بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی، مطالعه مورد بانک های خصوصی و دولتی

پایان نامه، مدیریت دولتی

اطلاعات پایان نامه
عنوان پایان نامهبررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی
رشته و گرایشمدیریت دولتی
روش تحقیقهمبستگی
تعداد صفحات۱۶۱
پرسشنامهدارد
سال انجام تحقیق۱۳۹۰
کلمات کلیدیکارتیمی، چابکی سازمانی، همبستگی
نوع فایلاین فایل به صورت (pdf) آماده استفاده دانشجویان و محققین می باشد.

کار تیمی

یکی از معتبرترین تعریف‌های کار تیمی که توسط سالاس و همکارانش ارائه شده است به صورت زیر است (+):

یک تیم شامل دو یا چند نفر است که:

  • نقش های مشخص دارند
  • کارهایی را انجام می‌دهند که به یکدیگر وابسته (Interdependent) هستند
  • می‌کوشند خود را با یکدیگر تطبیق دهند
  • یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند.

وی جی ورما (Verma) هم تعریف ساده‌ای از کار تیمی دارد که توسط انستیتو مدیریت پروژه مورد استفاده قرار گرفت و به همین علت، به خوبی شناخته شده است و مورد استناد قرار می‌گیرد :

کار تیمی، شیوه‌ی مشخصی از کار کردن است که می‌کوشد از مجموع توانمندی‌ها، مهارت‌ها و انرژی افراد،‌ بیشترین بهره را کسب کند.

کوزلوسکی (Kozlowski) هم تعریف دیگری از کار تیمی ارائه داده که در فضای آکادمیک به صورت گسترده مورد استناد قرار می‌گیرد :

کوزلوسکی، تیم را مجموعه‌ای از افراد می‌داند که:

  • کارها و وظایف مرتبط و درهم تنیده‌ای را انجام می‌دهند
  • یک یا چند هدف مشترک دارند.
  • با هم تعامل اجتماعی دارند.
  • مرزی را بین جمع خود و محیط اطراف قائلند و برای حفظ و مدیریت آن مرز تلاش می‌کنند.

و البته در بستر یک مجموعه‌ی بزرگتر یعنی سازمان، بر اساس مرزها و محدودیت‌ها و نفوذی که سازمان بر روی آنها اعمال می‌کند، فعالیت می‌کنند.

چابکی سازمانی

مفهوم چابکی بوسیله محققین بنیاد یاکوکا (۱۹۹۱) معرفی شده است، و پس از اولین معرفی، بوسیله محققین و جوامع صنعتی مورد توجه روزافزون قرار گرفت. تابحال انتشارات زیادی درمورد این موضوع، در تلاش جهت فراهم کردن تعریف چابکی، صورت گرفته است. تعاریف رایج پذیرفته شده چابکی را به توانایی سازمان‌ها برای پاسخ سریع و بطور مؤثر به تغییرات در تقاضای بازار، با هدف یافتن نیازمندی‌های مشتری، برحسب قیمت، خصوصیات، کیفیت، کمیت، و تحویل، مربوط کرده است. بنگاه‌های چابک به بازارهای متغیر با سرعت و بطور مؤثر واکنش نشان می‌دهند. علاوه بر این، چابکی قابلیت‌های سازمان را برای تولید و تحویل محصولات جدید با هزینه بهره‌ور، تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاهش هزینه‌های تولید، افزایش رضایت مشتری، از بین بردن فعالیت‌های فاقد ارزش افزوده، و افزایش رقابت، از جمله مزایایی است که می تواند از طریق استراتژی چابکی بدست بیاید

منابع

۱ – aerospace company, Technovation Volume: 22(7), July, 2002,405-415
۲ – analytical network approach, IJOPR, 37(2), 241-261
۳ – Ashley, S; (1999): Rapid-response design, mechanical engineering-CIME, v.119, n.12, pp 72-75.
۴- Brandybery, A ;( 1999): Intermediate Performance impacts on advanced manufacturing systems, decisionscience, v.30, n.4, pp. 933-16-Youssef, M.A ;( 1992): Agile Manufacturing: A necessary condition for competing in global markets, Industrial engineering, December, pp 18-17-Sharifi, H and Zhang, Z (2001): Agile manufacturing in practice: Application of a methodology, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 21, No.5/6, pp.772-794.
۵ – Brian H. Mask ell ;( 1999):“An Introduction to Agile Manufacturing” BMA Inc.
۶ – Century Competitive Strategy, Elsevier Science, 2001, 53-72
۷ – chain, IJOPE, 62 ( 1999 ) 107 – 118
۶ – Chin-Yin Haung; Nof, Shimon Y, (1999): Enterprise Agility, international journal of agile manufacturing systems, 1/1, pp 51-59.
۸ – Crocitto,Madeline; youssef, Mohamed; (2003) : Human Side of Organizational Agility, industrial management & data system,103/6,pp.388-397.
۹ – Demir,Robert,Soderman,Sten,(2007).”Skills and complexity in management of IJVs :Exploring Swedish manager experiences in china ” International Business Review 16,pp:229-250
۱۰ – Druker,p.(1999″ .)The age of social transformation
۱۱ – EBRAHIMPUR, G AND JACOB, M. RESTRUCTURING FOR AGILITY AT VOLVO CAR TECHNICAL SERVICE, (VCTS), EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT, 4(2), 2001, 64-72.
۱۲ – Goldman, S.L., Nagel ,R.N: Management, technology and agility: The emergence of a new era in
manufacturing
۱۳ – Goldman,S., Nagel,R ,.Preiss,K.,1995:Agile Competitors and Virtual Organizations. Van Nostrand Reinhold, New
۱۴ – Gunasekaran, A.,(1999) Agile Manufacturing: a framework for research and development. ” international journal of production economics,62,87-105
۱۵ – Gunasekaran, A :Tirtiroglu, E.; Wolstencroft, V: An investigation into the application of agile manufacturing in an
۱۶ – HOOPER, M.J, STEEPLE, D AND WINTERS, C.N, COSTING CUSTOMER VALUE: AN APPROACH FOR THE AGILE ENTERPRISE, INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS

AND PRODUCTION MANAGEMENT, 21(5/6), 2001, 630-644.
۱۷- HORMOZI, A.M, AGILE MANUFACTURING: THE NEXT LOGICAL STEP, BENCHMARKING AN INTERNATIONAL JOURNAL, 8(2), 2001, 132-43.
۱۸ – IJOTM, 8 (1/2)(1993 ) 18 – 38 .
۱۹ – Katayama, Hiroshi ;Bennett, David: Agility, adaptability and leanness: A comparison of concepts
and a study of
۲۰ – KIDD, P.T, AGILE MANUFACTURING: FORGING NEW FRONTIERS, ADDISON-WESLEY, LONDON, 1994.
۲۱ – Lau, H.C.W.,Wong ,E.T.T: Application of information technology in agile manufacturing, Agile
Manufacturing: The 21st Century Competitive Strategy, Elsevier Science, 2001 , 205 – 228
۲۲ – Macaulay, J;(1996): Management in the agile organization, ASQC quality press, Milwaukee, WI.
۲۳ – Maskell, B. (2001“ ,)The age of agile manufacturing”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 6 No. 1, pp. 5
۲۴- Mc Gaughey, Ronald E, (1999): Internet Technology: Contributing to Agility in the Twenty-first Century, international journal of agile manufacturing systems, pp 7-13.
۲۵- Meade, L.M and Sarkis, J; Analysing Organizational Project alternatives for agile manufacturing processes: An
۲۶ – Meredith, S. and Francis, D. (2000), “Journey towards agility: the agile wheel explored”, The TQM Magazine, Vol. 12 No. 2, pp. 137-43.
۲۷ – Nagel, R. N. and Bhargava, P. (1994) Agility: the ultimate requirement for world-class
manufacturing
۲۸ – Naraasimhan, R and Das, A (1999): An empirical investigation of the contribution of strategic sourcing to manufacturing flexibilities and performance, decisionscience, v.30, n.3, pp 683-718.
۲۹ – Naylor ,J.B.,Naim,M.,Berry,D :Leagility: Integrating the lean and agile manufacturing paradigms in the total supply
۳۰- P.M. NOAKER, THE SEARCH FOR AGILE MANUFACTURING, MANUFACTURING ENGINEERING, NOV 1994, 40-43.
performance.National Productivity Review 13 (3), 331±۳۴۰.
۳۱ – practice, IJOPE , 60 – 61 , 1999 , 43 – 51
۳۲ -PUTNIK, G.D, BM-VIRTUAL ENTERPRISE ARCHITECTURE REFERENCE MODEL, AGILE MANUFACTURING: THE 21ST CENTURY COMPETITIVE STRATEGY, ELSEVIER SCIENCE, 2001, 73-94.
۳۳ – Ren, J., Yusuf, Y.Y. and Burns, NN.D. (2003), “The effects of agile attributes on competitive
priorities: a neural network approach”, Integrated Manufacturing Systems, Vol. 14 No. 6, pp. 489-97.
۳۴ – Richards, W.C: Agile manufacturing: Beyond lean? , PIMJ, Second Quarter, 1996,60-64
۳۵ – Riis, J.O and Johanson, J; A strategic approach to develop agile manufacturing, Agile
Manufacturing: The 21st
۳۶ – Sharifi,H.,Zhang, Z.,(1999)” A methodology for achieving agility in manufacturing organizations: an in troduction ” . international journal of production economics,62(1-2),7-22
۳۷ – SUBBA RAO, S AND NOHM, A. INFORMATION SYSTEMS FOR AGILE MANUFACTURING ENVIRONMENT IN 38 – THE POST-INDUSTRIAL STAGE, AGILE MANUFACTURING: THE 21ST CENTURY COMPETITIVE STRATEGY, ELSEVIER SCIENCE, 2001,226-246.
۳۹ – Van Hoek,R.I : Epilogue: Moving forward with agility,IJOPDLM,31(4),2001,290-300
۴۰- Woodward, J, (1965): Industrial Organizations: Theory and Practice, Oxford University Press, New York, NY.
۴۱ – Y.Yusuf, M.Sarhadi, A.Gunasekaran .(1999). ” Agile Manufacturing: The drives, Concepts and attributes ” international journal of production economics,62,33-43
۴۲ – Zhang, Z. and Sharifi, H. (2000), “A methodology for achieving agility in manufacturing organisations”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 20 No. 4, pp. 496-512.

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *