بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

پایان نامه، حسابداری و مدیریت مالی

اطلاعات پایان نامه
عنوان پایان نامهبررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری
رشته و گرایشحسابداری و مدیریت مالی
روش تحقیقرگرسیون
تعداد صفحات۱۷۴
ضمائمدارد
سال انجام تحقیق۱۳۸۹
کلمات کلیدیسیستم کیفی، سیستم جامع، اطلاعات ، حسابداری
نوع فایلاین فایل به صورت کاملا تایپ شده (Word) آماده استفاده دانشجویان و محققین می باشد.

چکیده

سیستم اطلاعات حسابداری [۱] به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری مدیران دارای اهمیت ویژه ای است. در این تحقیق به بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری[۲] پرداخته شده است.هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در شرکت های پالایش نفت کشور است. در ادامه وضعیت موجود سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت ارزیابی می شود تا میزان تاثیر آن بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تعیین گردد. در این تحقیق سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت به عنوان یک متغیر مستقل و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری (مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل فهم بودن و قابل مقایسه بودن) را به عنوان متغیرهای وابسته این تحقیق مد نظر بوده است. تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی است.و بر اساس روش وماهیت در طبقه بندی تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از منابع کتابخانه ای، سایت های اینترنتی و پرسشنامه استفاده شده است در این تحقیق از روش نمونه گیری استفاده شده است و تعداد ۸۰پرسشنامه توزیع و ۶۴ عدد نیز دریافت گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آن از نرم افزار spss و آزمون t استفاده گردیده است.

نتایج این تحقیق بیانگر آن است که سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد. نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود سیستم نشان داده است که این سیستم توانایی لازم برای بالا بردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری را داراست.

[۱] . Accounting information systems(AIS)

[۲] . Qualitative characteristics of Accounting information

فهرست

چکیده: ۳

مقدمه: ۳

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۳

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی. ۳

۳-۱ – بیان مسئله تحقیق. ۳

۴-۱ – چهارچوب نظری تحقیق: ۳

۵-۱- ضرورت تحقیق. ۳

۶-۱ فرضیه‌های تحقیق. ۳

۷-۱- اهمیت تحقیق. ۳

۸-۱ اهداف تحقیق. ۳

۹-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی: ۳

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۳

۲-۲ . سیستم چیست ؟ ۳

۱-۲-۲ سیستم اطلاعات حسابداری. ۳

۲-۲-۲  هدف از مطالعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری. ۳

۳-۲-۲ فن آوری اطلاعات و استراتژی شرکت.. ۳

۱-۳-۲-۲- وظایف مدیران در رابطه با سیستم های اطلاعاتی حسابداری. ۳

۲-۳-۲-۲ ارزش اطلاعات.. ۳

۳-۳-۲-۲ تصمیم گیری. ۳

۴-۳-۲-۲- تصمیم گیری واطلاعات.. ۳

۵-۳-۲-۲ – انواع تصمیم گیری. ۳

۳-۲- ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری. ۳

۱-۳-۲- خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات.. ۳

۱-۱-۳-۲- ارزش پیش بینی کنندگی و تایید کنندگی. ۳

۲-۱-۳-۲- انتخاب خاصه ۳

۳-۱-۳-۲- قابل اتکا بودن. ۳

۴-۱-۳-۲- بیان صادقانه ۳

۵-۱-۳-۲- رجحان محتوا بر شکل. ۳

۶-۱-۳-۲ بی طرفی. ۳

۷-۱-۳-۲- احتیاط. ۳

۸-۱-۳-۲- کامل بودن. ۳

۲-۳-۲- خصوصیات کیفی مرتبط باارائه اطلاعات.. ۳

۱-۲-۳-۲- قابل مقایسه بودن. ۳

۲-۲-۳-۲- ثبات رویه ۳

۳-۲-۳-۲- قابل فهم بودن. ۳

۴-۲-۳-۲- ادغام و طبقه بندی اطلاعات.. ۳

۵-۲-۳-۲- توان استفاده کنندگان. ۳

۴-۲- محدودیتهای حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی. ۳

۱-۴-۲- موازنه بین خصوصیات کیفی. ۳

۲-۴-۲- به موقع بودن. ۳

۳-۴-۲- منفعت و هزینه ۳

۵– ۲ روشها و عناصر سیستم های اطلاعاتی. ۳

۱-۵-۲ فعالیتهای تجاری و نیازهای اطلاعاتی. ۳

۲-۵-۲ پردازش معاملات : مدارک و رویه ها ۳

۳-۵-۲  گردآوری داده های معامله در قالب مدرک مثبته ۳

۴-۵-۲- ثبت اطلاعات معاملات در دفتر روزنامه ۳

۵-۵-۲ – انتقال رویدادها به  دفاتر کل. ۳

۶-۵-۲ – تهیه اطلاعات برای تصمیم گیری. ۳

۷-۵-۲ – صورتهای مالی. ۳

۸-۵-۲ طبقه بندی نوع اطلاعات.. ۳

۶-۲- مفاهیم فن آوری اطلاعات.. ۳

۱-۶-۲ – سخت افزار رایانه ها ۳

۲ -۶ -۲ – اندازه رایانه ها ۳

۳-۶-۲- واحد پردازش مرکزی. ۳

۴-۶-۲- دستگاههای ورودی. ۳

۵-۶-۲- دستگاههای خروجی. ۳

۶-۶-۲- نرم افزار رایانه ۳

۷-۶-۲ – نرم افزار سیستمی. ۳

۸-۶-۲ – نرم افزارهای کاربردی. ۳

۷-۲ سیستم های خبره ( هوشمند ) ۳

۱-۷-۲ بعضی از تعاریف سیستم های خبره ۳

۲-۷-۲. مزایای سیستم های خبره ۳

۳-۷-۲ سیستم های خبره و هوش مصنوعی. ۳

۴-۷-۲ – نتیجه گیری و تحلیل های کلی در مورد سیستم های خبره ۳

۸-۲- بانکهای اطلاعاتی. ۳

۱-۸-۲ – گردش سیستمی و فیزیکی داده ۳

۳-۸-۲ – زبانهای سیستم مدیریت بانک اطلاعات.. ۳

۴-۸-۲- بانکهای اطلاعاتی رابطه ای. ۳

۵-۸-۲- شرایط اساسی مدل داده رابطه ای. ۳

۹-۲ – تجارت الکترونیکی و انواع آن. ۳

۱-۹-۲- مبادله الکترونیکی داده های مالی. ۳

۲-۹-۲- تاثیر تجارت الکترونیکی. ۳

۳-۹-۲ – انواع شبکه ۳

۴-۹-۲- اجرای سیستم ارتباطات داده ای. ۳

۵-۹-۲ – نرم افزارهای ارتباطی. ۳

۱۰-۲- کنترل سیستم های اطلا عاتی حسابداری. ۳

۱-۱۰-۲-کنترلهای حسابداری و کنترلهای اداری. ۳

۲-۱۰-۲- کنترلهای عمومی و کنترلهای کاربردی. ۳

۳-۱۰-۲ – کنترلهای مرحله ایجاد سیستمهای کاربردی ، کنترلهای مرحله اجرا ، و کنترلهای حفاظت و ایمنی  ۳

۴-۱۰-۲ . دامنه کاربرد روشهای حسابرسی در مراکز خدمات کامپیوتری. ۳

۱-۴-۱۰-۲- تفکیک وظایف کارکنان. ۳

۲-۴-۱۰-۲- مجاز بودن عملیات.. ۳

۳-۴-۱۰-۲- ثبت فعالیت ها ۳

۴-۴-۱۰-۲ – دسترسی به داراییها ۳

۵-۱۰-۲ – شناخت کلی مرکز خدمات کامپیوتری و روشهای عملیاتی عمومی. ۳

۱-۵-۱۰-۲تهیه و آزمایش برنامه های کامپیوتری برای هدف های حسابرسی. ۳

۲-۵-۱۰-۲ اخذ فایلهای اطلاعاتی مورد نیاز برای رسیدگی. ۳

۲-۵-۷-۲- حفاظت مناسب از اسناد و مدارک و داراییها ۳

۱۱-۲- سیستم جامع حسابداری صنعتی. ۳

۱-۱۱-۲- مقدمه و تاریخچه ۳

۲-۱۱-۲- مشخصات کلی سیستم حسابداری صنعتی. ۳

۳-۱۱-۲-زیرسیستم‌ها ۳

۴-۱۱-۲- جداول و پارامترها ۳

۵-۱۱-۲- جدول محصولات و تولیدات.. ۳

۶-۱۱-۲- تبدیل شاخص اندازه‌گیری محصولات و تولیدات.. ۳

۷-۱۱-۲- جدول مبانی سرشکن‌سازی. ۳

۸-۱۱-۲-ارتباطات برونی واحدها ۳

۹-۱۱-۲-ارتباطات درونی واحدها ۳

۱۰-۱۱-۲-گزارشهای سیستم حسابداری صنعتی. ۳

۱۲-۲- سیستم حسابداری تدارکات و امور کالا. ۳

۱-۱۲-۲- مراحل اجرائی تأمین کالای مورد نیاز. ۳

۱-۱-۱۲-۲- تقاضای خرید کالا. ۳

۲ -۱-۱۲-۲- سفارش خرید داخلی/ خارجی. ۳

۳-۱-۱۲-۲- رسید کالا به انبار. ۳

۴-۱-۱۲-۲- نقل و انتقالات کالا. ۳

۲-۱۲-۲- تعیین قیمت کالا. ۳

۳-۱۲-۲- تعدیل موجودی کالا. ۳

۱۳-۲- سیستم یکنواخت محاسبات کارکنان. ۳

۱-۱۳-۲- استخدام، انتقال و اخراج کارکنان. ۳

۲-۱۳-۲- نمودار عملکرد سیستم حقوق. ۳

۳-۱۳-۲- کسورات کارمندان. ۳

۴-۱۳-۲- وام کارکنان. ۳

۵-۱۳-۲- شرح گزارشات خروجی. ۳

۱۴-۲ سیستم جامع بودجه صنعت نفت.. ۳

۱-۱۴-۲ روش تنظیم بودجه و کنترل هزینه‌های سرمایه‌ای. ۳

۲-۱۴-۲ منشاء هزینه ۳

۳-۱۴-۲ گزارشات هزینه‌های جاری. ۳

۲- گزارشات خلاصه ریزهزینه‌ ماهیانه ۳

۴-۱۴-۲ گزارشات خلاصه مقایسه بودجه و هزینه‌های جاری. ۳

۵-۱۴-۲ شرح کدها و جداول پارامتر. ۳

۱۵-۲- پیشینه داخلی وخارجی تحقیق. ۳

۱-۱۵-۲-پیشینه خارجی تحقیق. ۳

۲-۱۵-۲-پیشینه داخلی تحقیق. ۳

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۳

۲-۳-روش تحقیق. ۳

۳-۳  مدل تحقیق. ۳

۴-۳- جامعه مطالعاتی. ۳

۵-۳- شیوه گرد آوری اطلاعات.. ۳

۶-۳- معرفی روش نمونه گیری. ۳

۷-۳- برآورد حجم نمونه : ۳

۸-۳- معرفی ابزار اندازه گیری. ۳

۹-۳- پایایی ابزار اندازه گیری. ۳

۱۰-۳- روایی ابزار سنجش : ۳

۱۱-۳- روش تجزیه و تحلیل آماری مشاهدات : ۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۳

۲-۴ تجزیه و تحلیل مشاهدات  با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی. ۳

۳-۴ بررسی توصیفی متغیر ” تاثیر سیستم مالی و یکنواخت نفت ” بر” مربوط بودن اطلاعات حسابداری ”  ۳

۴-۴- بررسی توصیفی متغیر  تاثیر سیستم مالی و یکنواخت نفت بر”قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری ”  ۳

۵-۴- بررسی توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی و یکنواخت نفت بر “قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری ”  ۳

۶-۴- بررسی توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی و یکنواخت نفت بر”قابل فهم بودن اطلاعات حسابداری ”  ۳

۷-۴- تجزیه و تحلیل استنباطی : ۳

۸-۴- فرضیه شماره یک : ۳

۹-۴- فرضیه شماره دو : ۳

۱۰-۴- فرضیه شماره سه : ۳

۱۱-۴- فرضیه شماره چهار : ۳

۱۲-۴- فرضیه اصلی  : ۳

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۳

۲-۵ – ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیر ها ۳

۱-۲-۵- نتایج فرضیه اصلی. ۳

۲-۲-۵- نتایج فرضیه فرعی اول. ۳

۳-۲-۵- نتایج فرضیه فرعی دوم ۳

۴- ۲-۵- نتایج فرضیه فرعی سوم ۳

۴- ۲-۵- نتایج فرضیه فرعی چهارم ۳

۳-۵- نتیجه گیری کلی تحقیق. ۳

۴-۵- پیشنهادها ۳

۱-۴-۵- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. ۳

۲-۴-۵- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. ۳

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۳

منابع لاتین: ۳

چکیده انگلیسی: ۳

منابع

منابع فارسی:

 • آذر، ع و منصور مؤمنی، ،۱۳۷۷. “آمار و کاربرد آن در مدیریت” ، انتشارات سمت، جلد دوم.
 • اعتمادی، ح ، ۱۳۸۵،”بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری“، بررسی های حسابداری و حسابرسی،:شماره ۴۳، ص ص ۲۴-۳.
 • ان گلایم،ا ،۱۳۸۵، ترجمه ناصر آریا “کاربرد فناوری اطلاعات در کنترلهای داخلی” مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی،چاپ اول،ص۱۷
 • باتاچاریا ،گ ، ریچارد ای جانسون ، ترجمه فتاح مکائیلی ، ۱۳۸۳″ مفاهیم و روشهای آماری“،مر کز نشر دانشگاهی ،جلد اول ،چاپ هفتم.
 • تاری وردی، ی ،۱۳۸۱،”حسابداری مالی“انتشارات عابد،چاپ اول،ص۸-۶.
 • جدیدی، ع ،۱۳۸۲، “بررسی تأثیر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران“، بررسی حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۴، ص ص ۵۰-۲۷.
 • حجازی، ر ،،۱۳۷۹″آینده حسابدری و حسابداران با توجه به فناوری اطلاعات” ، حسابدار، ۱۳۷۹، شماره ۱۳۳، ص ص۴۸-۳۳.
 • خاکی ،غ ،ر ،۱۳۸۸″روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی” انتشارات بازتاب،اول.
 • خداداد حسینی،ح ، محمد حسن مبارکی، ،”طراحی الگوی به کارگیری سیستم ها و فناوری اطلاعات وبررسی تاثیر آن بر موفقیت سازمان ها“دانش فناوری ،شماره ،۲۱۳۸۲
 • داد بین ،ش ، ۱۳۸۷″تاثیر سیستم یکپارچه اطلاعات بر سودمندی اطلاعات حسابداری مدیریت“،نشریه حسابرس،شماره ۴۰
 • رامنی،ا و همکاران، ۱۳۸۵   “سیستم های اطلاعاتی حسابداری“حسن  سجادی،انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.چاپ اول، جلد اول.
 • روش های تحقیق در علوم رفتاری- ترجمه زهره سرمد و عباس بازرگان،دکتر الهه حجازی-۱۳۸۳،انتشارات آگاه
 • صرافی زاده،ا ،۱۳۸۴،”سیستم های اطلاعات مدیریت“انتشارات میر،چاپ پنجم،ص۲۴
 • عرب مازار یزدی،م ،۱۳۸۵،”مروری جامع بر سیستم های هوشمند وحسابداری“مجله حسابدارشماره ۱۷۷
 • عرب مازار یزدی،م ،و محمد علیپور، ،۱۳۸۵ ،”بررسی ابعاد ارتباط سیستم های اطلاعات مدیریت وسیستم های اطلاعاتی حسابداری“،نشریه حسابدار، شماره ۱۸۲ .
 • عیدی،ع ، وآرزو آقایی، ،۱۳۸۶ ،”امنیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری“نشریه حسابدار، شماره ۱۸۹
 • عیسایی خوش، ا،” نظری اجمالی بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری“، حسابدار، ۱۳۸۰، شماره ۱۴۰، ص ص ۲۵-۲۲.
 • کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ،۱۳۸۸، استاندارد های حسابداری، سازمان حسابرسی.
 • الله نادری ،ع،و مریم سیف نراقی،۱۳۷۶،” روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی “(فصل نهم)، (تهران، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر،
 • نوروش،ا ،۱۳۸۵،”حسابداری مالی“انتشارات نگاه دانش،ص۲۳-۲۰
 • الهی، ش ، و علی رجب زاده ،۱۳۸۲ ،” سیستم های خبره، الگوی هوشمند تصمیم گیری“، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

  منابع لاتین:

 1. Akoff, RL.”Mangement Misinformation systems“Management science (december1,)1967):147_156.
 2. Albrech,w.steve, )1982(،”Marshal B.Ramny,et al.How to detect and Prevent Business Fraud.Englewood Cliffs“,NJ:Prentice-hall,.
 3. Alter,Steven ,(1999),”Information systems،.,”Addission _wesly Educational publisher Inc.
 4. Beerton،Lee, (1993)”Will cross functional information systemswork?”(:۵۳-۵۷
 5. Chairs E.Davis, (1997)”An Assessment of Accounting Information Security” CPA Journal ,pp .28-34.
 6. Dannel,O. ,Julie Smith David,”How Information Systems Influence User Decisions(2000)”International Journal of Accounting Information system” , ,pp.178-203
 7. Lucas,C.HenryT(1997), “Information Technology for Management” ۶th . McGraw-hill,
 8. Stair, M.Ralph $ George w.Ranynolds,1998″priciples of Information systems A Management Approach“,course Technology ,3th ED
 9. Steve G .Sutton ,)2000(“Face of Accounting in information Technology Dominated word” International journal of Accounting information systems,1.pp 1-8,
 10. Thornton,Daniel,B. )2002(,”Financial Reporting Quality :Implications of Accounting Reeaserch”.Submited to the senate standing commite on Banking trade and comerce;may 29.
 11. Yasin,Rutrell.),1999)”AssessingandRedusingSecurityRisks.”Internetweek(February8,12.
 12. Zarowin,stanly.(1995)”The future of finance“Journal of Accounting 47_49
۲ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *