بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه، حسابداری و مدریت مالی

اطلاعات پایان نامه
عنوان پایان نامهبررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رشته و گرایشحسابداری و مدیریت مالی
روش تحقیقرگرسیون
تعداد صفحات۱۳۰
سال انجام تحقیق۱۳۹۰
کلمات کلیدیسرمایه فکری، عملکرد مالی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
نوع فایلاین فایل به صورت کاملا تایپ شده (Word) آماده استفاده دانشجویان و محققین می باشد.

چکیده

همه ما می دانیم آن چه که اندازه گیری می شود، انجام می شود. با این حال بسیاری از سازمان هایی که مدیریت دانش را دنبال می کنند فرآیندی برای اندازه گیری دارایی های دانش سازمانی و یا سرمایه ی فکری ندارند. گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند وتنها به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های ملموس اکتفا می کند .

در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها فراهم می آورد وبا استفاده ازآن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد . به دلیل تمایل به سنجش ولحاظ کردن ارزش واقعی دارایی های نامشهود سرمایه فکری بیش از پیش نزد شرکت ها ، سهامداران (سرمایه گذاران) و سایر گروههای ذینفع افزایش یافته است . در این تحقیق کاربردی ، ابتدا براساس روش استوارت ارزش سرمایه های فکری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی پنج ساله محاسبه، سپس در مرحله بعد ارتباط بین ارزش سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. در تحقیق حاضر روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش مدل تحلیل رگرسیون  می باشد .

یافته ها حاکی از رابطه مثبت معنی دار بین سرمایه فکری وعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. باتوجه به این نتایج می توان بهره گیری شرکت ها، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع در استفاده از این مدل رابرای کسب سود بالاتر در آینده قویا توصیه کرد.

فهرست

چکیده:.. ۱

مقدمه:.. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه : ۴

۲-۱ بیان مسئله ۵

۳-۱ بیان ضرورت تحقیق. ۶

۴-۱ چارچوب نظری تحقیق. ۷

۵-۱ فرضیه اصلی تحقیق : ۸

۶-۱ متغیرهای مورد مطالعه ۸

۷-۱ اهداف تحقیق. ۹

۸-۱-تعریف واژه ها و اصطلاحات.. ۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه ۱۱

۲-۲ اقتصاد دانشی. ۱۱

۳-۲ تعریف دانش.. ۱۲

۴-۲ پدیدار شناسی کسب و کار در اقتصاد دانش پایه ۱۳

۵-۲ اشکال جدید منابع سازمانی. ۱۵

۶-۲ دارایی های نامشهود ۱۶

۷-۲ تاریخچه ی سرمایه ی فکری. ۲۰

۸-۲ اجزاء مدل سرمایه فکری. ۲۵

۹-۲ تعاریف مختلف سرمایه ی فکری. ۲۹

۱-۹-۲-شاخص های اندازه گیری سرمایه فکری. ۳۲

۱۰-۲ مدل های اندازه گیری سرمایه فکری. ۳۸

۱۱-۲ مدل های توصیفی سرمایه ی فکری. ۳۹

۱۲-۲ مدل های اندازه گیری سرمایه ی فکری و ارائه دهنده آن ها ۴۰

۱-۱۲-۲ مدل های مبتنی بر سرمایه ی بازار. ۴۰

۲-۱۲-۲ مدل های مستقیم سرمایه ی فکری. ۴۱

۳-۱۲-۲ مدل های بازده دارایی ها ۴۱

۴-۱۲-۲ مدل های کارت امتیازی. ۴۱

۱-۴-۱۲-۲ مدل مقایسه ی ارزش بازاری و ارزش دفتری (ام – بی – وی) ۴۲

۲-۴-۱۲-۲ مدل کیوی توبین. ۴۳

۳-۴-۱۲-۲ مدل عملکردی شرکت دانش پایه (نوکورپ) ۴۴

۴-۴-۱۲-۲ مدل کارگزار فناوری ( تی – بی) ۴۶

۵-۴-۱۲-۲  مدل سنجش ا رزش گذاری جامع (آی – وی – ام) ۴۷

۶-۴-۱۲-۲ مدل ا رزش افزوده اقتصادی ( ای – وی – اِی ) ۴۸

۷-۴-۱۲-۲ شاخص سرمایه ی فکری. ۴۹

۸-۴-۱۲-۲ کارت امتیازی زنجیره ارزش ۵۰

۹-۴-۱۲-۲ کارت امتیازی متوازن. ۵۰

۱۰-۴-۱۲-۲ رهیاب سرمایه ی فکری اسکاندیا ۵۲

۱۱-۴-۱۲-۲ مدل ارزش نامشهود محاسبه شده (سی – آی – وی) ۵۳

۱۲-۴-۱۲-۲ مدل شاخص ایجاد ارزش (وی – سی – آی) ۵۴

۱۳-۴-۱۲-۲ مدل طبقه بندی سرمایه ی فکری. ۵۶

۱۳-۲ طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری. ۵۷

۱۴-۲ نقاط قوت و ضعف روش های اندازه گیری سرمایه فکری. ۵۹

۱۵-۲ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۶ گزارش عملکرد مالی‌ ۶۰

۱۶-۲ مفهوم سود از دیدگاه حسابداری. ۶۸

۱۷-۲ مفهوم اقتصادی سود ۶۸

۱۸-۲ تحقیقات  داخلی و خارجی صورت گرفته ۶۹

۱-۱۸-۲ تحقیقات خارجی. ۶۹

۲-۱۸-۲ تحقیقات داخلی. ۷۱

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه: ۷۳

۲-۳روش تحقیق. ۷۳

۳-۳  نوع روش تحقیق : ۷۴

۱-۳-۳ روش گرد آوری اطلاعات: ۷۴

۲-۳-۳ ابزار گرد آوری اطلاعات : ۷۴

۳-۳-۳  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۷۵

۴-۳ قلمرو مکانی و زمانی و موضوعی. ۷۵

۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق. ۷۵

۶-۳  جامعه ونمونه آماری. ۷۶

۷-۳  محدودیت های تحقیق. ۷۷

۸-۳ روش گرد آوری اطلاعات و داده های تحقیق : ۷۷

۹-۳ روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها : ۷۷

۱۰-۳ همبستگی. ۷۸

۱۱-۳ ضریب تعیین. ۷۸

۱۲-۳  مدل رگرسیون تحقیق. ۷۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

۱-۴-‏ مقدمه‏: ۸۱

۲-۴  بررسی نرمال بودن متغیر پاسخ. ۸۱

۳-۴   بررسی همبستگی بین سود خالص و ارزش دفتری. ۸۳

۴-۴  بررسی رگرسیون بین سود خالص و ارزش دفتری. ۸۴

۵-۴ رگرسیون و همبستگی به تفکیک سال. ۸۵

۶-۴ بررسی رابطه میان مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده ۸۹

۷-۴   بررسی نرمال بودن خطا ۹۲

۸-۴ جداول نهایی از آزمون های همبستگی و رگرسیون. ۹۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵-مقدمه: ۹۵

۲-۵ خلاصه ۹۵

۳-۵ بیان نتایج. ۹۶

۴-۵ مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی انجام شده : ۹۶

۵-۵ پیشنهادات : ۹۸

۱-۵-۵ پیشنهادت حاصل از تحقیق : ۹۸

۲-۵-۵ پیشنهادت جنبی : ۹۸

۳-۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۹۹

پیوستها

 

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۱۱۰

منابع لاتین: ۱۱۱

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….۱۱۲

منابع

منابع فارسی:

۱- اصغرنژاد امیری، م. و مهرداد  مدهوشی،۱۳۸۷، “سنجش سرمایه ی فکری وبررسی رابطه آن با بازده مالی“، دانشگاه مازندران .

۲- انواری رستمی .ع.الف و محمدرضا رستمی ، ۱۳۸۲ ، “ارزیابی مدل ها و روش های سنجش وارزش گذاری سرمایه های فکری شرکت ها” ، مجله بررسی های حسابداری وحسابرسی، سال دهم ، شماره ۳۴ ، ص  ۷۵-۵۱ .

۳- جعفرنژاد،الف و احمد رضا قاسمی ، ۱۳۸۷،” ارائه مدل اکتساب فن آوری با توجه به راهبرد سرمایه های فکری (مطالعه موردی شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)“، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات ، دوره ۱ ، شماره ۱ ، صفحه ۱۹ تا ۳۶ .

۴-جعفری،  م.  و همکاران،” بازنگری مدل های  اندازه گیری سرمایه فکری

۵- خاوندکار، ج و همکاران،۱۳۸۷، “سرمایه ی فکری: مدیریت توسعه، مدل های سنجش“، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران .

۶-رستمی، رضا و حسن قالیباف اصل ،” طراحی الگوی ارزیابی سرمایه فکری بنگاههای اقتصادی در اعطای تسهیلات اعتباری” ، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران.

۷- ستایش ،م.ح.  و مصطفی کاظم نژاد،۱۳۸۸، “روش های اندازه گیری وگزارشگری خارجی سرمایه فکری (خرداد ۸۸) “، مجله حسابدار ، شماره ۲۰۷.

۸-شائمی برزکی ، ع، ” شاخص های اندازه گیری مدیریت دانش و سرمایه فکری” ، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

۹-فطرس، محمدحسن. و تورج  بیگی، ۱۳۸۸، “الگوهای اندازه گیری سرمایه فکری بانگاهی به بخش خدمات“، مجله تدبیر ،شماره ۲۰۳ .

۱۰- قلیچ لی، ب. و اصغر مشبکی ،۱۳۸۵،”نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان (مطالعه دو شرکت خودرو ساز ایرانی) “،  فصلنامه دانش مدیریت ، سال ۱۹، شماره ۷۵ ، صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۷ .

 

 

 


منابع لاتین:

  1. Anshori,M.& Iswati,S.,2007, The Influence of Intellectual Capital to Financial Performance at Insurance Companies in Jakarta Stock Exchange (JSE) , Melbourne, Australia.
  2. Bhasin,, Intellectual Capital Reporting: Concepts and Key Methodologies, 2006, The ICFAI Journal of Knowledge Management
    Castilla Polo,F., Social information within the intellectual capital report, December 2008, Journal of International Management.
  3. Edvinsson,L., Sullivan,, – Developing a model for managing intellectual capital, ۱۹۹۶, European Management Journal.
  4. Gowthorpe,, Wider still and wider? A critical discussion of intellectual capital recognition, October 2009, measurement and control in a boundary theoretical context Critical Perspectives on Accounting.
  5. Riahi,A,2003,Intellectual Capital and Firm Performance of U.S. Multinational Firms: A Study of the Resource-Based and Stakeholder Views, University of Illinois at Chicago – Department of Accounting.

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *