بررسی رابطه چند فرهنگی و رفتار نوآورانه کاری با در نظرگرفتن نقش واسط هوش فرهنگی

Multiculturalism, Cultural intelligence, Innovative work behavior

مقاله بیس لاتین چند فرهنگی
مدل مفهومی چند فرهنگی
مقاله بیس چند فرهنگی
اطلاعات مقاله
عنوان فارسیبررسی رابطه چند فرهنگی و رفتار نوآورانه کاری با در نظرگرفتن نقش واسط هوش فرهنگی
کلمات کلیدیچند فرهنگی، هوش فرهنگی، رفتار کاری نوآورانه
مدل مفهومیدارد
روش تحقیقمعادلات ساختاری
اعتبار
ISI
سال چاپ۲۰۱۷

مفهوم فرهنگ

فرهنگ culture « در اصل به معنای کشت و کار، آباد کردن، کاشتن و بارور ساختن زمین می باشد، که به تدریج مفهوم آن تغییراتی یافت و در ادبیات و علوم در قرن ۱۸. م به معنی پرورش روانی و معنوی بکار می برند و بعدها به عنوان پیشرفت فکری و اجتماعی انسان و جامعه و جهت تبیین سیر تاریخی و تکاملی و پیشرفت جوامع انسانی به کار برده اند.

واژه فرهنگ، اولین بار بوسیله ادوارد تایلر (۱۹۱۷-۱۸۳۲) در کتاب خود تحت عنوان “فرهنگ ابتدایی”بکار گرفته شد. وی فرهنگ را مجموعه پیچیده؛ شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنون، اخلاق و قوانین و سنن و بالاخره تمام عادت و رفتار و ضوابطی دانست که فرد به عنوان عضو جامعه، از جامعه خود فرا می گیرد و در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی بر عهده دارد و بوسیله انسان به عنوان عضو جامعه کسب می گردد(دنی کوش،۸۱)رالف لینتون(۱۸۹۳-۱۹۵۳) در کتاب زمینه فرهنگی و شخصیت “فرهنگ، مجموعه کلی از رفتار اکتسابی و آموخته شده انسان و نتایج آن است، که اجزای آن قابل قبول و انتقال بوسیله اعضای جامعه می باشد.”(نراقی، ۸۴)تعریف تایلر از فرهنگ، منحصراً توصیفی و عینی است و در نظر تایلر، فرهنگ تعبیری از کلّ زندگی اجتماعی انسان است و همچنین در تعریف لینتون، مهم ترین ویژگی فرهنگ اکتسابی و ارثی بودن آن است، که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و آموختنی بودن فرهنگ می باشد. ناصر فکوهی، فرهنگ را مجموعه ای از ویژگی های رفتاری و عقیدتی اکتسابی اعضای یک جامعه خاص که از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد تعریف میکند.(فکوهی،۸۲،) کلاید کلاکهن و آلفرد کروبر۶ انسان شناسانِ امریکایی در راه شناسایی مؤثّر و مفید فرهنگ، تعریفهای زیادی در کتابی به نام “فرهنگ بازبینی انتقادی مفاهیم و تعریف”گردآوردند.

هوش فرهنگی

هوش فرهنگی، قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعاملات فرهنگی و ارائه پاسخ‌های رفتاری صحیح به این الگوهاست. مفهوم هوش فرهنگی برای نخستین بار توسط ایرلی و انگ از محققان مدرسه کسب و کار لندن مطرح شد. این دو، هوش فرهنگی را قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعاملات فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح به این الگوها تعریف کرده‌اند. آنها معتقد بودند در مواجهه با موقعیتهای فرهنگی جدید، به زحمت می توان علائم و نشانه های آشنایی یافت که بتوان از آنها در برقراری ارتباط سود جست. در این موارد، فرد باید با توجه به اطلاعات موجود یک چارچوب شناختی مشترک تدوین کند، حتی اگر این چارچوب درک کافی از رفتارها و هنجارهای محلی نداشته باشد، تدوین چنین چارچوبی تنها از عهده کسانی برمی آید که از هوش فرهنگی بالایی برخوردار باشند. در تعریفی دیگر هوش فرهنگی یک قابلیت فردی برای درک، تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیت هایی دانسته شده است که از تنوع فرهنگی برخوردارند و با آن دسته از مفاهیم مرتبط با هوش سازگار است که هوش را بیشتر یک توانایی شناختی می‌دانند. مطابق با این تعریف، درواقع هوش فرهنگی با تمرکز بر قابلیتهای خاصی که برای روابط شخصی باکیفیت و اثربخشی در شرایط فرهنگی مختلف لازم است، بر جنبه ای دیگر از هوش شناختی تمرکز دارد. هوش فرهنگی همچنین بینشهای فردی را دربر می‌گیرد که برای انطباق با موقعیتها و تعاملات میان فرهنگی و حضور موفق در گروههای کاری چند فرهنگی مفید است

Abstract

Innovative work behavior is a key organizational competence. Informed by a framework for describing the role of cultural competences as an antecedent for international business performance this study seeks to explicate the connection between individual multi cultural-ism and innovative work behaviors, with cultural intelligence as a mediating variable.The empirical tests, using a culturally diverse sample of 157 employees of a large, inter-national, Dutch-based staffing agency, reveal that cultural intelligence fully mediates the effect of multiculturalism on innovative work behaviors. The mediation appears robust to various individual and departmental characteristics. These outcomes have implications for the selection and development of employees in innovative organizations and for innovation and international business research.

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *