بررسی رابطه قیمت نفت با تغییرات قیمت و بازدهی سهام شرکتهای نفتی

پایان نامه، مدیریت بازرگانی گرایش مالی

اطلاعات پایان نامه
عنوان پایان نامهبررسی رابطه قیمت نفت با تغییرات قیمت و بازدهی سهام شرکتهای نفتی
رشته و گرایشمدیریت بازرگانی
روش تحقیقمعادلات ساختاری
تعداد صفحات۱۱۸
پرسشنامهدارد
سال انجام تحقیق۱۳۹۰
کلمات کلیدیقیمت نفت، قیمت سهام، شاخص قیمت سهام، بازدهی سهام و بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایلاین فایل به صورت کاملا تایپ شده (Word) آماده استفاده دانشجویان و محققین می باشد.

چکیده

نقش و اهمیت نفت در اقتصاد ایران بر هیچ کس پوشیده نیست از این رو هرگونه تغییر در قیمت آن می تواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار دهد و از آنجا که بورس یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی کشور است، می تواند بیانگر وضعیت اقتصادی کشور باشد. حال این تحقیق در صدد است که آیا بین این دو فاکتور اقتصادی کشور رابطه وجود دارد؟ برای همین منظور صنعت های از بورس را که ارتباط تنگاتنگی با تغییرات قیمت نفت دارد به عنوان جامعه و نمونه آماری انتخاب کرده ایم. برای نشان دادن این امر، از شاخص قیمت سهام و نرخ بازدهی ماهیانه سه صنعت فرآورده های نفتی، صنعت مواد شیمیایی و صنعت لاستیک و پلاستیک، استفاده شده است. آزمون فرضیه ها از روش همبستگی انجام شد. که رابطه بین قیمت نفت با شاخص قیمت سهام صنایع فرآورده های نفتی و صنعت مواد شیمیایی تائید شد و رابطه بین قیمت نفت و شاخص قیمت سهام صنعت لاستیک و پلاستیک رد شد. همچنین رابطه بین قیمت نفت و بازدهی سهام هر سه صنعت تائید شد.

فهرست

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه  ———————————————————-
۱-۲) بیان مسأله و اهمیت پژوهش ——————————————-
۱-۳) اهداف پژوهش —————————————————-
۱-۴) سؤالات پژوهش —————————————————
۱-۵) فرضیه­های پژوهش  ————————————————-
۱-۶) استفاده کنندگان —————————————————-
۱-۷) قلمروی تحقیق —————————————————-
۱-۸) روش تحقیق ——————————————————
۱-۹) جامعه و نمونه آماری ————————————————
۱-۱۰) ابزار گردآوری و روش تجزیه و تحلیل داده­ها ——————————
۱-۱۱)  متغیرهای پژوهش ————————————————-

۱-۱۱-۱) قیمت نفت ————————————————

۱-۱۱-۲) قیمت سهام شرکتهای نفتی در بورس تهران —————————

۱-۱۱-۳) نرخ بازدهی سهام شرکتهای نفتی در بورس تهران ———————–

۱-۱۲)  ساختار پژوهش ————————————————–
فصل دوم:  مبانی نظری تحقیق
۲-۱) مقدمه ———————————————————-
۲-۲) مبانی نظری ——————————————————-
۲-۳) مبانی عملی تحقیق ————————————————–

۲-۳-۱) تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور ———————————–

۲-۳-۲) تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور ———————————–

۲-۴) خلاصه فصل —————————————————–

فصل سوم:  روش شناسی تحقیق
۳- ۱) مقدمه ———————————————————-
۳-۲) فرضیه­های پژوهش ————————————————-
۳- ۳) مدل پژوهش —————————————————–
۳- ۴) متغیرهای پژوهش ————————————————–
     ۳- ۴- ۱) متغیرهای اندازه گیری شده درپژوهش ——————————-
     ۳ – ۴- ۲) مقیاس و طیف متغیرهای پژوهش ———————————
۳- ۵) جامعه آماری و نحوه نمونه­گیری —————————————-

۳-۶) دوره زمانی پژوهش ————————————————-

۳- ۷) ابزار جمع آوری داده­ها ———————————————-

۳-۸)روش تجزیه و تحلیل داده ها ——————————————-

۳-۸-۱) آمار توصیفی متغییرها ——————————————

۳-۸-۲) آمار استنباطی متغییرها ——————————————

۳-۹) محدودیت های پژوهش ———————————————-

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه ———————————————————-
۴-۲) تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش —————————————
    ۴-۲-۱) قیمت نفت —————————————————
    ۴-۲-۲) شاخص قیمت سهام صنعت فرآروده های نفتی —————————
    ۴-۲-۳) شاخص قیمت سهام صنعت مواد شیمیایی ——————————

۴-۲-۴) شاخص قیمت سهام صنعت لاستیک و پلاستیک  ————————-

۴-۲-۵) بازدهی سهام صنعت فرآروده های نفتی ——————————–

۴-۲-۶) بازدهی سهام صنعت مواد شیمیایی  ———————————-

۴-۲-۷) بازدهی سهام صنعت لاستیک و پلاستیک ——————————-

۴-۳) آزمون نرمال بودن متغیرها ———————————————

۴- ۴) آزمون فرضیه ها —————————————————

    ۴-۴-۱) فرضیه اول —————————————————

۴-۴-۱-۱) فرضیه فرعی اول از اصلی اول———————————–

       ۴-۴-۱-۲) فرضیه فرعی دوم از اصلی اول ———————————-

۴-۴-۱-۳) فرضیه فرعی سوم از اصلی اول ———————————

    ۴-۴- ۲) فرضیه دوم ————————————————–

۴-۴-۲-۱) فرضیه فرعی اول از اصلی دوم ———————————-

۴-۴-۲-۲) فرضیه فرعی دوم از اصلی دوم ———————————-

۴-۴-۲-۳) فرضیه فرعی سوم از اصلی دوم ———————————

۴- ۶) خلاصه یافته­های پژوهش ———————————————
فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه ———————————————————-
۵-۲) مروری بر خطوط کلی تحقیق ——————————————
۵-۳) یافته­های مهم پژوهش ————————————————
۵-۴) بحث و نتیجه­گیری  ————————————————-
۵- ۵) پیشنهادات ——————————————————-
۵-۶) پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آینده —————————————

منابع

منابع و مآخذ:

 1. آذر، عادل و منصور مومنی، ۱۳۸۳، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، چاپ هفتم، جلد دوم، صفحات ۱۸۹-۸۸ .
 2. احمدپور، احمد، غلامی کیان، علیرضا و فرشاد سلیم، ۱۳۸۶، شاخص های بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر شاخص های قیمتی)، انتشارات ترمه، چاپ اول، ص ۲۸۶.
 3. اسماعیلی فدائی نژاد، محمد، ۱۳۷۳ ، بررسی کارائی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، فصل دوم.
 4. امامی میبدی، علی، ۱۳۸۳، تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره ۲۸، پاییز ۱۳۸۵، صفحات ۱۲۲-۱۰۷.
 5. امیرخانی، مهدی، ۱۳۷۶، بررسی و ارزیابی علل تغییرات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۷۵، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 6. باقرزاده، سعید، ۱۳۸۴، عوامل موثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مجله تحقیقات مالی، شماره ۱۹، صفحات ۶۴-۲۵.
 7. تهرانی، رضا، ۱۳۷۴، بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
 8. جلالی نائینی، سید احمدرضا و حسن قالیباف اصل، ۱۳۸۲، بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام در ایران، مجله تحقیقات مالی، شماره ۱۵، صفحات ۲۲-۳.
 9. حاتمی، احمد، ۱۳۷۹، شناسایی عوامل موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدل ریاضی برای پیش بینی تغییرات آن، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع.
 10. دهقانی، تورج، ۱۳۷۸، عوامل موثر بر بی ثباتی قیمت نفت خام کشورهای عضو اوپک طی سالهای (۱۹۸۹- ۱۹۹۸)، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
 11. رئیس طوسی، رضا و سید مسعود موسوی شفایی، ۱۳۸۴، نگاهی بر تاثیر چگونگی افزایش قیمت نفت بر اقتصاد و سیایت جهان، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۷، صفحات ۷۶-۵۳.
 12. راعی، رضا و احمد تلنگی، ۱۳۸۳،مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، انتشارات سمت، چاپ اول، صفحات ۱۱۴-۱۱۳.
 13. رسام، سیاوش، ۱۳۸۶، بیماری هلندی و اقتصاد ایران، سایت خبری تحلیلی ایران انرژی، ۱۸/۹/۸۶.
 14. ریموند پی.نوو، ۱۹۸۹، مدیریت مالی،ترجمه جهانخانی. علی و پارسائیان. علی،۱۳۸۲، انتشارات سمت، جلد اول، صفحات ۲۵۴-۲۳۳.
 15. شفیعی، سعیده، ۱۳۸۷، بررسی مقایسه ای آثار افزایش قیمت نفت خام بر رشد اقتصادی و تورم کشورهایOECD، موسسه مطالعات دین و اقتصاد.
 16. صمدی، سعید، شیرانی فخر، زهره و مهتاب داورزاده، ۱۳۸۶، بررسی میزان اثر پذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از قیمت نفت و طلا، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال چهارم، شماره ۲، صفحات ۵۱-۲۵.
 17. طالب نیا، قدرت الله و حیدر محمدزاده سالطه، ۱۳۸۴، تاثیر خصوصی سازی شرکتها دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها، مجله تحقیقات مالی، شماره ۱۹، صفحات۱۱۵-۹۷.
 18. عزیزی، فیروزه، ۱۳۸۳، آزمون تجربی رابطه تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره ۱۱ و ۱۲، صفحات ۱۵۶-۱۴۳.
 19. عسلی، مهدی، ۱۳۸۶، مروری بر تحولات ساختاری بازارهای نفت در گذشته، تحلیل وضعیت کنونی و چشم انداز آینده، مجله صنعت و توسعه، اردیبهشت ماه ۱۳۸۶.
 20. کریم زاده، مصطفی،۱۳۸۵، رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی را با استفاده از روش همجمعی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره ۲۶، بهار ۱۳۸۵، صفحات ۴۱-۵۴.
 21. مساح، محمد، ۱۳۸۶، بررسی چشم‌انداز آینده بورس اوراق بهادار ایران، مقاله، روزنامه دنیای اقتصاد.
 22. مشرفی، گلاله، ۱۳۸۱، بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی با استفاده از روش همجمعی، پژوهش نامه اقتصادی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۲۱، صفحات ۲۲۸-۲۰۹.
 23. معطوفی، علیرضا، ۱۳۸۶، عوامل مؤثر مشارکت در بازار سرمایه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه غیرانتفاعی و غیردولتی الغدیر تبریز، ص ۵۲.
 24. مهرآرا، محسن و قهرمان عبدلی، ۱۳۸۴، نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره ۲۶، بهار ۱۳۸۵، صفحات ۴۰-۲۵۴۰.
 25. مهرانی، سامان و کاوه، ۱۳۸۲، بررسی رابطه بین نسبت های سود آوری و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۳۳، صفحات ۱۰۵-۹۳.
 26. میر ترابی، سعید، ۱۳۸۶، مسائل نفت ایران، ایران مصور، چاپ سوم.
 27. هیبتی، فرشاد، ۱۳۶۴، مجله حسابدار، ماهنامه انجمن حسابداران خبره، شماره ۱۲۱، ص ۷.
۲ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *