شناسایی مؤلفه های مؤثر بر چابکی سازمانی و رتبه بندی آن ها توسط روش AHP فازی-گروهی

مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

اطلاعات پایان نامه
عنوان پایان نامهشناسایی مؤلفه های مؤثر بر چابکی سازمانی و رتبه بندی آن ها توسط روش AHP فازی-گروهی
رشته و گرایشمدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
روش تحقیقتحلیل سلسله مراتبی فازی و گروهی
تعداد صفحات۱۱۱۰
پرسشنامهدارد
سال انجام تحقیق۱۳۹۱
کلمات کلیدیچابکی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، روش چانگ
نوع فایلاین فایل به صورت کاملا تایپ شده (Word) آماده استفاده دانشجویان و محققین می باشد.

چکیده

در این تحقیق سعی شده است مهم ترین عوامل کلیدی برای ایجاد سازمان چابک در صنعت قطعه سازی شهرک صنعتی توس مشهد، به ترتیب اهمیت معرفی گردد. در این راستا، مؤلفه ها و زیرمؤلفه های مؤثر در تشکیل سازمان چابک در این صنعت شناسایی گردید و اهمیت هرکدام از آن ها با روش AHP فازی – گروهی تعیین شد.

این تحقیق، یک تحقیق کاربردی است که در آن برای تعیین مؤلفه ها و زیرمؤلفه ها، از بررسی و مطالعه ادبیات موضوع در این زمینه استفاده شده است. سپس به منظور متناسب سازی این عوامل با وضعیت صنعت مورد مطالعه و ایجاد ساختار سلسله مراتبی، نظرات ده نفر از متخصصان و صاحبنظران در زمینه چابکی در مورد عوامل اثر گذار در صنعت مورد مطالعه، توسط پرسشنامه ی طراحی شده به همین منظور اخذ گردید. روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه، با استفاده از ادبیات موضوع و نظرات اساتید راهنما و مشاور و چند تن دیگر از صاحبنظران، تأیید شد. برای پایایی این پرسشنامه نیز، مقدار آلفای کرونباخ ۸۷.۹% بدست آمد که بر همسانی درونی پرسشنامه و سازگاری پاسخ های افراد با همه عناصر پرسشنامه تأکید دارد. در مرحله بعد، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی- گروهی، و با مشارکت خبرگان صنعت، وزن هرکدام از مؤلفه ها و زیرمؤلفه ها تعیین شد. نرخ ناسازگاری برای تمامی جداولِ تکمیل شده توسط خبرگان، و نیز نرخ ناسازگاری کلی برای هر جدول، محاسبه گردید و کمتر از ۰.۱ بدست آمد.

در این تحقیق، به طور کلی چهار مؤلفه و پانزده زیرمؤلفه مورد بررسی قرار گرفت. پس از تعیین وزن این عناصر اولویت توجه به آن ها در تشکیل سازمان چابک تعیین گردید. با توجه به یافته ها، مؤلفه فناوری در اولویت اول و زیرمؤلفه های سخت افزار و تجهیزات، نرم افزار و فناوری اطلاعات و سازمان مجازی به ترتیب در اولویت اول تا سوم قرار گرفتند.

فهرست

فهرست عناوین

عنوان                             صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق    ۶

۱-۱ مسأله اصلی تحقیق   ۷

۲-۱ تشریح و بیان موضوع  ۷

۳-۱ ضرورت انجام تحقیق   ۹

۴-۱ سؤالات تحقیق   ۱۰

۵-۱ اهداف اساسی از انجام تحقیق   ۱۰

۶-۱ نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق   ۱۱

۷-۱ قلمرو تحقیق   ۱۱

۱-۷-۱ دوره زمانی انجام تحقیق   ۱۱

۸-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق   ۱۱

فصل دوم  :ادبیات موضوع   ۱۳

۱-۲ تغییرات محیطی، عامل اصلی نیاز به چابکی   ۱۴

۲-۲ تعریف و مفهوم چابکی   ۱۶

۳-۲ پیشینه تحقیقات خارجی   ۲۱

۴-۲ پیشینه تحقیقات داخلی   ۲۵

۵-۲ مؤلفه ها و زیر مؤلفه های تولید چابک    ۲۸

۱-۵-۲ فناوری——————————————————————————————– ۲۹

۱-۱-۵-۲ سخت افزار- ابزارها و تجهیزات… ۳۰

۲-۱-۵-۲  نرم افزار – فناوری اطلاعات… ۳۱

۲-۵-۲ کارکنان- ۳۲

۱-۲-۵-۲ دانش و توانمندی.. ۳۳

۲-۲-۵-۲فرهنگ…. ۳۴

۳-۲-۵-۲رهبری.. ۳۵

۴-۲-۵-۲ آموزش…. ۳۷

۵-۲-۵-۲ پشتیبانی مدیریت ارشد.. ۳۹

۳-۵-۲ سازمان و سیستم ها ۴۰

۱-۳-۵-۲ سیستم طراحی.. ۴۱

۲-۳-۵-۲ سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید.. ۴۲

۳-۳-۵-۲ سیستم اطلاعاتی یکپارچه. ۴۳

۴-۳-۵-۲ سیستم ارتباط با مشتری.. ۴۳

۵-۳-۴-۲ ساختار. ۴۴

۴-۵-۲ استراتژی- ۴۵

۱-۴-۵-۲ سازمان مجازی.. ۴۶

۲-۴-۵-۲ زنجیره تأمین.. ۴۹

۳-۴-۵-۲ همکاری و مشارکت… ۵۰

۶-۲ جمع بندی نهایی مؤلفه ها و زیرمؤلفه ها ۵۲

فصل سوم : روش تحقیق   ۵۳

۱-۳ ویژگی های تحقیق   ۵۴

۲-۳ انواع تحقیق   ۵۴

۱-۲-۳ تحقیقات بنیادی- ۵۵

۲-۲-۳ تحقیقات کاربردی- ۵۵

۳-۳ مراحل انجام تحقیق   ۵۶

۱-۳-۳ مرحله اول- ۵۶

۲-۳-۳ مرحله دوم ۵۷

۳-۳-۳ مرحله سوم ۵۷

۴-۳-۳ مرحله چهارم ۵۷

۴-۳ جامعه آماری   ۵۸

۵-۳ روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات   ۵۸

۱-۵-۳ روایی.. ۶۰

۲-۵-۳ پایایی.. ۶۰

۸-۳ تشریح روش های مورد استفاده ۶۱

۱-۸-۳ منطق فازی- ۶۱

۲-۸-۳ روش AHP فازی – گروهی- ۶۲

۱-۲-۸-۳ اعداد فازی.. ۶۴

۳-۸-۳ تجزیه و تحلیل عاملی- ۶۹

فصل چهارم: نتایج تحقیق    ۷۰

۱-۴ اطلاعات شرکت های مورد مطالعه  ۷۱

۲-۴ مؤلفه ها و زیرمؤلفه های مؤثر بر چابکی سازمانی   ۷۲

۳-۴ نتایج تحلیل عاملی   ۷۲

۶-۴ شاخص های سازگاری   ۷۵

۴-۴ اهمیت یا وزن مؤلفه ها و زیرمؤلفه ها ۷۸

۵-۴ ماتریس های نهایی فازی   ۷۸

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری    ۸۴

۱-۵ پاسخ گویی به سؤالات تحقیق   ۸۵

۲-۵ پاسخ پرسش اول  ۸۵

۳-۵ پاسخ پرسش دوم  ۸۶

۴-۵ بحث و تحلیل نتایج  ۸۹

۵-۵ پیشنهادات به صنعت مورد مطالعه  ۹۰

۶-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی   ۹۱

۷-۵ محدودیت‌ها ۹۱

منابع  ۹۳

پیوست– — ۱۰۵

منابع

 • آذر، عادل و فرجی، حجت (۱۳۸۱)، علم مدیریت فازی، تهران، اجتماع، چاپ اول
 • آذر، عادل؛ تیزرو، علی؛ مقبل با عرض، عباس و انواری رستمی، علی اصغر (۱۳۸۹)، “طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین؛ رویکرد مدل سازی تفسیری- ساختاری“، مجله پژوهشهای مدیریت در ایران، شماره ۴، دوره ۱۴، صص ۲۴-۱
 • اخروی، امیر حسین، (۱۳۸۹)، ” شناسایی و ارزیابی مؤلفه های مؤثر بر کیفیت، بر مبنای معیارهای TQM و تعیین اولویت آنها با اسـتفاده از AHP گروهی- فازی “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری- اقتصادی.
 • ثابتی صالح، الهام (۱۳۸۸)، “ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی برای رتبه بندی شرکت های متقاضی تأمین مالی بانک ها، (مطالعه موردی: پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران)“، دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران
 • ثریایی، سید علی؛ نوری فر، راحله و حیدرزاده، ارمغان (۱۳۸۵)، اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از “AHP-Fuzzy، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران
 • جعفر نژاد، احمد، (۱۳۷۸)، “سیستم تولیدی چابک، چارچوب و تواناسازنده ها، دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
 • جعفر نژاد، احمد و زارعی، اصغر، (۱۳۸۴)، “بررسی نقش عوامل درون سازمانی در تبیین مدلی برای تبدیل سازمان های فعلی به سازمان های چابک در صنایع الکترونیک و مخابرات کشور“، فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره دهم، ۱۳۸۴، صص ۸۶-۶۷.
 • جعفر نژاد، احمد و شهائی، بهنام (۱۳۸۹)، “مقدمه ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک“، نشر مهربان، چاپ اول.
 • جعفر نژاد، احمد، (۱۳۸۸)، “مدیریت تولید و عملیات نوین“، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
 • جوانمردی، محمد، (۱۳۸۹)، ” بررسی ارتباط شاخص های تواناساز چابکی در سازمان با توانمندی‌ چابکی با رویکرد شبکه های عصبی “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
 • حافظ­نیا، محمد رضا (۱۳۸۵). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، چاپ دوازدهم
 • حُسنی، وحید، (۱۳۹۰)، “انتخاب مدل مناسب انتقال نانوفناوری برای سطوح خود تمیز شونده شهرداری مشهد”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری،اقتصادی
 • حمیدی، ناصر؛ حسن پور، اکبر؛ کیایی، مجتبی؛ موسوی، سید حمید، (۱۳۸۸)، “نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی سازمانی“، مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال چهارم، شماره ۸، صص ۱۲۷-۱۱۲
 • خاکی، غلامرضا (۱۳۸۴)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران، اتشارات بازتاب
 • دهمرده، نظر؛ شاهقلیان، کیوان و بنی هاشمی، سید علی، (۱۳۸۹)، “ارزیابی ابزارهای لازم جهت رسیدن به چابکی سازمانی در کارخانه سیمان قاین“، مجله فناوری سیمان، سال پنجم، شماره ۳۶، صص ۹-۳.
 • دفت، ریچارد. ال (۱۳۸۸)، مبانی تئوری و طراحی سازمان، ترجمه اعرابی، سید محمد و پارساییان، علی، تهران، نشر پژوهشهای فرهنگی، چاپ یازدهم
 • رابینز، استیفن (۱۳۸۹)، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه اعرابی، سید محمد و پارساییان، علی، تهران، نشر پژوهشهای فرهنگی، چاپ شانزدهم
 • سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (۱۳۸۵)، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه، چاپ دوازدهم
 • سکاران، اوما (۱۳۸۴)، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ سوم
 • سلیمی، مائده (۱۳۸۹)، ” بررسی وضعیت عوامل موثر در چابکی در سازمان صداو سیما کشور “، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی مهر البرز
 • شیشه بری، داوود و حجازی، سید رضا (۱۳۸۹)، “به کارگیری تکنیک فرآیند سلسله مراتبی فازی با هدف انتخاب کاراترین روش ارتقاء بهره وری“، نشریه تخصصی گروه مهندسی صنایع دانشگاه تهران، دوره ۴۳، شماره ۱، صص ۶۶-۵۹
 • شهائی، بهنام، (۱۳۸۵)، “بعد انسانی چابکی سازمان“، مجله تدبیر، شماره ۱۷۵، صص ۲۴-۲۱.
 • فتحیان، محمد و شیخ، عاطفه، (۱۳۸۸)، “ارائه مدلی برای توسعه چابکی در سازمان ها“، مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف، دوره ی ۱، شماره ۲، صص ۱۳۸-۱۲۷.
 • فتحیان، محمد؛ گلچین پور، مونا و خسروشاهی، سرور، (۱۳۸۵)، “راهکاری چابکی در سازمان های تولیدی” مجله تدبیر، شماره ۱۷۵، صص ۴۳-۳۷.
 • فتحیان، محمد؛ خسروشاهی، سرور و گلچین پور، مونا (۱۳۸۵)، “سازمان های مجازی، راهکاری جهت نیل به چابکی در سازمان های تولیدی” مجله عصر فناوری اطلاعات، شماره ۱۰، صص ۱۱۲-۱۰۶.
 • کلاین، پل، (۱۳۸۲)، “راهنمای آسان تحلیل عاملی“،  ترجمه ی  میرسندسی، سیدمحمد؛ آقاعظیمی، علی؛ کریمی بخش، معصومه و علیئی، محمدولی، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)، چاپ سوم
 • Agarwal, A., Shankar, R. & Tiwari, M.K., (2007), ” Modeling agility of supply chain, Industrial Marketing Management, ۳۶, No. 4, pp.443–۴۵۷.
 • Andrade, L.F. & Fiadeiro, J.L.,(2002), “Agility through coordination“,Information Systems,Vol.27,No.6,pp.411-424.
 • Arteta, B.M. & Giachetti, R.E.,(2004), “A measure of agility as the complexity of the enterprise system“,Robotics and Computer Integrated Manufacturing, Vol.20, No.6, pp.495–۵۰۳.
 • Bamber, C.J., Sharp, J.M. & Hides M.T.,(2000), “Developing management systems towards integrated manufacturing: a case study perspective“, Integrated Manufacturing Systems, Vol. 11, No.7, pp.454 – ۴۶۱.
 • Bessant, J., Levy, P., Ley, C., Smith, S. & Tranfield, D., (1992),”Organization design for factory 2000“,International Journal of Human Factors in Manufacturing, Vol.2, No.2, pp.95-125.
 • Bottani, E.,(2009), “A fuzzy QFD approach to achieve agility“,International Journal of Production Economics,Vol. 119, No. 3, pp. 380–۳۹۱.
 • Bottani, E.,(2009), “On the assessment of enterprise agility: issues from two case studies“,International Journal of Logistics Research and Applications: A Leading Journal of Supply Chain Management,Vol. 12, No. 3, pp. 213–۲۳۰.
 • Brown,S. & Bessant,J.,(2003), “The manufacturing strategy capabilities links in mass customization and agile manufacturing-an exploratory study“. International Journal of Operations and Production Management, Vol.23, No.7, pp.707–۷۳۰.
 • Burgess, T. F., (1994), “Making the Leap to Agility: Defining and Achieving Agile Manufacturing through Business Process Redesign and Business Network Redesign“, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 14, No.11, pp.23 – ۳۴.
 • Cheng, K.,Harrison, D. K. & Pan, P.Y., (1998), “Implementation of agile manufacturing an AI and Internet based approach“. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 76, No.3, pp.96-101.
 • Cho, H., Jung, M.Y. & Kim, M., (1996), “Enabling technologies of agile manufacturing and its related activities in Korea“, Computers and Industrial Engineering, Vol. 30, No.2, pp. 323–۳۳۴.
 • Christopher, M., )2000(,”The agile supply chain-competing in volatile markets“, Industrial Marketing Management, Vol. 29, No. 2, pp.37–۴۴.
 • Christopher, M., Towill, D., (2001), “An integrated model for the design of agile supply chains“, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 31, No. 4, pp.234–۲۴۶.
 • Crocitto, M., Youssef, M., (2003), “The human side of organizational agility“, Industrial Management & Data Systems, Vol. 103, No. 6, pp.388 – ۳۹۷.
 • Dahmardeh, N., Banihashemi S. A. (2010), “Organizatinal Agility and Agile Manufacturing“, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Vol.3 , No.27, pp.179-184.
 • Deng, H., (1999), “Multi criteria analysis with fuzzy pair wise comparison“, International Journal of Approximate Reasoning, No. 21, pp. 215–۲۳۱.
 • Dove, R.,(1999), ” Knowledge management, response ability, an the agile enterprise“, Journal of Knowledge Management, Vol.3, No.1, pp. 18–۳۵.
 • Drucker, P.F.,(1995), “Changing World of the Executive“, Butterworth-Heinemann, Third edition
 • Fliedner,G. &Vokurka,R.J.,(1997), “Agility: competitive weapon of the1990s and beyond” Production and Inventory Management Journal, Vol.38, No.3, pp.19-24.
 • Forsythe, C.,(1997), “Human factors in agile manufacturing: A brief overview with emphasis on communications and information infrastructure“,Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, ۷, No. 1, pp 3–۱۰.
 • Gehani, R.R.,(1995), “Time-based management of technology: a taxonomic Integration of tactical and strategic roles“, International Journal of Operations and Production Management, Vol.15, 2,pp.19–۳۵.
 • Gould, P.,(1997), “What is agility? [agile manufacturing]“, Manufacturing Engineer, Vol.76, No.1, pp.28-31.
 • Goldman, S.L., Nagel, R.N., )1995(, “Management, technology and agility: the emergence of a new era in manufacturing“, International Journal of Technology Management, Vol. 8, No. 2, pp. 18–۳۸.
 • Gunasekaran, A.,(1998), “Agile manufacturing:enablers and an implementation framework“, International Journal of Production Research, Vol.36,No.5,pp.1223-1247.
 • Gunasekaran, A.,(1999), “Agile manufacturing:A framework for research and development“, International Journal of   Production Economics, Vol.62, No.1, pp.87-105.
 • Gunasekaran, A. & Yusuf, Y. Y.,(2002), “Agile manufacturing: A taxonomy of strategic and technological imperatives“,International Journal of Production Research, Vol. 40, No. 6, pp.1357-1385.
 • Hamel, G.,(1988) “Competition for competence and inter-partner learning with in international strategic alliances“, Strategic Management Journal, Vol. 12, 1, pp. 83-84
 • Hayen, G.J.J.M.,(1988), “Changes, challenges and continuity: an entrepreneurial vision from an electronics multinational“, Journal of Technology Management ,Vol. 3, No. 5, pp. 263-271
 • Hornby, A.S,(2000), “Oxford advanced learner’s dictionary of current English“, sixth edition, oxford university press,
 • Hormozi, A.M.,(2001), “Agile manufacturing:the next logical step“, Benchmarking: An International Journal, Vol.8 , No.2, pp.132-143.
 • Huang, C. & Shimon Y. N., (1999), “Enterprise agility: a view from the PRISM lab“, International Journal of Agile Management Systems, Vol. 1 ,No. 1, pp.51 – ۶۰
 • Jin-Hai, Li., Alistair, R. A., & Harrison, R.T., (2003) “The evolution of agile manufacturing“, Business Process Management Journal, Vol. 9, No. 2, pp.170 – ۱۸۹.
 • Kathuria, R., Davis, E.B., )1999(,”Quality and work force management: from manufacturing managers’ perspective“, Journal of Quality Management,Vol. 4, No.2, pp.147–۱۶۶.
 • Kettunen, p.,(2009), “Adopting key lessons from agile manufacturing to agile software product development: A comparative study “, technovation, 29, No.2, pp.408-422.
 • Kidd, P.T. (1994), “Agile Manufacturing, Forging New Frontiers“, Addison-Wesley, Longman Publishing, London
 • Lin, C.T., Chiub, H. & Tsenga, Y. H., (2006), “Agility evaluation using fuzzy logic“, Vol.101, No.1, pp.353-368.
 • Martins, E.C. & Terblanche, F., (2003), “Building organisational culture that stimulates creativity and innovation“, European Journal of Innovation Management, Vol. 6, No.1, pp.64 – 74
 • Maskell, B.,(2001), “The age of agile manufacturing“, Supply Chain Management : An International Journal, Vol. 6, No.1, pp.5 – ۱۱
 • Mason-Jones, R. and Towill, D. R., (1999), “Total cycle time compression and the agile supply chain“, International Journal of Production Economics, Vol. 62, No.2, pp. 61-73.
 • Mayer, R. C., James, H., Davis, F. &  Schoorman D.,(1995), ” An Integrative Model of Organizational Trust“, The Academy of Management Review, ۲۰, No. 3, pp. 709-734.
 • Meade, L. M. & Sarkis, J.,(1999), “Analyzing organizational project alternatives for agile manufacturing processes: An analytical network approach“,International Journal of Production Research, Vol. 37, No. 2, pp.241- 261.
 • Meredith, S., Francis, D., (2000), “Journey towards agility: the agile wheel explored“, The TQM Magazine, Vol. 12. No. 2. pp. 137-14.
 • Molina, A., Ponguta, S., Bremer, C. F. & Eversheim, W., (1998), “Framework for Global Virtual Business“, Agility and global competition, Vol .2, No.3 , pp.56-68
 • Morgan, R. E., (2004), “Business agility and internal marketing“, European Business Review, Vol. 16, No. 5, pp.464 – ۴۷۲.
 • Naylor, J.B., Naim, M.M. & Berry,D.,(1999), “Leagility :integrating the lean and agile manufacturing paradigms in the total supply chain“, International Journal of Production Economics, Vol.62, No.2, pp.107–۱۱۸.
 • Pagh, J.D & Cooper, M.L., (1998), ”Supply chain postponement and speculation strategy: how to choose the right strategy”, Journal of Business Logistics, Vol. 19, No. 2, pp. 13-33.
 • Pinochet, A., Matsubara, Y. & Nagamachi, M., (1996), ”Construction of a knowledgebased system for diagnosing the sociotechnical integration in advanced manufacturing technologies”. The International Journal of Human Factors in Manufacturing, Vol. 6, No.4, pp.323-349.
 • Plonka, F. E., (1997), “Developing a lean and agile work force“, International Journal of Human Factors in Manufacturing, Vol.7, No.1, pp. 11-20.
 • Ramesh, G. & Devadasan. S.R.,(2007) , “Literature review on the agile manufacturing criteria“, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 18 No. 2, pp. 182-201.
 • Ren, J., Yusuf, Y.Y. & Burns, D., (2003), “The effects of agile attributes on competitive priorities: a neural network approach“, Integrated Manufacturing Systems, Vol. 14, No. 6, pp.489–۴۹۷.
 • Robertson, M. & Jones, C., (1999), “Application of lean production and agile manufacturing concepts in a telecommunications environment“,International Journal of Agile Management Systems, Vol.1, No.1, pp.14-16.
 • Sanchez, L.M., Nagi, R., (2001), “A review of agile manufacturing systems“, International Journal of Production Research, Vol. 39, No.16, pp.3561–۳۶۰۰.
 • Sharifi, H. & Zhang, Z., (2001), “Agile manufacturing in practice Application of a methodology“, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 21, No. 5, pp. 772-794.
 • Sharifi, H. & Zhang, Z., (1999), “A methodology for achieving agility in manufacturing organisations: An introduction“, International Journal of Production Economics, Vol.62, No. 2, pp.7-22.
 • Sharp, J.M. Irani, Z. & Desai, S.,(1999), “Working towards agile manufacturing in the UK industry“, International Journal of Production Economics,Vol.62,No.1,pp.155-169.
 • Sherehiy, B., Karwowski, W. & Layer, J. K.,(2007), “A review of enterprise agility: Concepts, frameworks, and attributes“, International Journal of  Industrial Ergonomics, Vol. 37, No.2, pp. 445–۴۶۰.
 • Souder, W.E. & Moenart, R.K., (1992), “Integrating Marketing and R&D Project Personnel within Innovation Projects: An Information Uncertainty Model“, Journal of Management Studies, Vol.29, No.4, pp.485-512
 • Sultan, F. & Chan, L., (2000), ” The adoption of new technology: the case of object-oriented computing in software companies“, IEEE Transactions on Engineering Management, Vol.47, No.1, pp. 106–۱۲۶.
 • Thompson, J.D., (1967), “Organizations in Action“,fifth edition, New York: McGrraw Hill
 • Toloie,E.A., Mashayekhi, A. N., Rajabzadeh, A. & Razavian, M. M., (2010), “Applying path analysis method in defining effective factors in organisation agility“, International Journal of Production Research, Vol.48,No.6, pp.1765-1786.
 • Tsourveloudis, N. C. & Valavanis, K. P.,(2001), “On the Measurement of Enterprise Agility“, Journal of Intelligent and Robotic Systems, Vol. 33, No.2, pp. 329–۳۴۲.
 • Van Assen, F., Hans, E.W.  &  Van de, Velde S.L., (2000), “An agile planning and control framework for customer-order driven discrete parts manufacturing environments“, International Journal of Agile Management Systems, Vol. 2, No.1, pp.16.23.
 • Van Hoek, R.I., Harrison, A. & Christopher, M., (2001), “Measuring agile capabilities in the supply chain“, International Journal of Operations and Production Management, Vol. 21, No.1, pp. 126–۱۴۷.
 • Vastag, G., Kasrda, J.D., Boone, T., (1994), “Logistics support for manufacturing agility in global market“, International Journal of Operations, Vol.14, No. 11, pp.73-85.
 • Va´zquez-Bustelo, D., Avella L. & Ferna´ndez, E.,(2007), “Agility drivers, enablers and outcomes Empirical test of an integrated agile manufacturing model“,International Journal of Operations & Production Management, Vol. 27, No. 12, pp. 1303-1332.
 • Va´zquez-Bustelo, D., Avella L. & Ferna´ndez, E.,(2006), “Agile manufacturing: Industrial case studies in Spain“,Journal of Technovation, Vol.26, No. 2, pp. 1147–۱۱۶۱.
 • Yaghoubi, N.M. & Dahmardeh M.R.,(2010), “Analytical approach to effective factors on organizational agility“,Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol.1, No.1, pp.76-87.
 • Yusuf, Y.Y., Sarhad, M. & Gunasekaran, A.,(1999), “Agile manufacturing:The drivers, concepts and attributes“, International  Journal of  Production Economics, Vol.62, No.2,pp.33-43.
 • Zain, M., Rose, R.C., Abdullah, I. & Masro, M.(2005), “The relationship between information technology acceptance and organizational agility in Malaysia“,Journal of Information & Management Vol.42, No.2, pp.829–۸۳۹.
۴ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *