تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد و تصمیمات سرمایه گذاری ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه، مدیریت مالی

اطلاعات پایان نامه
عنوان پایان نامهتاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد و تصمیمات سرمایه گذاری ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رشته و گرایشمدیریت مالی
روش تحقیقرگرسیون
تعداد صفحات۱۲۶
سال انجام تحقیق۱۳۹۳
کلمات کلیدیجریان های نقد آزاد، استفاده بهینه از دارایی ها، ساختار مالکیت، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی.
نوع فایلاین فایل به صورت کاملا تایپ شده (Word) آماده استفاده دانشجویان و محققین می باشد.

چکیده

بر اساس تئوری نمایندگی، ساختار مالکیت نقش مهمی را در کنترل رفتار فرصت طلبانه مدیران دارد. این پژوهش بررسی می کند که چگونه اشکال مختلف ساختارهای مالکانه شامل مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی، روابط بین جریان وجوه نقد شرکتهای پذیرفته آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها را تعدیل می کنند. نمونه های این مطالعه شامل ۱۰۱ شرکت مندرج در فهرست شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۸_۱۳۹۲ می باشد. در این پژوهش جهت پردازش اولیه داده ها از نرم افزار اکسل استفاده گردیده و برای انجام تحلیل ها و محاسبات آماری از نرم افزار آماری ۸ Eviews  استفاده شده است. در این پژوهش، رابطه معنی دار خطی منفی میان جریان نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها را نشان می دهد. همچنین یافته ها نشان می دهند که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی می تواند موجب تعدیل رابطه بین جریانهای نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها گردد، به نحوی که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی می توانند موجب استفاده کاراتر از دارایی ها گردند. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهند که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در سطح کل صنایع بر روابط بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها تاثیرگذار است.

فهرست

فصل ۱: ۱۱

کلیات پژوهش     ۱۱

۱-۱ مقدمه. ۱۲

۱-۲- بیان مسئله. ۱۳

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق.. ۱۵

۱-۴-  اهداف پژوهش…. ۱۶

اهداف اصلی.. ۱۶

اهداف فرعی.. ۱۷

۱-۵- سوالات پژوهش…. ۱۷

۱-۶- فرضیه های پژوهش…. ۱۷

۱-۷- روش کلی  پژوهش…. ۱۸

۱-۸- نوآوری پژوهش     ۱۸

۱-۹- قلمرو پژوهش…. ۱۸

۱-۱۰- تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان فنی و تخصصی.. ۱۹

۱-۱۱ – ساختار تحقیق.. ۲۱

فصل ۲: ۲۳

مروری بر ادبیات تحقیق   ۲۳

۲-۱- مقدمه. ۲۳

۲-۲- مبانی نظری  جریان نقد آزاد. ۲۳

۲-۲-۱- اهمیت جریان نقد آزاد. ۲۴

۲-۲-۲- محاسبه جریان نقد آزاد. ۲۷

۲-۲-۳- کاربردهای جریان نقدآزاد. ۲۸

۲-۲-۳-۱- کاربردهای جریان نقد آزاد از دیدگاه سهامداران وتحلیلگران مالی.. ۲۸

۲-۲-۳-۲- کاربرد جریان نقد آزاد ازدیدگاه مدیران. ۲۹

۲-۳- استفاده بهینه از دارایی ها ۲۹

۲-۴- جریان نقد آزاد واستفاده بهینه از دارایی ها ۳۰

۲-۵- ساختار مالکیت… ۳۱

۲-۵-۱- مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی.. ۳۱

۲-۶- حاکمیت شرکتی.. ۳۲

۲-۷- تعریف حاکمیت شرکتی.. ۳۸

۲-۷-۱- مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران. ۳۸

۲-۷-۱-  انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره. ۴۰

۲-۷-۲-۲- نواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر. ۴۱

۲-۷-۲-۳- انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت… ۴۲

۲-۷-۳- ساختارهای مالکیت… ۴۲

۲-۷-۳-۱- سرمایه گذاران نهادی.. ۴۴

۲-۷-۲-۴- فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی.. ۴۸

۲-۷-۳-۵- سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار. ۴۹

۲-۷-۴- سرمایه گذاران شرکتی.. ۵۰

۲-۷-۶- سرمایه گذاران مدیریتی.. ۵۲

۲-۷-۶-۱- سرمایه گذاران خارجی.. ۵۷

۲-۷-۶-۲- قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.. ۵۸

۲-۷-۶-۳- جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.. ۵۸

۲-۸- تئوری نمایندگی.. ۶۰

۲-۹- جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن. ۶۲

۲-۱۰- پیشینه پژوهش…. ۶۳

۲-۱۰-۱- پیشینه پژوهشهای خارجی.. ۶۳

جدول( ۱-۲) خلاصه ای از پیشینه پژوهش های خارجی   ۶۶

۲-۱۰-۲- پژوهش های مرتبط در درون کشور. ۶۹

جدول( ۲-۲) خلاصه ای از پژوهش های داخلی…………………………………………….   ۷۱

۲-۱۱- خلاصه فصل   ۷۳

فصل ۳: ۷۴

روش پژوهش     ۷۴

۳-۱-  مقدمـه. ۷۵

۳-۲- روش کلی پژوهش…. ۷۵

۳-۴- نمونه آماری و حجم آن. ۷۷

۳-۵- روش نمونه گیری.. ۷۸

۳-۶- روش های گرد آوری داده ها و موارد استفاده. ۷۸

۳-۷- ابزار پژوهش  و موارد استفاده. ۷۹

۳-۸- پایایی و اعتبار پژوهش…. ۷۹

۳-۹- روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات… ۸۰

۳-۹-۱-روش های آماری.. ۸۰

۳-۹-۲- سایر روش ها ۸۴

۳-۹-۳- مدل  و متغیرهای پژوهش…. ۸۴

متغیرهای مستقل: ۸۵

متغیرهای وابسته. ۸۶

متغیرهای کنترلی: ۸۶

۳-۹- ۵- روابط بین متغیرها ۸۷

۳-۹-۶-روش های رایانه ای.. ۸۸

۱۰-۳ خلاصه و جمع بندی فصل   ۸۸

فصل ۴ : ۹۰

یافته های پژوهش     ۹۰

۴-۱- مقدمه. ۹۱

۴-۲- توصیف نمونه آماری.. ۹۱

۴-۳- توصیف یافته ها ۹۲

۴-۴- تحلیل پیش فرض ها ۹۳

۴-۴-۱- نرمال بودن توزیع متغیرها ۹۴

۴-۴-۲- استقلال خطی متغیرهای مستقل.. ۹۵

۴-۴-۳- نرمال بودن توزیع باقی مانده ها ۹۶

۴-۴-۴- برقراری فرض خطی بودن. ۹۶

جدول (۴-۵) اعتبارسنجی برآوردهای خطی.. ۹۶

۴-۴-۵- سایر پیش فرض ها ۹۶

۴-۴-۵-۱- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت  مانایی متغیرها ۹۷

جدول(۴-۶)نتایج آزمون مانایی متغیرها ۹۷

۴-۵- تحلیل روابط بین متغیرها ۹۷

جدول(۴-۷)  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… ۹۸

جدول ۴-۸ آزمون F لیمر. ۹۹

جدول ۴-۹آزمون هاسمن.. ۹۹

جدول(۴-۱۰)  نتایج آزمون فرضیه اصلی اول.. ۱۰۰

جدول(۴-۱۱)  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… ۱۰۱

جدول (۴-۱۲) آزمون F لیمر. ۱۰۲

جدول (۴-۱۳)  آزمون هاسمن.. ۱۰۳

جدول(۴-۱۴)  نتایج آزمون فرضیه فرعی اول.. ۱۰۳

جدول(۴-۱۵)  نتایج آزمون فرضیه فرعی اول به تفکیک صنایع.. ۱۰۴

جدول(۴-۱۵)  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… ۱۰۵

جدول( ۴-۱۶) آزمون F لیمر. ۱۰۶

جدول (۴-۱۷)  آزمون هاسمن.. ۱۰۶

جدول(۴-۱۸)  نتایج تجزیه و تحلیل دادهها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۰۷

جدول(۴-۲۰)  نتایج تجزیه و تحلیل دادهها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم به تفکیک صنایع   ۱۰۸

جدول (۴-۲۱) خلاصه نتایج پژوهش بدون توجه یه نوع صنعت… ۱۰۹

جدول (۴-۲۲) نوع تاثیر متغیرهای پژوهش در کل صنایع.. ۱۰۹

جدول (۴-۲۳) خلاصه نتایج پژوهش با توجه به نوع صنعت… ۱۱۰

جدول (۴-۲۴) خلاصه نتایج بدست آمده ازپژوهش باتوجه به نوع تاثیر. ۱۱۰

۴-۶-خلاصه فصل.. ۱۱۱

فصل ۵: ۱۱۲

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۲

۵-۱- مقدمه. ۱۱۳

۵-۲- خلاصه یافته های  پژوهش…. ۱۱۳

۵-۳-  نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش و مقایسه با سایر پژوهش ها ۱۱۴

۵-۳-۱-  نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول.. ۱۱۴

۵-۳-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. ۱۱۵

۵-۳-۳- نتایج فرضیه فرعی اول.. ۱۱۵

۵-۳-۳- ۱- نتایج فرضیه فرعی اول با توجه به عامل صنعت… ۱۱۶

۵-۳-۴- نتایج فرضیه فرعی دوم. ۱۱۶

۵-۳-۴-۱- نتایج فرضیه فرعی دوم با توجه به عامل صنعت… ۱۱۶

جدول(۵-۱) خلاصه نتایج پژوهش     ۱۱۷

۵-۴-  پیشنهادات پژوهش…. ۱۱۸

۵-۴-۱-  پیشنهادات در راستای نتایج پژوهش…. ۱۱۸

۵-۴-۲-  پیشنهادات موضوعی برای پژوهش های آتی.. ۱۲۰

۵-۵- محدودیتهای تحقیق.. ۱۲۰

۵-۶- نتایج مورد انتظار از نتایج تحقیق   ۱۲۱

منابع و ماخذ  ۱۲۲

منابع فارسی   ۱۲۳

منابع لاتین   ۱۲۴

Abstract  ۱۲۵

منابع

منابع فارسی

 (۱) اعتمادی ، حسین، باباجانی ، جعفر، عادل آذر، دیانتی دیلمی،زهرا. تاثیر فرهنگ سازمانی،تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.فصل نامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم ، شماره ۱۵ ، پاییز ۱۳۸۸

(۲) ستایش،محمد حسین،کاظم نژاد،مصطفی.بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،مجله دانش حسابداری، سال اول ، شماره ۱، تابستان ۱۳۸۹، صص ۳۲-۳۳ .

(۳) رضوانی راز، کریم، رکابدار،قاسم ، احمدی، محمد رمضان. بررسی رابطه بین جریانهای نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال اول ، شماره ۴، زمستان ۸۸.صص ۹۵-۹۶

(۴)کرمی، غلام رضا.(۱۳۸۶). “بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و محتوای اطلاعاتی سود ” مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران، ش ۵۴،صص ۸۱-۱۰۰

(۵)مراد زاده،مهدی، ناظمی،مهدی،غلامی،رضا،فرزانی، حجت اله.(۱۳۸۸)”بررسی رابطه بین مالکیت سهام و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران، ش ۵۵،صص ۸۵-۹۸

(۶)مهرانی،ساسان، مرادی،محمد، اسکندر،هدی.”رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه”.مجله پژوهش های حسابداری مالی ، سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی(۳) ، بهار ۱۳۸۹ صص۵۰

(۷) مهرانی،ساسان، محمد مرادی وهدی اسکندر. (۱۳۸۹) “رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه”، مجله پژوهشهای حسابداری مالی، سال دوم، شماره اول، صص .۶۲-۴۷

(۸) مهرانی، س.، باقری، ب.(۱۳۸۷)” بررسی اثر جریانهای نقد آزاد وسهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. تحقیقات حسابداری.۵۰-۷۱

(۹) نمازی،محمد، کرمانی، احسان. (۱۳۸۷). “تأثیر ساختار مالکیت برعملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران، ش ۵۳ ،صص ۸۳-۱۰۰

(۱۰) نوروش، ایرج، ابراهیمی کرد لر،علی .(۱۳۸۴) “بررسی وتبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد”، مجله بررسیهای حسابداری وحسابرسی دانشگاه تهران،ش۴۲ صص ۹۷-۱۲۴

منابع لاتین

(۱) Bukit, R. & Iskandar, T. (2009). Surplus free cash flow, earningsmanagement and audit committee. Journal of Economics andManagement, 3(1), 204–۲۲۳.

(۲) Chung,R., Firth, M., Kim, J. (2005). Earnings management, surplus free cash flow, and external monitoring. Journal of Business Research, 58, 766–

۷۷۶

(۳)Takiah mohd iskandar1*, Rina Br Bukit2 and Zuraidah Mohd Sanusi3,”the moderating effect of ownership structure on the releationship between free cash flow and asset utilization” aamjaf,vol.8,no.1,69-89,2012

(۴) Tsaia ,H.and Z.gu(2007). The relationship between institutional ownership and casino firm performance.hospitality management. Vol.26,pp.517-530.

(۵)Jensen, M. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance andtakeovers. American economic review, 76(2), 323- 329.

(۶) Jones, S. & Sharma, R. (2001). The Impact of free cash flow, financial

leverage and accounting regulation on earnings management in australia

old and new economics. Journal of Managerial Finance, 27(12), 18-39.

(۷) Kapopoulos, P. and S. Lazaretou(2007). “ Corporate OwnershipStructure and Firm Performance:Evidence from Greek Firms.”Corporate Governance: AnInstitutional Review.

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *