(2000). The City in Your Pocket: Birth of the Mobile Information Society. Helsinki University Press, Finland.

– Kumiko A, Edward J (2003), An analysis of young people_s use of and attitudes toward cellphones”, In: Telematics and Informatics, ۲۰ ۳۴۹–۳۶۴.

– Lasen, A. (2001) The Social Shaping of Fixed and Mobile Networks: A Historical   Comparison, University of Surrey: DWRC.

– Leung, L. and R. Wei (2000). ‘More than Just Talk on the Move: Uses and Gratifications ofthe Cellular Phone’, Journalism and Mass Communication Quarterly, ۷۷ (۲).

– Ling R. and B. Yttri (2002). Hyper-Coordination via Mobile Phones in Norway’, in Perpetual Contact: Mobile Communication, Private Talk, Public Performance, J. E. Katz and M. A.Aakhus (eds.), Cambridge: Cambridge University Press

-Litizia Caronia and Ander H. caron conergen ce(2004).Constructiony a speci- fic culture: peoples use of the mobile phone as a social per forman ce.

– Longmate, E. and A. Baber (2002). ‘Comparison of Text Messaging and Email Support for Digital Communities: A Case Study’, in People and Computers Volume XXVI. Proceedings of British HCI Group Annual Conference, X. Faulkner, J. Finlay, and F. Detienne (eds.), London, Sept 2-6, Springer Verlag.

– Lorente, S. (2002). Youth and mobile telephones: More than a fashion. In Villar, E.A. (EDS.) Revista de studios de juventud (pp. 9-24).Youth and Mobile. Madrid: A.G. LUIS PEREZ.

– Mahmoud; Q ;and LY(2005). Havana agents for comparison shopping and location a ware advertising in wireless mobile environments http: //www. hamshahri research. ir

– Mante-Meijer, E. and d. Pires (2002). ‘SMS Use by Young People in the Netherlands’, in Revista de Estudios de Juventud: Juventud y TelefonosMoviles, S. Lorente (ed.), Madrid:Instituto de la Juventud.

– Markett, C., Sanchez, I. A., Weber, S., & Tangney, B. (2006).Using ShortMessage Service to encourage interactivity in the classroom. Computer andEducation, ۴۶, ۲۸۰-۲۹۳.

– Meer, K. F. (2004). Should we ban cell phones in school?. Computers andEducation, ۳۴, ۱۷۷–۱۹۳

– McFarlane, A., Roche, N., &Triggs, P. (2007). Mobile learning: Research findings. Report for Becta . Retrieved from http://partners.becta.org.uk/index.php?section=rh&catcode=_re_rp_02&rid=14204

– McGuigan, J. (2005). Toward a sociology of the mobile phone. Intnterdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments, ۱(۱), ۴۵-۵۷.

– Mitrea, O. S. (2006). Understanding the mobile thelephone usage pattern –Theorise of the mobile communication. Retrieved from www.cdlib.org/crede/occrpts/eric

-Nilan,p.&feixa,c.(2006)Global youth:Hybrid identities,plura1 worlds, London and new York: Routledge.

– Norris, C., Soloway, E., Menchhofer, K., Bauman, B. D., Dickerson, M., Schad,L., et al. (2010). Innovative leaders take the phone and run: Profiles of fourtrailblazing programs. District Administration, 46(6), 35-38.

– Oksman, Virpi and PirjoRautiainen (2003). ‘I’ve Got My Whole Life in My Hand’, Mobile Communication in the Everyday Life of Children and Teenagers in Finland, Institute forInformation Society Tampere University, Finland, Vol. 4, No. 3, Art. 2 -September.

– O’Keefe, G. J. and B. K. Sulanowski (1995). ‘More than Just Talk: Uses, Gratifications, and the Telephone’, Journalism and Mass Communication Quarterly, 72 (4).

– Palen, L. Salzman, M. and E.Youngs (2001), Discovery and integration of mobile communications in everyday life, Personal and Ubiquitous Computing Vol. ۵ (۲), pp. 109-122.

– Peters, O. and S. Allouch (2005). ‘Always Connected: a Longitudinal Field Study of Mobile Communication’Telematics and Informatics,22(3)at:http://www.allacademic.com/meta/p112853_index.html?type=info

– Plant, S. (2000). On the mobile, the effects of mobile telephones on social andindividual life.Online Publications Sociology of the Mobile Phone.SoziologischesInstitut der Universität Zürich.

– Puro, J,(2002). Finland: A Mobile Culture’, in J. Katz and M. Aakhus (eds.) Perpetual Contact: Mobile Communication, Private Talk, Public Performance, pp. 19-29. Cambridge: Cambridge University Press.

– Rakow, L. F. and V. Navarro (1993). ‘Remote Mothering and the Parallel Shift: Women Meetthe Cell Telephone’, Critical Studies in Mass Communication, ۱۰.

– Reid, D. & Reid, F. (2004). Insights into the Social and Psychological Effects ofSMS Text Messaging.The social and psychological effects of Text.

– Roos, J. P. (1993) “Sociology of Cellular Telephone: The Nordic Model Telecommunications Policy, Vol. 17(6): 446-456.

– Ruggiero, T. E. (2000). Uses and Gratifications Theory in the 21st Century’, Mass Communication and Society, ۳ (۱).

– Silverstone, R. and L. Haddon (1996). ‘Design and the domestication of information and communication technologies: Technical change and everyday lif’, in Silverstone, R. and R. Mansell, (eds.) Communication by Design. The Politics of Information and Communication Technologies, Oxford: Oxford University Press.

– Sohail K (2010), Mobile Phone: Calling and Texting Patterns of College Students in Pakistan”,In: International Journal of Business and Management, Vol. 5, No. 4.

– Stone; A, (2004). Designing scalable effective mobile learning for multiple technologist. In j. Attweell&c.Savil-smith, learning with mobile drive. London: learning and skills development Agency.

– Streicher, P. (2010). SMS messaging gets to work. Retrieved from BulkSMS.com.

– Tanaka, K. (2002). Small Talk with Friends and Family: Dose Text Messaging on the MobilePhone Help Users Enhance Relationships, University of Washington.

– Thornton, P., and Houser, C. (2004). Using mobile web and video phones inEnglish language teaching: Projects with Japanese college students . In Directions in CALL: Experience, experiments and evaluation, ed. B

– Wang, L. (2009). Effectiveness of text-based mobile learning applications: Case studies in tertiary education. Unpublished master’s thesis, University of Massey.

-Wilska, T. A .(2003). Mobile Phone Use as Part of Young People’s Consumption Styles, Journal of Consumer Policy, Vol. ٢۶: ۴۴١–۴۶٣

– Zhao, Shenwei (2005). Theoretical Review on Technology Mediated

 

 Communication:

, Center for Mobile Communication Studies (CMCS), Rutgers, the StateUniversity of New Jersey, CMCS.

۲ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *