بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه، حسابداری، مدیریت مالی

اطلاعات پایان نامه
عنوان پایان نامهبررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
رشته و گرایشحسابداری، مدیریت مالی
روش تحقیقرگرسیون
تعداد صفحات۱۰۷
سال انجام تحقیق۱۳۹۰
کلمات کلیدیاهرم بدهی عملیاتی، اهرم بدهی قراردادی، اهرم بدهی برآوردی، بازده آتی حقوق صاحبان سهام
نوع فایلاین فایل به صورت کاملا تایپ شده (Word) آماده استفاده دانشجویان و محققین می باشد.

چکیده

تامین مالی از جمله مهمترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علیرغم گستردگی روش های تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آن ها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمین مبنا در این تحقیق تاثیر اهرم بدهی عملیاتی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی، بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام در ۱۱۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های۱۳۸۳ الی ۱۳۸۸ مورد بررسی قرارگرفته است. روش آماری تحقیق، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل داده های ترکیبی می باشد. یافته ها نشان می دهد که رابطه معنادار مثبتی بین اهرم بدهی عملیاتی و اهرم بدهی قراردادی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها وجود دارد و اهرم کل نیز موجب تعدیل رابطه اهرم بدهی عملیاتی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام می شود. یافته های این تحقیق علاوه بر پرکردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه، برای مدیران و سرمایه گذاران مفید می باشد.

فهرست

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی. ۵

۳-۱ بیان مساله تحقیق. ۶

۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۶

۵-۱ اهداف تحقیق. ۷

۶-۱ فرضیات تحقیق. ۸

۷-۱ قلمرو تحقیق. ۸

۸-۱ تعریف واژه های تخصصی تحقیق. ۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۱

۲-۲ بازار بورس.. ۱۲

۳-۲ دلایل عمده تامین مالی شرکت ها ۱۲

۴-۲ روش های تامین مالی. ۱۳

۱-۴-۲ تامین مالی کوتاه مدت.. ۱۳

۲-۴-۲ تامین مالی بلند مدت.. ۱۳

۵-۲ تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی. ۱۴

۱-۵-۲  بدهی های عملیاتی قراردادی. ۱۵

۱-۱-۵-۲ اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری) ۱۵

۱-۱-۱-۵-۲ هزینه اعتبارات تجاری. ۱۵

۲-۱-۱-۵-۲ هزینه عدم استفاده از تخفیف.. ۱۶

۳-۱-۱-۵-۲ تأخیر در پرداخت.. ۱۶

۴-۱-۱-۵-۲  اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی. ۱۶

۲-۱-۵-۲ اسناد پرداختنی. ۱۷

۳-۱-۵-۲ سایر حساب ها و اسناد پرداختنی. ۱۷

۴-۱-۵-۲ پیش دریافت از مشتریان. ۱۷

۲-۵-۲ بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر) ۱۸

۱-۲-۵-۲ ذخیره هزینه های معوق. ۱۹

۲-۲-۵-۲ ذخیره مالیات.. ۱۹

۳-۲-۵-۲ ذخیره  مزایای پایان خدمت کارکنان. ۱۹

۶-۲ تامین مالی ناشی از بدهی های مالی. ۲۰

۱-۶-۲ بدهی های مالی کوتاه مدت.. ۲۰

۱-۱-۶-۲ اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت) ۲۱

۱-۱-۱-۶-۲ اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی. ۲۱

۲-۱-۶-۲ وام های بانکی کوتاه مدت.. ۲۲

۳-۱-۶-۲ وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی. ۲۲

۴-۱-۶-۲ وثیقه قرار دادن موجودی کالا. ۲۳

۲-۶-۲ بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت.. ۲۳

۱-۲-۶-۲  وام های بانکی بلندمدت.. ۲۴

۲-۲-۶-۲  وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری. ۲۴

۳-۲-۶-۲  تامین مالی تجهیزات.. ۲۴

۴-۲-۶-۲  بدهیهای رهنی. ۲۴

۵-۲-۶-۲ اوراق قرضه ۲۵

۱-۵-۲-۶-۲ انواع اوراق قرضه ۲۵

۶-۲-۶-۲ مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهیهای بلندمدت.. ۲۶

۷-۲ تشریح بازده و انواع آن. ۲۸

۱-۷-۲ بازده سهام ۲۸

۲-۷-۲ بازده مورد انتظار یک سهم ۳۰

۳-۷-۲ بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام ۳۰

۴-۷-۲ بازده دارایی. ۳۱

۵-۷-۲ بازده سرمایه گذاری. ۳۱

۸-۲ نظرات و تئوری های تامین مالی. ۳۲

۱-۸-۲ نظریه سنتی. ۳۲

۲-۸-۲ نظریه مودیگلیانی و میلر. ۳۳

۳-۸-۲ مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر. ۳۴

۴-۸-۲ هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر. ۳۴

۵-۸-۲ هزینه های نمایندگی. ۳۴

۶-۸-۲ تئوری موازنه ایستا یا پایدار. ۳۵

۷-۸-۲ نظریه عدم تقارن اطلاعات.. ۳۶

۸-۸-۲ تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی) ۳۷

۹-۲ مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات.. ۳۹

۱-۹-۲ مروری مختصر بر مطالعات خارجی. ۴۰

۲-۹-۲ مروری مختصر بر مطالعات داخلی. ۴۲

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۴۷

۲-۳ روش تحقیق. ۴۷

۳-۳ متغیر های تحقیق. ۴۸

۱-۳-۳ متغیر مستقل. ۴۸

۲-۳-۳ متغیر وابسته ۴۸

۳-۳-۳ متغیر کنترل. ۴۹

۴-۳ مدل مفهومی تحقیق. ۵۰

۵-۳ اهداف تحقیق. ۵۰

۶-۳ فرضیات تحقیق. ۵۱

۷-۳ جامعه آماری و نمونه تحقیق. ۵۲

۸-۳  روش گردآوری اطلاعات.. ۵۲

۹-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها : ۵۳

۱۰-۳ آمار توصیفی. ۵۳

۱۱-۳ آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است: ۵۳

۱۲-۳ رگرسیون فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد: ۵۶

۱۳-۳  معرفی نرم افزار Eviews. 57

۱۴-۳ انواع داده‌ها ۵۷

۱۵-۳ مدل داده های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پنل) ۵۸

۱۶-۳ انواع مدل های بکار رفته در داده های ترکیبی. ۵۸

۱۷-۳ تحلیل رگرسیون. ۵۹

۱۸-۳ فروض کلاسیک… ۶۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۶۴

۲-۴ آمار توصیفی. ۶۴

۳-۴ آزمون فرضیه های تحقیق. ۶۶

۱-۳-۴ آزمون هم خطی بین متغیرها ونرمال بودن داده ها ۶۶

۲-۳-۴ بررسی ناهمسانی واریانس.. ۶۷

۳-۳-۴ بررسی خود همبستگی. ۶۸

۴-۳-۴ آزمون F و آزمون هاسمن. ۶۸

۵-۳-۴ تحلیل رگرسیون (فرآیند آزمون فرضیه ها) ۶۹

۱-۵-۳-۴ آزمون فرضیه اصلی. ۷۱

۲-۵-۳-۴ آزمون فرضیات فرعی. ۷۲

۱-۲-۵-۳-۴ آزمون فرضیه فرعی اول: ۷۲

۲-۲-۵-۳-۴ آزمون فرضیه فرعی دوم: ۷۲

۳-۲-۵-۳-۴ آزمون فرضیه فرعی سوم: ۷۳

۴-۲-۵-۳-۴ آزمون فرضیه فرعی چهارم: ۷۳

۴-۴معادله خروجی مدل تحقیق. ۷۴

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۷۶

۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۷۶

۱-۲-۵ فرضیه اصلی. ۷۶

۲-۲-۵ فرضیه فرعی اول. ۷۷

۳-۲-۵ فرضیه فرعی دوم ۷۷

۴-۲-۵ فرضیه فرعی سوم ۷۸

۵-۲-۵ فرضیه فرعی چهارم ۷۸

۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق. ۷۸

۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق. ۸۰

۵-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. ۸۰

۶-۵ محدودیت های تحقیق. ۸۰

پیوست ها

خروجی نرم افزار. ۸۳

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۸۸

منابع لاتین: ۹۱

چکیده لاتین. ۹۳

منابع

منابع فارسی:

 1. احمدی، م، ۱۳۸۰، “ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز.
 2. اسکندری، ج، ۱۳۸۹،” میانه ۲“، انتشارات کتاب فرشید، تهران، چاپ هفتم.
 3. اسماعیل زاده مقری، ع، ۱۳۸۳، “جستجوی ساختار مطلوب سرمایهگ“، سال هجدهم، شماره ۱۶۰، شهریور ۱۳۸۳، صص: ۲۹-۲۶.
 4. ایزدی نیا، ن،و محسن رحیمی دستجردی، ۱۳۸۸،” تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد سهام“، مجله تحقیقات حسابداری، شماره سوم، پاییز ۸۸.
 5. باقری، م، ۱۳۸۸، “بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، دانشکده مدیریت.
 6. برزگر، ق، ۱۳۸۹، “اصول حسابداری ۱“، بهار نارنج، بابلسر، چاپ پنجم.
 7. بریلی، ر، و مایرز استیوارت، ترجمه و اقتباس: سعید باقرزاده، ۱۳۸۳، “مدیریت مالی“، جلد اول، تهران، زرین کوب.
 8. بست، ج، ترجمه، حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، ۱۳۷۲، “روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری“، ، انتشارات رشد، چاپ اول.

۹- پارکرجونز، چ، ترجمه: محمد شاه علیزاده،۱۳۸۰، “مدیریت سبد سهام“، انتشارات جامعه دانشگاهی ومرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول.

۱۰- پی نوو، ر، ترجمه :علی جهانخانی، علی پارسیان، ۱۳۸۶، “مدیریت مالی“، جلد دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران، چاپ یازدهم.

۱۱- جهانخانی، ع،و  ناصر یزدانی،۱۳۷۴، “بررسی تاثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکت ها بر میزان بکارگیری اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، مطالعه مدیریت، شماره ۱۸ و ۱۷، صص: ۱۸۶-۱۶۹.

۱۲- خاکی، غ.ر، ۱۳۸۲، “روش تحقیق در مدیریت“، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ دوم.

۱۳- خشنود، س، ۱۳۸۴، “بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری.

۱۴- دلاور، ع، ۱۳۸۳، “مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی“, انتشارات رشد, چاپ سوم.

۱۵- دلاوری، ج، ۱۳۷۷، “بررسی روش های تامین مالی بر روی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

۱۶- دهقانی فیروز آبادی، ح، ۱۳۷۷، “تاثیر شیوه های تامین مالی بر ارزش سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران“، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت.

۱۷- راعی، ر،و احمد تلنگی،۱۳۸۳، “مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته“، انتشارات سمت.

۱۸- رزاقی، م، ۱۳۸۶، “بررسی روش های تامین مالی شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، پایان نامه دکتری .

۱۹- شباهنگ، ر، ۱۳۷۵،” مدیریت مالی، جلد اول“، تهران، انتشارات سازمان حسابرسی.

۲۰- شیرین بخش، ش،و  زهرا خوانساری،۱۳۸۴، “کاربرد در اقتصادسنجی“، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، چاپ دوم.

۲۱- عبادی دولت آبادی، م، ۱۳۸۱، “بررسی تاثیر شیوه های تامین مالی (منابع خارجی) بر روی بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.

۲۲- عرب، ا، ۱۳۸۶، “ارتباط بین تامین مالی برون سازمانی و عملکرد عملیاتی شرکتها“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور.

۲۳- عزتی، م، ۱۳۷۶، “روش پژوهش در علوم اجتماعی“، تهران، موسسه پژوهشات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول.

۲۴- فرامرزی، ف، ۱۳۸۶، “بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت ها“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.

۲۵- فرج پور آهنگر، م، ۱۳۸۸، “بررسی و مطالعه تاثیر روش های مختلف تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، دانشکده مدیریت.

۲۶- قاسمی تازه آبادی، ا،۱۳۸۶، “بررسی رابطه علی نرخ ارز و شاخص قیمت کل سهام در اقتصاد ایران با استفاده از سیستم معاملات همزمان و الگوی تصحیح خطا“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.

۲۷- قالیباف اصل، ح، ۱۳۷۳، “بررسی تاثیر ساختار سرمایه (اهرم مالی) بر روی ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

۲۸- قبادی لموکی، ت، ۱۳۸۶، “بررسی رابطه سببی میان بازده سهام و حجم معاملات سهام در بورس، پایان نامه کارشناسی ارشد“، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، دانشکده مدیریت.

۲۹- کرلینجر، فرد، ان  ، ترجمه  حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند، ۱۳۷۴، “مبانی پژهش در علوم رفتاری“، جلد اول، ، انتشارات آوای نور، چاپ اول.

۳۰- مایرز، ا، ترجمه: فرهاد عبدالله زاده،۱۳۷۳، “معمای ساختار سرمایه“، ، تحقیقات مالی، سال اول، شماره دوم، بهار ۱۳۷۳، صص: ۹۰-۷۱.

۳۱- مجتهدزاده، و، دیگران، ۱۳۸۸، “رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، مجله تحقیقات حسابداری، شماره اول، بهار ۸۸.

۳۲- مدرس، ا، وفرهاد عبدالله زاده، ۱۳۷۸، “مدیریت مالی“، جلد دوم،  تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

۳۳- مشایخ، ش، سیده سمانه شاهرخی، ۱۳۸۵، “عوامل موثر بر ساختار سرمایه“، مجله حسابدار، سال بیست و یکم، شماره ۱۷۶، مهر ۱۳۸۵، صص. ۱۹-۱۳.

۳۴- مقیمی، م،۱۳۸۰،” سازمان و مدیریت“، رویکرد پژوهشی، تهران، نشر ترمه.

۳۵- نادری، ع، ومریم سیف نراقی، ۱۳۷۵،” روش های پژوهش و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی“، تهران، دفتر پژوهشات و انتشارات بدر، چاپ سیزدهم.

۳۶- نامداری، ه، ۱۳۸۳، “نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر رونق و رکود بورس“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی.

۳۷- نمازی، م، وجلال شیرزاد، ۱۳۸۴، “بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر (نوع صنعت)“، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۲، زمستان ۸۴، صص، ۹۵-۷۵.

۳۸- نوروش، ا،و همکاران،۱۳۸۷، “مروری جامع بر حسابداری مالی“، جلد اول، نگاه دانش، تهران، چاپ پنجم.

۳۹- وفادار، م، “بررسی اثر افزایش سرمایه بر حجم معاملات و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.


منابع لاتین:

 1. Bhandari, L. C., (1988),Debt / Equity Ratio and Expected Common Stock Returns“, Journal of Finance, 2. Pp. 507-528
 2. Bradley, M., Jarrell, G., And Kim, H,. (1984), “On the Existence of an Optimal Capital structure: Theory and Evidence“, Journal of Finance, 3. Pp. 857-878.
 3. Brad Shaw, Mark T, Richardson, Sc, TT, A, Slian, G, Richard, (2006),” The Relation Between Corporate FINANCING Activities”, Analysts, Forecasts and Stock Return, Jurnal of Accounting and Economics, 42. Pp. 53-85.
 4. Compello, M.,( 2005), “Debt financing: Does it boot or hurt firm performance in product markets? “Jornal of finantioal economics, 82(6). Pp. 135-172.
 5. Dashpande, (1985), “Capital structure chang: An Analysis of Investment and Financing Effects“, (Debt issue, All – Equity, Event study, Leverages). Thesis of PHD. The Pensylvania University.
 6. Donaldson, F., Elvin. PeahlkJohon, (1961), “Corporation Finance Policy and management“.
 7. Driffield, N & etal, (2005), “do external funds yield Lower returns? Recent evidence from East Asian economics“, Jornal of Asian economics, 17(6). Pp. 171-188.
 8. Modigiliani., F & Miller, M.,(1958), “the Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment“, American Economic Review, Pp. 261-297.
 9. Myers, S. C., and Majluf, N. S.,(1984), “Corporate Financing and Investment Decisions When firms have information that investors Do Not Have“, Jurnal of Financial Economics, 13. Pp. 187-221.
 10. Nissim, D., and Penman, S.,(2003), “Financial Statement Analysis of Leverage and How It Inform About Profitability and Price-to-Book Ratios“, Review of Accounting Studies 8. Pp. 531–۵۶۰.
 11. Opler, T. C., Titman, S.,(1994),”Financial Distress and corporate Performance“, Journal of Finance, 3. Pp. 1015-1040.
 12. Rajan, R., and Zingales, L.,(1995), “what Do We Know about Capital structure? “Some Evidence from International Data, Journal of Finance, 5. Pp. 1421-1460.
 13. Richardson, Scott a., Sloan, (2003),” External Financing and Financing and Future Stock Returns“, the Rodeneyl, White Center for Financial Research, from: www.ssrn.com/abstract=285008
 14. Ross, Stephen, A.; Westerfield, R., w. and Jaff, J. F., (1991),” Corporate Finance“, Irwin. Inc, Second Edition.
 15. Singh, K., Hodder, J., (1999), “Multinational Capital structure?“, Working Papers. www.ssrn.com.
 16. Todd, Smith, R., Henry Van Egtern, (2003), “Inflation, investment and economic performance: the role of internal financing“, Department of Economics, University of Alberta, Edmonton, Canada, T6G2H4.

۲ پاسخ
  • Modir
   Modir says:

   بله ، نمونه پروپوزال های رشته مدیریت برای انواع گرایش ها در سایت گذاشته شده و مرتب به روز میشود
   میتوانید از صفحه اول سایت، یا تب بالای سایت به بخش پروپوزال ها رجوع کنید.

   پاسخ دادن

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *