بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سرکوال و رتبه بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

میریت آموزشی

اطلاعات پایان نامه
عنوان پایان نامهبررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سرکوال و رتبه بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
رشته و گرایشمدیریت آموزش
روش تحقیقتحلیل سلسله مراتبی AHP
تعداد صفحات۱۲۸
پرسشنامهدارد
سال انجام تحقیق۱۳۹۰
کلمات کلیدیکیفیت خدمات ، کیفیت خدمات عالی، مدل سروکوال، تحلیل سلسله مراتبی، مدیریت آموزش
نوع فایلاین فایل به صورت PDF آماده استفاده دانشجویان و محققین می باشد.

چکیده

در عصر جدید که دوران ادغام و تحصیل شرکت هاست، ارزش نام و نشان تجاری یک عامل کلیدی و تعیین کننده در ارزش شرکت و ارزش بازار سهام میباشد و این به سبب قدرتی است که یک نام تجاری در کسب مشتری جدید و حفظ مشتریان موجود دارد . اگر نام ونشان تجاری دارای ارزش ویژه بالایی باشد، شرکت میتواند در سایه ی وجود آن هزینه بازاریابی را کاهش دهد. زیرا مشتریان نسبت به آن آگاه و وفادار هستند، هنگام مذاکره و چانه زدن با توزیع کنندگان و خرده فروشان شرکت از موضع قوی تری برخوردار است، و به شرکت اجازه می دهد قیمت ها را بالاتر تعیین کند زیرا از نظر خریداران، محصولی با این نام و نشان دارای کیفیت بیشتری است. در این تحقیق براساس پایه‌های نظری فرض شده است که متغیرهای آگاهی، تداعی، کیفیت ادراک شده و وفاداری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری تأثیر مستقیم می‌گذارد. این مدل مفهومی با استفاده از اطلاعات گردآوری شده از ۳۸۶ نفر از مصرف کنندگان محصولات غذایی برندهای مطرح در سطح شهر —- که به صورت تصادفی انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه که برای هر یک از متغیرهای تحقیق پنج نشانگر طراحی شده، با مدل رگرسیون بررسی شده است. نتایج حاصل بیانگر این است که کیفیت ادراک شده، اثر مستقیم و معناداری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارد. همچنین وفاداری به نام ونشان تجاری، با ارزش ویژه نام و نشان تجاری رابطه دارد. درضمن رایطه آگاهی وتداعی نام ونشان تجاری با ارزش ویژه مورد تایید قرارگرقت.

کلمات کلیدی: ارزش ویژه برند، کیفیت، وفاداری، آگاهی ، تداعی،محصولات غذایی