تاثیر انگیزش شغلی و فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی، با نقش میانجی رضایت شغلی در کارکنان بانک ملی

پایان نامه، مدیریت دولتی گرایش مالی

اطلاعات پایان نامه
عنوان پایان نامهتاثیر انگیزش شغلی و فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی، با نقش میانجی رضایت شغلی در کارکنان بانک ملی
رشته و گرایشمدیریت دولتی، گرایش مالی
روش تحقیقمعادلات ساختاری
تعداد صفحات۱۴۱
پرسشنامهدارد
سال انجام تحقیق۱۳۹۴
کلمات کلیدی انگیزش شغلی، رضایت مشتری، فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی.

نوع فایلاین فایل به صورت کاملا تایپ شده (Word) آماده استفاده دانشجویان و محققین می باشد.

چکیده

در همه کشور ها، بزرگترین بنگاه های اقتصادی را بانک ها تشکیل میدهند، در سال های اخیر تغییر و تحولات زیادی در عرصه سیستم بانکی کشور رخ داده است. رقابت میان بانک ها روز به روز تنگ تر می شود و بانک های دولتی و تعداد زیادی بانک خصوصی و موسسات اعتباری هر یک تلاش می کنند تا سهم بیشتری از بازار را بدست آورند. پس به دنبال اتخاذ روش ها وشیوه های بهتر برای ارایه خدمات متنوع تر هستند تا مشتریان بیشتری را جذب نموده و سود آوری خود را افزایش دهند(رنجبران و همکاران ۱۸،۱۳۸۸). اما اکثر آنها از عنصری که می تواند به عنوان مزیت برتر در میان رقبا،موجب موفقیت آنها شود غافل مانده اند. نیروی انسانی و رضایت شغلی همان حلقه گمشده ای است که برای تحقق اهداف و پیشرفت بانک لازم و ضروری است. در واقع کارکنان یکدل و با انگیزه هستند که موجب کامیابی بانک و یا سرازیر شدن بانک به سوی شکست می شوند. پس توجه شایسته و مناسب به کارکنان برای پرورش نیروی توانمند، علاقمند به کار، پویا و خلاق می تواند موفقیت هر بانک را رقم بزند(اسماعیلی ۱۳۸۰). در این میان  نقش تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک، بسیار حائز اهمیت است، چراکه موجب شکل دهی به مدیریت تصمیم گیری، بهبود عملکرد و پیشرفت ارتباطات کارکنان با مشتریان میشود. در این راستا، پژوهش حاضر با بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان از جمله انگیزش ، فرهنگ سازمانی و  رضایت شغلی  ، در بین کارکنان شعب بانک ملی در شهر مشهد، نتایج کاربردی و قابل استفاده برای مدیران این سازمان ها در جهت بهبود رضایت شغلی کارکنان و ارتقاء تعهد سازمانی ایشان، ارائه می نماید.تحقیق حاظر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از شاخه میدانی است.  به منظور آزمون فرضیات این پژوهش، تعداد ۳۲۰ نفر از کارکنان شعب بانک ملی در سطح مشهد مورد پرسش قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار PLS برای آزمون فرضیاتی که در قالب معادلات ساختاری مطرح شدند بکار گرفته شد.

نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که به طور کلی،انگیزش شغلی، فرهنگ سازمانی و همچنین رضایت شغلی بر تعهد سازمانی اثر گذار است و مولفه های اثر گذار هر کدام از آنها نیز مشخص گردید.  در پایان این پژوهش نیز به بحث و نتیجه گیری پیرامون عوامل موثر بر تعهد سازمانی و فرضیات مرتبط با آن پرداخته شده است

فهرست

عنوان      شماره صفحه

فصل اول: ۱۳

۱-۱      مقدمه  ۱۴

۱-۲ بیان مساله و تبیین موضوع  ۱۴

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق   ۱۵

۱-۴ اهداف اساسی از انجام تحقیق   ۱۶

۱-۵ فرضیات تحقیق   ۱۷

۱-۶ قلمرو تحقیق   ۱۸

۱-۷….. تعاریف نظری و عملیاتی واژگان تحقیق   ۱۹

فصل دوم: ۲۶

۲-۱ مقدمه  ۲۷

۲-۲ مبانی نظری   ۲۷

۲-۲-۱ انگیزش شغلی   ۲۷

۲-۲-۱-۱- مفهوم انگیزش    ۲۹

۲-۲-۱-۲ نخستین نظرات انگیزش    ۳۳

۲-۲-۱-۳ نظریه های معاصر انگیزش    ۳۵

۲-۲-۲ فرهنگ سازمان  ۳۹

۲-۲-۲-۱ مفهوم فرهنگ سازمان  ۴۳

۲-۲-۲-۲ ویژگی های فرهنگ سازمانی   ۴۳

۲-۲-۲-۳ اجــــزاء فـــــرهنگ سازمان  ۴۵

۲-۲-۲-۴ تغییر فرهنگ  سازمانی   ۴۷

۲-۲-۲-۵ گسترش فرهنگ مشارکت از دیدگاه فرهنگ سازمانی   ۵۰

۲-۲-۲-۶ چگونگی شکل‌گیری و تداوم فرهنگ سازمانی   ۵۲

۲-۲-۲-۷ فــــرهنگ سالم و فــــرهنگ بیمار ۵۵

۲-۲-۳ رضایت شغلی   ۵۹

۲-۲-۳-۱ مطالعات مرتبط با رضایت شغلی   ۶۴

۲-۲-۳-۲ سنجش رضایت شغلی   ۶۵

۲-۲-۴ تعهد سازمانی   ۶۸

۲-۲-۴-۱ دیدگاه های نظری تعهد سازمانی   ۶۹

۲-۲-۴-۲ سنجش عوامل موثر بر تعهد سازمانی   ۷۷

۲-۳ پیشینه ادبیات   ۷۹

۲-۳-۱ پیشینه داخلی   ۷۹

۲-۳-۲ پیشینه خارجی   ۸۱

۲-۴ خلاصه فصل   ۸۳

فصل سوم : ۸۴

۳-۱ مقدمه  ۸۵

۳-۲ روش تحقیق   ۸۶

۳-۳ جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه ها ۸۷

۳-۴ داده های مورد نیاز، متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها ۸۷

۳-۵ روایی و پایایی پرسشنامه  ۸۸

۳-۶ طرح آزمون آماری فرضیه های تحقیق   ۹۱

۳-۶ -۱ مدل یابی معادلات ساختاری   ۹۲

۳-۶-۲ حداقل مربعات جزئی(PLS) برای مدل ساختاری   ۹۲

فصل چهارم: ۹۴

۴-۱- مقدمه  ۹۵

۴-۲- یافته های توصیفی   ۹۵

۴-۳- بررسی مدل تحقیق   ۹۷

۴-۳-۱ مرحله اول: برازش مدل اندازه گیری(مدل بیرونی) ۹۸

۴-۳-۱-۱ کفایت نمونه گیری   ۹۸

۴-۳-۱-۲ نتایج تحلیل عاملی تاییدی   ۱۰۰

۴-۳-۲ مرحله دوم: ارزیابی مدل ساختاری(درونی) ۱۰۱

۴-۳-۲-۱ تحلیل مسیر  ۱۰۱

۴-۳-۱ تشریح فرایند آزمون فرضیه ها ۱۰۳

۴-۴-۱ ضرایب تعیین   ۱۱۴

فصل پنجم: ۱۱۶

۵-۱  مقدمه  ۱۱۷

۵-۲  تفسیر نتایج  ۱۱۷

۵-۳ محدودیت های تحقیق   ۱۲۲

۵-۴  پیشنهادات کاربردی   ۱۲۲

۵-۵  پیشنهادت برای مطالعات آتی: ۱۲۶

۵-۶  خلاصه فصل   ۱۲۶

منابع  ۱۰۳

(فرم پرسشنامه شماره ۱): ۱۰۷

منابع

 1. اسماعیلی، کوروش(۱۳۸۰)، تعهد سازمانی. انتشارات تدبیر، شماره ۱۱۳.
 2. هومن حیدر علی(۱۳۸۱) تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.
 3. میر کمالی، سید محمد، نارنجی ثانی، فاطمه(۱۳۸۷). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیات علمی دانشگاه های تهران و صنعیت شریف. پژوهش و برنامه ریزی در اموزش عالی، شماره ۴۸: ص ۷۱-۱۰۱.
 4. ونوس، داور و صفائیان، ۱۳۸۱، بازاریابی خدمات بانکی، تهران: نشر نگاه دانش.
 5. چپلی ، مسعود(۱۳۸۵). تحلیل اجتماعی در فضای کنش، تهران ، نشر نی.
 6. هاشمی، سید احمد، درویش پور فراغه، سکینه، همتی ، ابوذر(۱۳۸۹). بررسی رابطه بین جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه معلمان در مدارس دخترانه راهنمایی مرودشت. فصل نامه رهبری و مدیریت اموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،۴(۴)ص ۱۶۵-۱۸۷
 7. ریو، جان مارشال (۱۳۷۸)، انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سید محمدی، نشر ویرایش، بهار، تهران.
 8. اعرابی و ایزدی(۱۳۸۹)،” هفت کلید استراتژی خدمات” چاپ سوم،دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 9. اسماعیل پور م(۱۳۸۲)، بحثی در بازاریابی خدمات بانکی، ماهنامه بانک و اقتصاد، شماره ۱۴
 10. بابایی م(۱۳۸۵)، “کیفیت از دیدگاه مشتری”، ماهنامه کنترل کیفیت، شماره ۲۱
 11. برادران ک(۱۳۸۴)،”تعیین پارامتر های بحرانی در افزایش رضایتمندی مشتریان، مطالعه موردی در فعالیت های بانکی”، دو ماه نامه علمی پژوهشی دانشور شماره ۱۱
 12. حافظ­نیا، محمد رضا (۱۳۸۵). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، چاپ دوازدهم
 13. خاکی، غلامرضا (۱۳۸۴)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران، اتشارات بازتاب
 14. دیوانداری ع(۱۳۸۴)،”تدوین و طراحی مدلی برای سنجش رضایتمندی مشتریان در صنعت بانکداری و اندازهیری رضایتمندی مشتریان بانک ملت بر اساس آن”،فصلنامه پژوهش های بازرگانی، شماره ۳۷
 15. روستا ،احمد. ونوس، داور(۱۳۸۸) ، بازاریابی و مدیریت بازار
 16. روستا، احمد و دیگران(۱۳۸۳)،((مدیریت بازاریابی)) ، انتشارات سمت، چاپ هشتم، تهران
 17. زری باف ،م ; روشنی برآب، ف(۱۳۸۷). طراحی یک مدل جهت اندازه گیری رضایت مشتریان و اجرای آن در صنعت لاستیک. پژوهشگرفصلنامه مدیریت،۵(۱۲).
 18. سکاران، اوما (۱۳۸۴)، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ سوم
 19. شاهین، ا; صالح زاده ،ر ; قندهاری ،م.(۱۳۹۱). ترکیب روش‌های خوشه‌بندی،  AHPو کانو برای توصیف خدمات بانک سامان: شهرستان قم. مدرس علوم انسانی. ۱۶ (۱)، ۷۳-۹۱
 20. کرزای،ا.دهقانی،ی.(۱۳۸۲). الگوی یبهینه ارزیابی کیفیت خدمات جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت صنعتی، شماره ۳
 21. گلی،ا.(۱۳۸۵).اصول بازاریابی موسسات خدماتی(بانک ها). انتشارات پایگا
 22. لاواک،ک; لارن، ر.(۱۹۹۹) اصول بازاریابی و خدمات( ترجمه ا، تاج زاده نمین ). انتشارات سمت.
 23. ونوس،د; صفائیان، م.(۱۳۸۳) روشهای کاربردی بازاریابی خدمات بانکی. انتشارات نگاه دانش.
 1. Adekola, B. (2012). The Impact of Organizational Commitment on Job Satisfaction: AStudy of Employees at Nigerian Universities. International Journal of HumanResource Studies. Vol. 2, No. 2, PP.1-17.
 2. Bennett, R. R. (1997). Job satisfaction among police constables: A comparative study in Three developing nations. Justice Quarterly. 14, 295-323.
 3. Bragg, D. J. (2003). The seasons of a police officer`s life: An analysis of the influence ofcareer stage on the job satisfaction and work commitment of Queensland policeofficers. Doctoral dissertation. Queensland University of Technology.
 4. Barbosa, I. and Cardoso, C.C. (2007). Managing diversity in academic organization: a
 5. challenge to organizational culture, Journal of Woman in management Review, 22 (4), 274-288.
 6. Denison, D.; Cho, H.J. and Young, J. (2000). Diagnosing Organizational Culture: a model and method, Working paper, International for management development.
 7. Francois, H. (2006). Organizational culture and performance measurement systems, Journal of Accounting, Organizations and Society , 31, 77-103.
 8. Gillespie A. M., Denison D., Haaland S., Smerek R. and Neale W. (2008). Linking organizational culture and customer satisfaction: Result from two companies in different industries, European Journal of work and organizational psychology.
 9. Goffee, R. and Jones, G. (2001). Organizational Culture: a sociological perspective, Handbook of organizational culture and climate , John Wiley, First Edition.
 10. Kinicki, A. and Kreitner, R. (2007). Organizational Behavior , McGraw-Hill, Third Edition, New York: NY.
 11. Korte, R. and Chermack, T. (2007). Changing organizational culture with scenario planning, Journal of Futures, 39, 645- 656.
 12. Kwantes, C.T. and Boglarsky, C.A. (2007). perception of organizational culture, leadership effectiveness and personal effectiveness across six countries, Journal of International Management ,13, 204-230.
 13. Mobley H., Wang, L., Fang K. (2005). Organizational culture: Measuring and

developing it in your organization, Harvard Business Review China, 128-139.

 1. Peters, T. and Waterman, R. (1982). In Search of Excellence, New York: Harper & Search Row
 2. Philip, G. Karsli, M. D. Iskender, H. (2009). To examine the effect of the motivation provided by the administration on the job satisfaction of teachers and their Institutional commitment. Journal of social and behavioral sciences, 1, 2252-2257.
 3. Linz, S. J. (2004). Motivating Russian workers; analysis of gender and age differences. Journal of socio-economics, 33 (3), 261-289.
 4. Nahavandi, A., & Malekzadeh, A. (1999). Organisational behaviour: The person organisational fit. New Jersy: Prentice Hall.
 5. Nahavandi, A., & Malekzadeh, A. (1999). Organisational behaviour: The person organisational fit. New Jersy: Prentice Hall.
 6. Oldham, G.R. Hackman, J.R. (1980). Work design in organizational context. In B. M.Staw & L. L. Cummings (Eds.). Journal of Research in organizational behavior, (Vol. 2), Greenwich, CT: JAI Press.
 7. Porter, L, W & Steers, R, M &Mowday , R ( 1974 ). Organizational Commitment. Journal of Applied Psychology, 59 (5), PP 603- 609.
 8. Sommerfeldt, V. (2010). An identification of factors influencing police workplace motivation. Master disertstion. Quenslan University of Technology.
 9. Whisenand, P. & rush, G. (1988). Supervising police personnel: Back to basics. New Jersy: Prentice Hall.
 10. Michael Macaulay & Alan Lawton; (2006); From Virtue To competence: Changing the Principles of Public Service, Journal of Public Administration Review, September / October 2006
 11. Qrbany R. Assessment needs and motivational factors internal and external employee’s case study of Islamic Azad University Abhar. Journal of Behavioral Sciences. 2010; 2(4):91-18.
 12. Karimi R. Planning and human resources management. Center for Applied Research in Higher Education. Komiteh Emdad of Imam Khomeini. 2002.
 13. Larijani T T. Evaluation of outcomes and its relationship with job motivation of nurses› views. Journal of Nursing and Midwifery. Tehran University of Medical Sciences. 2006;12(4):39-45.
 14. Mansouri A. Application of path analysis model in the decisive factors affecting job satisfaction of staff of Iran Customs Management culture. 2008;5(17):89-110.
 15. Rinehart, J. S., & Short, P. M. (1991). Viewing reading recovery as a restructuring phenomenon, Journal of School Leadership, 1(4), pp. 379–۳۹۹
 16. Robbins, S.P(1998),”Organozational Behavior”, 4th ed. Prentice-Hall, Inc.
 17. Shepstone, C. and Currie, L. (2008). Perspectives on transforming the academic library: Creating an organizational culture that fosters staff success, The Journal of Academic Librarianship, 34(4), pp. 358-368.
 18. Yousef, D. A. (2000). Organizational commitment: A mediator of the relationships of leadership behavior with job satisfaction and performance in a non-western country, Journal of Managerial Psychology, 15(1), 6–۲۸.
 19. HazavehYi M M, Samadi A. Factors affecting motivation to serve the province›s execu tive staff. Journal of Mental Health. 2005;7(25-26):13-26.
 20. Brunetto Yvonne; Rod Farr-Wharton (2002). Using social identity theory to explain the job satisfaction of public sector employees”. The international journal of public sector management. Vol 15, No.7: 534-555.
 21. Ducharme lori j; Jack K Martin (2000). Unrewarding work, coworker support, and job satisfaction: A test of the buffering hypothesis; work and occupations, vol :27, No: 2 .
 22. Zhang, H. (2008). Customer retention in the financial industry: an Application of survival analysis. Doctoral Dissertation. Gremler, D. D., & Gwinner, K. P. (2000). Customer-Employee Rapport in Service Relationships. Journal of Service Research, Volume 3, No. 1, 82-104

۱ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *