بررسی رابطه بازاریابی داخلی و رضایت مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرهنگی

اطلاعات مقاله
عنوان فارسیبررسی رابطه بازاریابی داخلی و رضایت کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرهنگی
کلمات کلیدیبازاریابی داخلی، تناسب فرهنگی، رضایت کارکنان
مدل مفهومیدارد
روش تحقیقمعادلات ساختاری
پرسشنامهدارد
اعتبار
ISI
سال چاپ۲۰۱۴

بازاریابی داخلی

بازاریابی داخلی یکی از مباحث بازاریابی است که حدود ۲۰ سال قبل به عنوان شیوه ای برای حل مسائل و مشکلات مربوط به کارکنان سازمانها و ارائه خدمات با کیفیت به آنان توسط بری(BERRY) مطرح گردید. باوجود گسترش مفهوم در ادبیات بازاریابی، عملاً استفاده کمی از آن شده است. مباحث بعدی که در زمینه بازاریابی داخلی انجام پذیرفت بیانگر این واقعیت بودند که این شاخه از بازاریابی نیازمند تحقیقات گسترده و وسیع تری است.

رضایت شغلی کارکنان

رضایت ‏شغلى‏ مجموعه‏اى از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونى خود دارند. رضایت‏شغلى یکى از عوامل مهم در موفقیت‏ شغلى است ، عاملى که موجب افزایش کارایى و نیز احساس‏ رضایت‏ فردى‏مى‏گردد. رضایت ‏شغلى یعنى دوست داشتن شرایط والزامات  یک شغل ، شرایطى ‏که درآن ‏کارانجام ‏مى‏گیرد و پاداشى که براى آن دریافت مى‏شود.

تناسب فرهنگی

امروزه در سازمانها ،  شاهد پدیده ای به نام تنوع فرهنگی هستیم که منجر به ایجاد فاصله بین فرهنگهای متضاد مختلف و نیازهای فرهنگی مختلف کارکنان می گردد . فرهنگ سازمانی در واقع شناختی از سازمان را ارائه می دهد و فرهنگ سازمانی سودمند تاثیر مثبتی در عملکرد کارکنان دارد