بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران

پایان نامه، مدیریت دولتی

اطلاعات پایان نامه
عنوان پایان نامهبررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران
رشته و گرایشمدیریت دولتی
روش تحقیقهمبستگی
تعداد صفحات۱۳۳
پرسشنامهدارد
سال انجام تحقیق۱۳۹۰
کلمات کلیدیهوش عاطفی، سبک رهبری، استراتژیک ، مدیران
نوع فایلاین فایل به صورت کاملا تایپ شده (Word) آماده استفاده دانشجویان و محققین می باشد.

چکیده

جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت های تابعه اش می باشد که حجم نمونه ۵۲ نفر است. همچنین در این تحقیق ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد همکار با کمترین ترجیح، جهت سنجش سبک رهبری و پرسشنامه هوش عاطفی سیبریا شرینگ برای ارزیابی هوش عاطفی مدیران استفاده شده است. بر اساس روش بازآزمایی ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه سبک رهبری استراتژیک، برابر با ۸۷۳/۰ برآورد شد، که میزان آن بالای ۷/۰ و نشان از اعتبار و پایایی بالای پرسشنامه می باشد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش عاطفی برابر ۷۷۰/۰ شده است که این ضریب نیز پایایی بالای پرسشنامه هوش عاطفی را نشان می دهد. علاوه بر این، اطلاعات جمع آوری شده برای این پژوهش با استفاده از بسته نرم افزاریSpss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش از آمار توصیفی برای توصیف داده های جمعیت شناختی (محاسبه فراوانی ، درصد فراوانی، میانگین و نمودارها و…) استفاده شده و در قسمت دوم برای تحلیل داده های جمع آوری شده و پاسخ به فرضیه اصلی پژوهش از آمار استنباطی کمک گرفته شده است که با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و چندگانه، ضریب همبستگی اسپیرمن به تجزیه و تحلیل فرضیات پرداخته شد. به منظور اثبات یا رد وجود رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی(جنسیت، سن و …) با متغیر وابسته(سبک رهبری) ازآزمون ناپارامتری خی دو استفاده شده است. همچنین، به منظور تحلیل جانبی نیز از آزمون t  و تحلیل واریانس(ANOVA) استفاده می شود. همچنین جهت بررسی پیش فرض های رگرسیون؛ نرمال بودن خطاها، استقلال خطاها، شاخص VIF و تلورانس نیز  بررسی شده اند. با توجه به آزمون های آماری و یافته های تحقیق، شواهدی مبنی بر رد سه فرضیه موصوف وجود ندارد.

نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که هرچه در طیف سبک رهبری از رویکرد وظیفه مدار به سمت رویکردهای رابطه مدار پیش می رویم، مدیران از سطح هوش عاطفی بالاتری برخوردار می شوند، چرا که این گروه از مدیران این قابلیت را دارند که با درک اقتضائات و وضعیت محیطی، سبک مناسب تعاملی را جهت هدایت و رهبری اثربخش سازمان در پیش گیرند. همچنین، براساس نتایج حاصله از نمونه آماری می توان دریافت که در سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت های تابعه، در مدیران گرایش بیشتری به رویکردهای رابطه مداری که متناسب با اقتضائات محیط پویا و رقابتی حاضر است، دیده می شود. همچنین، این واقعیت که ۷۷%  افراد نمونه آماری، از حیث هوش هیجانی در سطح متوسط و بالاتر از آن قرار دارند، نوید آن را می دهد که بتوان به واسطه آموزش های هیجانی، مدیران را به قابلیت های رهبری رابطه مدار مبتنی بر هوش عاطفی مجهز کرد.

منابع

منابع فارسی:

 1. ایران نژاد پاریزی، مهدی (۱۳۸۷). مدیریت رفتار سازمانی: در عصر جهانی شدن. تهران: مدیران.
 2. ایران نژاد پاریزی، مهدی. مدیریت در هزاره سوم. زیرچاپ.
 3. آقایار، سیروس؛ شریفی درآمدی، پرویز (۱۳۸۶). هوش هیجانی سازمانی. انتشارات سپاهان.
 4. بیگی نیا، عبدالرضا؛ کلانتری، فاطمه (۱۳۸۷، تیر). رابطه بین سبک های رهبری مدیران و تنیدگی روانی ناشی از شغل کارکنان با تأکید بر گونه های شخصیتی. ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، ۱۵(۲۹)، ۲و۳.
 5. ترنس. آر، میچل (۱۳۷۷). مردم در سازمان ها «زمینه رفتار سازمانی». ترجمه حسین شکرکن، تهران: انتشارات رشد.
 6. جویبار، منوچهر(۱۳۸۴). مقایسه هوش هیجانی در میان سطوح سه گانه مدیران (عالی-میانه-پایه) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان­های تابعه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
 7. خاکی، غلامرضا (۱۳۷۸). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی.تهران: مرکز انتشارات دانشگاه

آزاد اسلامی.

 1. خاکی، غلامرضا (۱۳۸۶). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: بازتاب.
 2. خراسانی، اعظم(۱۳۸۳). بررسی ارتباط بین هوش عاطفی مدیران مدارس متوسط شهر اصفهان با سبک رهبری آنان؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
 3. دفت، ریچارد. ال (۱۳۸۹). تئوری و طراحی سازمان. ترجمه دکتر علی پارساییان و دکتر سید محمد اعرابی، چاپ دوازدهم، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
 4. دوستار، محمد(۱۳۸۵). تبیین مدل تأثیرگذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبک های رهبری(مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)، رساله دکتری، رشته مدیریت گرایش رفتار، دانشگاه تربیت مدرس.
 5. رابینز. ا. پ.(۱۳۷۶). تئوری سازمان. ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد. تهران: صفار.
 6. رباطی، فاطمه السادات(۱۳۸۶). مقایسه تأثیر آموزش بر اساس دو رویکرد هوش های چندگانه گاردنر با شیوه سنتی تدریس بر عملکرد درس علوم دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.
 7. رضائیان، علی.(۱۳۸۰،ب). رفتار سازمانی. تهران: سمت.
 8. رضائیان، علی (۱۳۸۷). مبانی مدیریت و رفتار سازمانی. چاپ نهم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
 9. رضائیان، علی(۱۳۸۷). مبانی سازمان و مدیریت. چاپ دوازدهم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 10. ساعی ارسی، ایرج (۱۳۸۹). مهارت های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی. تهران: بهمن برنا.
 11. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (۱۳۸۳). روش های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ هفتم، تهران: دانشگاه.
 12. سکاران، اوما (۱۳۸۱). روشهای تحقیق در مدیریت. ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی،/چاپ دوم، تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
 13. سلک، نرگس؛ آتش پور، سید حمید (۱۳۸۵). رابطه بین سبک رهبری (رابطه گرا – وظیفه گرا) و سبک های تفکر در مدیران. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران. بازیابی ۱۸ خرداد، ۱۳۹۰، از modir.ir/Articles/538.aspx
 14. سهراب پور، ابراهیم؛ مرادی(۱۳۸۶)، محمد. رهبری. ماهنامه تدبیر، سال هیجدهم (۱۸۵). بازیابی۳ اردیبهشت،۱۳۹۰، ازmodiryar.com
 15. طبری، مجتبی؛ قربانی، مهرناز (۱۳۸۸، زمستان). نقش هوش هیجانی برشیوه تصمیم گیری مدیران. فصلنامه مدیریت، (۱۶)،۳۱ و ۳۴-۳۳.
 16. عروتی موفق، لیلا(۱۳۸۳). مطالعه تغییرات هوش هیجانی بر اساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان دانشگاه های شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 17. علامه، سید محسن؛ انصاری، آذرنوش؛ معینی، حسین. هوش هیجانی: کلید طلایی رهبری اثر بخش.۱۰-۷، ۱۴-۱۲، ۱۹-۱۶.
 18. فرهنگی، علی اکبر؛ صفرزاده، حسین (۱۳۸۵). روش های تحقیق در علوم انسانی با نگرشی بر پایان نامه نویسی، تهران: پیام پویا.
 19. گلمن، دانیل (۱۳۸۳). هوش هیجانی در کار. ترجمه بهمن ابراهیمی و محسن جوینده. انتشارات بهین دانش.
 20. گلمن، دانیل؛ بویاتزیس، ریچارد؛ مک کی،آنی (۱۳۸۵).  هوش هیجانی در مدیریت و رهبری سازمانی. ترجمه بهمن ابراهیمی، چاپ اول، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
 21. گنجی، ح (۱۳۷۶). روانشناسی عمومی. تهران: دهخدا.
 22. لاجوردی، سید جلیل؛ جمالی نظری، آرزو (۱۳۸۹، بهار). رابطه میان هوش عاطفی و سبک مرجح رهبری مدیران. چشم انداز مدیریت دولتی، (۱)، ۷۴-۷۰ ،۸۲.
 23. لاش، ریک (۱۳۸۵، آبان). هوش هیجانی و رهبری. ترجمه گروه مترجمان میثاق مدیران(۱۶). بازیابی ۳ اردیبهشت،۱۳۹۰ از  misaqmodiran.com
 24. مقدمی، مجید (۱۳۸۳). بررسی رابطه بین هوش عاطفی مدیران وسبک رهبری تحول آفرین. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی. دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 25. مورهد، گریفین (۱۳۸۸). رفتار سازمانی. ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، چاپ چهاردهم، تهران: مروارید.
 26. نجف بیگی، رضا (۱۳۸۷). سازمان و مدیریت. چاپ اول، تهران: ترمه.
 27. نوری امام زاده ای، اصغر (۱۳۸۸). هوش عاطفی در محیط کار. چاپ اول، اصفهان: نوشته.
 28. هاگس، مارسیا؛ پترسون، بانیتا؛ برادفورد، ترل جیمز (۱۳۸۸). هوش هیجانی و رهبری سازمانی. ترجمه علی محمد گودرزی. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 29. هین، استیو (۱۳۸۶). هوش هیجانی برای همه. ترجمه رویا کوچک انتظار و مژگان موسوی شوشتری، چاپ اول، تهران: سفیر اردهال.


منابع انگلیسی:

 1. Alon, I., Higgins, J.M. (2005), Global Leadership Success through Emotional /and/Cultural Intelligences. Business Horizons, ۴۸, ۵۰۱– ۵۱۲.
 2. Ashakanasy, N.M., Härtel, C.E.J., Daus, C.S. (2002) Diversity and Emotion: The/New Frontiers in Organizational Behavior Research. Journal of /Management, ۲۸(۳), ۳۰۷-۳۳۸.
 3. Barker, R. (1997). How Can We Train Leaders if We Do not Know What/Leadership Is? Human Relations, ۵۰(۴), ۳۴۳- ۳۶۲.
 4. Bar-on, R. (1997). Bar-on Emotional Quotient Inventory (EQ-I): Technical/Manual Toronto, Canada: Multi-Health Systems.
 5. Bar-On, R. (2000). Emotional and Social Intelligence: Insights from the/Emotion Quotient Inventory. In R. Bar-On & J. Parker (Ed’s.), The Handbook/of/Emotional/Intelligenc: Theory, Development, Assessment and/Application/at/Home, School and in the Workplace. San Francisco: Jossey-/Bass, pp. 363-88.
 6. Bar-On, R., & Parker, J .D. A. (Eds.) (2000). Handbook of Emotional /Intelligence:/Theory, Development, Assessment and Application at Home, School and in//the Workplace. San Francisco: Jossey-Bass.
 7. Bourey, j. (2001, Oct). Do You Know What Your Emotional IQ Is?,Public //Management, Washington.
 8. C (2001) “ Emotional Intelligence and Organizational Effectivness ”/www.eiconsortium.org.
 9. Cooper, R. K. & Sawaf, A. (1997). Executive EQ: Emotional Intelligence in/Leadership and New York, NY: Perigee Book.
 10. Dearbon ,Katie , Studies Intelligence Redefine Our Approach to /Leadership/Development,7. Public Personnel Management,Volume /31,Winter /2002,Page/52.
 11. Duckett, H, and Macfarlane, E.(2003). Emotional Intelligence and /Transformational Leadership in Retailing. Leadership & Organization /Development Journal, ۲۴, pp. 309-317.
 12. Fiedler, F. E. (1967). A Theory of Leadership Effectiveness, New York: /McGraw-/Hill.
 13. Fiedler, Fred and M. Chemers, Improving Leadership Effectiveness. The /Leader /Match Concept, Second Edition, New York: John Wiley & Sons, /1984 Least /Preferred Coworker Scale(LPC). LPC(John R.Schermerborn, /CIT, PP572-73
 14. Gardner, Lisa.(2005). Emotional Intelligence and Occupational Stress( /http://researchbank.swinburne.edu.au/vital/access/services/Download/s/w /in7046/SOURCE2)
 15. George, J.M. (2000), Emotions and Leadership: The Role of Emotional //Human Relations, ۵۳(۸), ۱۰۲۷-۱۰۵۵.
 16. Goleman, D.Boyatzis, R.E,. & Rhee,k. (1999). Clustering Competence in /Emotional Intelligence Insights from the Emotional Competence //(ECI). From the World Wide Web http://www. /eiconsortium.org
 17. Goleman, D., Boyatzis, R. & McKee, A. (2002). Primal Leadership: /Realizing/the Power of Emotional Intelligence. Boston, MA: Harvard /Business School Press.
 18. Goleman, Daniel (1995). Emotional Intelligence What It Can Matter /More Than/ New Yourk : Bantam Book.
 19. Goleman, Daniel(1998).What Makes a Leader?Harvard Business Review
 20. Goleman, Daniel (1998). Working with Emotional Intelligence. New /Yourk /
 21. Goleman, Daniel. (1999), What Makes a Leader? Harvard Business /Review,/November-December, 93-102.
 22. Goleman, Daniel. (2001). An EI-based Theory of Performance. In C. /Cherniss /&///Goleman (Eds.),The Emotionally Intelligent Workplace /(pp. 27-44)./San Francisco: Jossey-Bass.
 23. Goleman, Danniel.(2000). Leadership That Gets Results, Harvard /Business Review, Volum 78, Mar- Apr .
 24. Harrison, J.K., Clough, M.W. (2006), Characteristics of “State of the /Art” Leaders:/Productive Narcissism Versus Emotional Intelligence and /Level 5/ The Social Science Journal, Article in Press.
 25. Holt Svetlane and Jones Steve , Emotional Intelligence and Organization /Performance , journal Performance Improvement,Number 10,Volum /44/,Nov 2005 ,pp 15-16.
 26. Lewis, K.M. (2000), When Leaders Display Emotions: How Followers /Respond to/Negative Emotional Expression of Male and Female / Journal of Organizational Behavior, ۲۱, ۲۲۱-۲۳۴.
 27. Kierstead, J. (1999) “Emotional Intelligence in the Work Place ” (emerald/fulltext.com).
 28. Mayer, J. D. (2001). Primary Divisions of Personality and Their /Scientific Contributions: From the Trilogy-of-Mind to the Systems Set. /Journal for the /Theory of Social Behaviour, 31, ۴۴۹–۴۷۷.
 29. Mayer, J. D. & Salovey, P. (1990). Emotional Intelligence. Imagination /Cognition and Personality, ۹(۳), ۱۸۵-۲۱۱.
 30. Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What Is Emotional Intelligence? In P. /Salovey/& J. Sluyter (Eds), Emotional Development and Emotional /Intelligence:Educational Implicatons (pp. 3- 31). New York, New York: /Basic Books.
 31. Mayar, J. D. & Salovay, P. (1998), The Intelligence of Emotional Intelligence.17. 433-442.
 32. Mayer,J. D.Salovey, P,.& Caruso, D. R. (1999). Emotional Intelligence /Meets Traditional Standards for?An Intelligence. Journal of Intelligence /.۲۷.pp:267-269.
 33. Mayer, J. D., Carso, D. , & Salovay, P. (2002). Emotional Intelligence. In / J./Sternberg (Ed.), Handbook of Intelligence (2nd ed.). New Yourk: /Cambridge/University Press Sanfrancisco.
 34. Mayer,J. D. Ciarochi,. J. P .Forgass. ( 2001). A Field Guide to Emotional

/Intelligence In Everyday Life , Philadelphia .Taybr Francis.

 1. Weisinger, H. (1998). Emotional at Work. The Untapped Edge for /Success: San Francisco: Jossey-Bass.

 

۲ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *