پایان نامه بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی

پایان نامه، مدیریت مالی و حسابداری

اطلاعات پایان نامه
عنوان پایان نامهبررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی
رشته و گرایشمدیریت مالی و حسابداری
تعداد صفحات۱۶۷
سال انجام تحقیق۱۳۹۱
کلمات کلیدیشرکت ملی پخش فراورده های نفتی، حسابداری صنعتی، مدیریت مالی
نوع فایلاین فایل به صورت کاملا تایپ شده (Word) آماده استفاده دانشجویان و محققین می باشد.

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی نارسایی‌های احتمالی موجود در سیستم حسابداری صنعتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ارائه راهکارهای پیشنهادی صورت گرفته است. این تحقیق به صورت میدانی بوده و از دو نوع پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است که پرسشنامه اول برای جمع‌آوری نیاز اطلاعاتی مدیران و پرسشنامه دوم برای بررسی نارسایی‌های سیستم حسابداری بود. در این تحقیق بر اساس چهار وظیفه حسابداری مدیریت چهار فرضیه مطرح گردید که مبتنی بر وظایف برنامه‌ریزی، ‌ارزیابی عملکرد، محاسبه بهای تمام شده و کنترل عملیات، توسط سیستم حسابداری مدیریت بود. در این تحقیق نتایج پرسشنامه نشان داد که هر چهار وظیفه حسابداری مدیریت به درستی در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی صورت نمی‌گیرد و فرضیه‌های تحقیق تائید گردید. همچنین برای ارائه راهکارهای پیشنهادی از نیاز‌های اطلاعاتی مدیران استفاده شد و بر اساس نیاز آن‌ها سعی شد تا توصیه هایی جهت رفع مشکلات و نارسایی‌هایی در سیستم حسابداری صنعتی ارائه شود.

فهرست

فهرست مطالب

عنوان         صفحه

چکیده ۱

فصل اول کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسئله. ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵

۱-۴ اهداف مشخص تحقیق.. ۶

۱-۵ نام بهره‏وران. ۶

۱-۶ سؤالات تحقیق.. ۶

۱-۷ فرضیه‏های تحقیق.. ۷

۱-۸ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. ۷

۱-۸-۲ فرآورده‌های نفتی.. ۷

۱-۸-۳ ارزیابی عملکرد. ۷

۱-۸-۴ بودجه‌ریزی عملیاتی.. ۷

۱-۸-۵ کنترل فعالیتهای عملیاتی.. ۷

۱-۹ شرح کامل روش تحقیق.. ۸

۱-۹-۱ شرح کامل روش گردآوری داده‌ها ۸

۱-۹-۲ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. ۸

۱-۹-۳ قلمرو تحقیق.. ۸

۱-۱۰ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۹

۱-۱۱ ساختار تحقیق.. ۹

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۰

۲-۱ مقدمه. ۱۱

۲-۲ مبانی نظری تحقیق.. ۱۲

۲-۲-۱ تعریف هزینه. ۱۲

۲-۲-۲ هزینه در مقابل بها ۱۳

۲-۲-۳ هزینه‌های مختلف برای مقاصد گوناگون. ۱۴

۲-۲-۴ مفاهیم، اصطلاحات و طبقه‌بندیهای گوناگون هزینه‌ها ۱۶

۲-۲-۵ موضوع هزینه. ۱۶

۲-۳ مراحل سیستم تعیین بها ۱۷

۲-۳-۱ انباشت بها ۱۷

۲-۳-۲ تخصیص بها ۱۸

۲-۳-۲-۱ محرک بها ۱۸

۲-۳-۲-۲ مدیریت بها ۱۹

۲-۴ مبانی طبقه‌بندی بها ۲۰

۲-۴-۱ طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت رهگیری (بر مبنای روش تخصیص) ۲۱

۲-۴-۲   طبقه‌بندی بها بر مبنای رفتار. ۲۴

۲-۴-۳ طبقه‌بندی بها بر مبنای ارتباط با محصول. ۲۶

۲-۴-۴  طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت کنترل. ۲۸

۲-۴-۵  طبقه‌بندی بها بر مبنای ماهیت طبیعی.. ۳۰

۲-۴-۶  طبقه‌بندی بها بر مبنای ارتباط با حوزه عملکرد. ۳۰

۲-۴-۷  طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت استفاده در تصمیم‌گیری.. ۳۱

۲-۴-۸  طبقه‌بندی بها بر مبنای کل یا واحد بودن. ۳۱

۲-۵ هزینه فرصت… ۳۲

۲-۶ هزینه‌های ریخته شده ۳۳

۲-۷ هزینه تفاضلی.. ۳۴

۲-۷-۱ هزینه‌های تفاضلی به عنوان هزینه‌های اضافی.. ۳۴

۲-۸ هزینه نهایی و هزینه متوسط.. ۳۴

۲-۹ هزینه، منفعت اطلاعات… ۳۵

۲-۱۰ هزینه‌های جایگزینی.. ۳۵

۲-۱۱ هزینه‌های قابل انتساب… ۳۵

۲-۱۲ هزینه‌های تعطیلی.. ۳۶

۲-۱۳ انباشت و انتساب هزینه‌ها ۳۶

۲-۱۳-۱ تخصیص هزینه‌های غیرمستقیم. ۳۷

۲-۱۴ هزینه‌های منقضی شده و هزینه‌های منقضی نشده ۳۹

۲-۱۵ محرکهای هزینه و مدیریت هزینه. ۳۹

۲- ۱۶ گرایش هزینه‌ها ۴۰

۲-۱۷ رفتار هزینه. ۴۱

۲-۱۷-۱ روش‌های برآورد توابع هزینه. ۴۱

۲-۱۸ چسبندگی هزینه. ۴۱

۲-۱۸-۱ رفتار هزینه نسبت به سطوح فعالیت… ۴۴

۲-۱۸-۲ دلایل چسبندگی هزینه. ۴۶

۲-۱۹ سیستم‌های جدید هزینه‌یابی.. ۴۷

۲-۱۹-۱ سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت… ۴۷

۲-۱۹-۲ هزینه‌یابی دوره عمر محصول. ۵۰

۲-۱۹-۳ هزینه‌یابی هدف… ۵۶

۲-۲۰ پیشینه تحقیق.. ۶۲

۲-۲۱-۱ تحقیقات داخلی.. ۶۲

۲-۲۱-۲ تحقیقات خارجی.. ۶۷

فصل سوم روش تحقیق.. ۶۹

۳-۱ مقدمه. ۷۰

۳-۲ روش تحقیق.. ۷۰

۳-۳ قلمرو تحقیق.. ۷۱

۳-۳-۱ قلمرو موضوعی.. ۷۱

۳-۳-۲ قلمرو مکانی.. ۷۱

۳-۴ جامعه آماری تحقیق.. ۷۱

۳-۴ -۱ نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه. ۷۲

۳-۵ فرضیه‌های تحقیق.. ۷۳

۳-۶ ابزار گردآوری داده‌ها ۷۵

۳-۶-۱ تجزیه و تحلیل اعتبار و روایی پرسشنامه. ۷۵

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده‎ها و آزمون فرضیات… ۷۹

۳-۷ -۱ آزمون t student: 79

۳-۸ خلاصه فصل: ۸۰

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۱

۴-۱ مقدمه. ۸۲

۴-۲ آمار توصیفی.. ۸۲

۴-۲-۱- آمار توصیفی جمعیت شناختی.. ۸۲

۴-۲-۲-  تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره یک تحقیق.. ۹۲

۴-۲-۳- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره دو تحقیق.. ۹۵

۴-۲-۴- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره سه  تحقیق.. ۹۶

۴-۲-۵- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره چهار تحقیق.. ۹۸

۴-۳- تحلیل استنباطی موضوع تحقیق.. ۱۰۰

۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول. ۱۰۱

۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم. ۱۰۳

۴-۳-۳- آزمون فرضیه سوم. ۱۰۴

۴-۳-۴- آزمون فرضیه چهارم. ۱۰۶

۴-۴ بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران. ۱۰۸

۴-۵ خلاصه فصل.. ۱۱۰

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهاد ها ۱۱۱

۵-۱ مقدمه. ۱۱۲

۵-۲ پیشنهادهای تحقیق.. ۱۱۲

۵-۲-۱ پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های تحقیق.. ۱۱۲

۵-۲-۲ پیشنهادهای فرعی تحقیق.. ۱۱۶

۵-۲-۳ پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. ۱۱۸

منابع و ماخذ. ۱۲۰

ضمائم تحقیق.. ۱۲۳

پرسشنامه مدیران. ۱۲۴

پرسشنامه حسابداران. ۱۲۸

پیوست آماری.. ۱۳۲

Abstract 151

منابع

منابع و ماخذ:

 1. ابوالقاسم پور رضا، رفتار هزینه‌ها در عرصه خدمات بهداشت درمانی، سی دی‌های نمایه.
 2. احمدی، مرتضی، ۱۳۸۷، تو‌انمند‌ی‌ ‌اقلام‌ ثابت‌ و متغیر ‌هزینه‌ها در پیش‌بینی‌ سود، دانشگاه علامه طباطبائی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
 3. آذر عادل و منصور مؤمنی، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد ۱، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۵.
 4. خاکی غلامرضا، روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی، انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور، ۱۳۷۸.
 5. دلاور علی، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ دوم، نشر رشد، ۱۳۷۴.
 6. طاهر کردی، محمد رضا «بررسی بکارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در شرکت نفت فلات قاره ایران» پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران، ۱۳۸۲
 7. عالیور، عزیز؛ حسابداری صنعتی؛ جلد اول؛ مفاهیم و کاربرد‌ها در هزینه‌یابی؛ چاپ ششم ؛ آذر ۸۵ ؛تهران؛ مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.
 8. عثمانی، قسیم، حسابداری صنعتی ۱، انتشارات ترمه، ۱۳۸۴.
 9. فرزام اقدس، «بررسی کاربرد حسابداری صنعتی در محاسبه قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی تبریز». پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علوم و فنون مازندران، ۱۳۷۸.
 10. کرمی، فارق، پیش‌بینی‌ سود با ‌استفاده‌ ‌از مدل‌ مبتنی‌ بر تغییر پذیر‌ی‌ ‌هزینه‌ و چسبندگی‌ ‌هزینه‌، دانشگاه علامه طباطبائی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
 11. معتمد محمدرضا، «بررسی نارسائی‌های سیستم حسابداری بهای تمام شده در صنایع پتروشیمی و ارائه الگوی مناسب» پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱.
 12. موسوی، اسماعیل، «بررسی تأثیر روش‌های اندازه‌گیری داراییهای نفتی بر قیمت تمام شده نفت» پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۵.
 13. مومنی، منصور. (۱۳۸۶)، تحلیل‌های آماری با استفاده از spss، انتشازات کتاب نو.
 14. هیبتی، فرشاد، حسن زاده، حجت، ۱۳۸۹″استفاده از تئوری محدودیت در ارزیابی شرکت بر مبنای اختیار معامله حقیقی” مدیریت ریسک و مهندسی پرتفوی، شماره اول، تابستان
 15. یگانه، حساس، حسن زاده، حجت، ۱۳۸۸″ هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت فازی” حسابداری مدیریت، شماره اول، بهار
 1. ANDERSON, M. C. , BANKER, R. D. and JANKIRAMAN, S. N. March 2003. Are Selling, General, and Administrative Costs “Sticky”. Journal of Accounting Research. Vol 41, No. 1
 2. ATKINSON, A. , BANKER, R. , KAPLAN, R. S. 1995. Management Accounting. New Jersey: Prentice-Hall International. Inc.
 3. BERENSON, M. L. , LEVINE, D. M. 1996. Basic Business Statistics, Concepts and Applications. 6th editions. New Jersey: Prentice-Hall International. Inc.
 4. BERLINER, C. , BRIMSON, J. A. 1992. Management of Costs in Advanced Industries: Conceptual Base CAM-1. Sao Paulo: T. A. Queiroz
 5. BPS-STATISTICS INDONESIA. 1992-2004. Statistical Year Book of Indonesia.
 6. COOPER, R. , KAPLAN, R. 1998. The Design of Cost Management Systems: Text, Cases, and Readings. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 1998.
 7. Cooper, R. and R. S. Kaplan. 1992. Activity based cost systems: Measuring the cost of resource usage. Accounting Horizons 1-13:60
 8. Cooper, R. and R. S. Kaplan. 1998, The Design of Cost Management Systems: Text, Cases and Readings (2nd Edition) Prentice Hall, Upper Saddle River, N. J.
 9. P. Medeiros. O. “cost stikness in brazillian firms. “2001 (www. SSRN. com)
 10. Ely, K. M. 1991, “Inter-industry differences in relation between compensation and firm performance variables”. Journal of Accounting Research 29 (Spring): 37-58
 11. Kenneth calleja. Micheal steliaros. Dylan c. Thomas , march 2005 , “Further Evidence on the sticky Behavior of costs” , landon EC!Y 8TZ
 12. Lazere, C. 1995. “Spotlight on SG&A”. CFO 11 (December): 39-45.
 13. Mark C. Anderson ¸ Rajiv D. Banker ¸ and surya N. Jankirman. ” Are selling ¸ General ¸ administrative Costs “Sticky” ? “. journal of accounting Research. vol. 41 ¸ NO.1 ¸ march 2003. printed in USA
 14. Mintz, S. L. 1994. “Spotlight on SG&A”. CFO 10 (December): 63-65.
 15. Noreen, E. and N. Soderstrom (1994). Are overhead costs strictly proportional to activity?: Evidence from hospital departments. Journal of Accounting and Economics (1-2) , 255-278.
 16. Noreen, E. and N. Soderstrom. (1997). The accuracy of proportional cost models: Evidence from Hospital Service Departments. Review of Accounting Studies. 89-114:20.
 17. Shannon W. Anderson , Clara Xiaoling Chen, S. Mark Young, “Sticky Costs as Competitive Response: Evidence on Strategic Cost Management at Southwest Airlines”, November 2005, University of Southern California, Leventhal School of Accounting, www. ssrn. com
 18. suberamaniam C. ,weidenmier M. , 2003 , “Additional evidence on the sticky behavior of costs” , working paper , Texas Christian university.

۲ پاسخ
 1. بابک
  بابک says:

  با سلام : بررسی ریشه ای حسابداری صنعتی و بهای تمام شده فرآورده های نفتی زمان بر است و بیان صریح دیدگاههای شخصی افراد در بیان ایرادات تحقیق اثری چندانی نداردو تازمانیکه خود شرکت پخش همتی برای اقدامات حسابداری صنعتی نداشته باشد و برای مدیریت دولتی بهای تمام شده مهم نیست زیرا مدیریت در ایران بمانند ریاست است و بس .

  پاسخ دادن
  • Modir
   Modir says:

   سلام
   دوست عزیز مرسی که نظر خودتونو گفتید
   البته ما توی این سایت فقط پایان نامه های دفاع شده رو قرار میدیم که بعنوان الگویی برای نگارش پایان نامه مورد استفاده قرار بگیره.
   مسلما گام های اجرای تحقیق نیازمند همت مسئولین عالی رتبه در هر سازمانی است.

   پاسخ دادن

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *