بررسی موانع توانمند سازی منابع انسانی در سازمان رجا

پایان نامه، مدیریت دولتی

اطلاعات پایان نامه
عنوان پایان نامه بررسی موانع توانمند سازی منابع انسانی در سازمان رجا
رشته و گرایشمدیریت دولتی
روش تحقیقهمبستگی
تعداد صفحات۱۳۰
پرسشنامهدارد
سال انجام تحقیق۱۳۹۰
کلمات کلیدیتوانمدند سازی، منابع انسانی، نیازهای آموزشی، سلسله مراتبی
نوع فایلاین فایل به صورت کاملا تایپ شده (Word) آماده استفاده دانشجویان و محققین می باشد.

چکیده

ویژگی سازمان های امروزی پویایی و پیچیدگی، ابهام و سنت گریزی است که دایما از محیط اطراف خود تأثیر می پذیرند، و این تغییرات را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته اند. پیش بینی تغییرات با دقت نسبتاَ معقول با اشکال مواجه خواهدبود. با درک این مهم که تغییر جزء لاینفک و ذات سازمان های هزاره سوم شده است، قدرت سازگاری و انطباق با تحولات اخیر در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی افزایش می یابد. به منظور غلبه بر شرایط نامطمئن، پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد، تواناسازی سازمان و کارکنان از طریق دانش و مهارتی است که به سرعت کهنه و منسوخ می شود. ما در این مطالعه نشان داده ایم که موانع پیش روی توانمند سازی منابع انسانی شرکت قطارهای مسافری رجاء کدامند و چه تاثیری بر تامین خدمات در ایستگاه های دارند.

در این پژوهش بر اساس مدل نظری تحقیق متغیر وابسته، توانمندسازی منابع انسانی و متغیر های مستقل  شامل: سوئ برداشت از مفهوم توانمندسازی، عدم وضوح اهداف و استراتژی های توانمندسازی،   شیوه های نامناسب تعیین نیازهای آموزشی، ساختار سلسله مراتبی سازمان ، و ناکارآمدی نظام های سازمانی می باشد. با توجه به موضوع و ماهیت تحقیق، پژوهش حاضر درحیطه پژوهش های پیمایشی(یک وهله ای) و تجربی مقدماتی محسوب می شود، که از نظر ماهیت کاربردی است.

جامعه آماری در این پژوهش کلیه کار کنان شرکت قطارهای مسافری رجاء فعال در زمینه تامین خدمات ایستگاه های مسافری راه آهن می باشند، که پس از انتخاب نمونه ای از جامعه، به منظورگرد آوری عقاید و نظرات آنان، در ابتدا نسبت به  مصاحبه اکتشافی و سپس تدوین پرسشنامه ای اقدام شد. روایی و پایایی بخش های این پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS تعیین و تایید گردید. سپس فرضیه های تحقیق، که تبیین کننده تاثیر متغیرهای مستقل بر توانمندسازی منابع انسانی است مورد آزمون قرار گرفت.نهایتا با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها و عدم وجود شواهدی دال بر رد آنها، همچنین بر اساس تحلیل یافته های تحقیق راهکارهای مناسب پیشنهاد گردید.

منابع

منابع فارسی :

 

۱) ابطحی، حسین، سعید عابسی،” توانا سازی کارکنان” (تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، نشر خورشید، ۱۳۸۶).

۲) اسکات، سینتیا، دنیس ژاف،” توانا سازی کارکنان”، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، چاپ دوم، (کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت،۱۳۸۳).

۳) امامی، محمد حسن، ” راهنمای جامع توانمند سازی منابع انسانی”، (اصفهان: آسمان نگار، ۱۳۸۸).

۴) ایکاف، راسل،” برنامه ریزی تعاملی : مدیریت هماهنگ با تحول برای ساختن آینده ی سازمان”، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، چاپ چهارم،(تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۶).

۵) ایران نژاد پاریزی، مهدی، “روشهای تحقیق در علوم اجتمایی”، چاپ چهارم، (کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، ۱۳۸۸).

۶) آذر، عادل، منصور مومنی،” آمار و کاربرد آن در مدیریت”، جلد ۱و۲، (تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، ۱۳۸۵).

۷) بلانچارد، کنت، جان کارلوس، آلن راندولف، “مدیریت توانا سازی کارکنان”، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، چاپ دوم، (تهران: نشر مدیران، ۱۳۸۱) .

۸) بلانچارد، کنت، جان کارلوس، آلن راندولف،” سه کلید توان افزایی”، ترجمه فضل الله امینی،(تهران: نشر فرا، ۱۳۷۹) .

۹) بستانی املشی، طهمورث،”توانمند سازی و روشهای اجرای آن در سازمان”، (تهران: سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، ۱۳۸۸).

۱۰) پور صفر، علی، سید رسول حسینی،”توانمند سازی :مفاهیم ،نظریه ها و پیامدها”، (تهران: سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، ۱۳۸۸).

۱۱) جهانیان، رمضان، “بررسی ابعاد توانمند سازی مدیران آموزشی به منظور ارایه چارچوب مناسب برای مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی کشور”، “رساله دکتری تخصصی رشته مدیریت آموزشی”، (تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۶).

۱۲) حاجی انزهائی، مریم،” مطالعه موانع توانمند سازی نیروی انسانی سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه کاهش مرگ و میر کودکان مبتلا به سرطان در شهر تهران و ارایه راهکارهای مناسب”، ” پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت سازمان های غیر دولتی (M.A) “، (تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۷).

۱۳) خلیلی شورینی، سیاوش، ” روشهای تحقیق در علوم انسانی “، چاپ سوم، (تهران: انتشارات یادواره کتاب ، ۱۳۸۳).

۱۴) دفت، ریچارد ال،” تئوری و طراحی سازمان”، ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی، چاپ پنجم، (تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۵).

۱۵) رث، تام،” کشف توانمندی های منابع انسانی و بکار گیری آن” ، ترجمه مهدی پور قاسمی، (اصفهان: انتشارات اندیشه گستر ، ۱۳۸۸) .

۱۶) رجب بیگی، مجتبی و”همکاران”، ” سنجش رضایت شغلی منابع انسانی در بخش دولتی و عوامل موثر بر آن ” ، ” فصلنامه مدرس علوم انسانی”، دوره ۱۰، بهار ۱۳۸۵.

۱۷) زارع بنادکوکی، محمد رضا،” نقش توانمندسازی کارکنان در اجرای موفق TQM در سازمان ها”، (تهران: سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، ۱۳۸۸).

۱۸) سبزیکاران، اسماعیل، “بررسی عوامل ایجاد کننده احساس توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی: مورد کاوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- منطقه تهران”، (تهران :سومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی، ۱۳۸۸).

۱۹) سیدجوادین، سید رضا، محمد مهدی فراحی، حمد علی فراحی، “مدیریت منابع انسانی، نگرش کارکنان و توسعه مدیریت دانش در سازمان”،” فصلنامه علوم مدیریت ایران”، دوره ۹ ، بهار ۱۳۸۷.

۲۰) صائبی، محمد، ” روند ها و چالش های مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی”، ” فصلنامه مدرس علوم انسانی”، دوره ۶ ، پاییز  ۱۳۸۱.

۲۱) طالبیان، احمدرضا، ” الگوی جامع توانمند سازی منابع انسانی”،” ماهنامه علمی – آموزشی تدبیر”، شماره ۲۰۳ ،  فروردین ۱۳۸۸.

۲۲) طاهری، نادر،” ارزیابی وضعیت موجود توسعه منابع انسانی و تدوین راهبردهای بهره وری: مورد کاوی شرکت ایپکو”،”پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی”، (تهران: سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۸۸).

۲۳) طاهری طریق، سودابه،”بررسی نقش و جایگاه توانمندسازی کارکنان بر عملکرد بانک رفاه کارگران تهران”،”پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی”، (تهران: دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۳).

۲۴) عبداللهی، احمد، “بررسی راهکارهای توانمند سازی سازمان های غیر دولتی کودکان و نوجوانان در کلان شهر تهران”،”پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت سازمان های غیر دولتی(M.A) “، (تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،  ۱۳۸۸).

۲۵) عبداللهی، بیژن، ” طراحی الگوی توانمندسازی روان شناختی کارکنان حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری”، “رساله دکتری تخصصی رشته مدیریت آموزشی”، (تهران: دانشگاه تربیت معلم،  ۱۳۸۳).

۲۶) عبداللهی، بیژن، ” نقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان”،”ماهنامه علمی – آموزشی تدبیر” ، شماره ۱۶۸ ،اردیبهشت ۱۳۸۵ .

۲۷) علی نقیان، محبوبه، ” بکار گیری ICT مناسب مولفه های توانمندسازی و رابطه آن با افزایش       بهره وری شرکت ملی گاز ایران”،” پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی”،  (تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۶).

۲۸) فخرزاد، محمد باقر، محمد رضا زارع بنادکوکی، ” توانمندسازی کارکنان مبتنی بر شایستگی”، (تهران : سومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی، ۱۳۸۸).

۲۹) قدیریان، عباسعلی، ” گروههای یادگیرنده، محور یادگیری و توسعه منابع انسانی”، ” نشریه تازه های علوم شناختی”، سال ۵، شماره ۲، ۱۳۸۲.

۳۰) کارکنان نصر آبادی، محمد، ” نظریه های توانمند سازی نیروی انسانی در سازمان”، (تهران: سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، ۱۳۸۸).

۳۱) کالینز، جیم، ” بهتر از خوب “، ترجمه فضل الله امینی، چاپ دوم ، (تهران: نشر فرا، ۱۳۸۶).

۳۲) کتانی محمدزاده، حمید،” بررسی وضعیت کارایی منابع انسانی در گروه صنعتی فولاد ایران – بخش فولادسازی و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن”،”پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع “، (تهران: سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۸۱).

۳۳) کیوی، ریمون، لوک وان کامپنهود،” روش تحقیق در علوم اجتمایی”، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، چاپ چهارم، (تهران: نشر توتیا، ۱۳۸۸).

۳۴) کینلا، دنیس سی، ” توانمند سازی منابع انسانی”، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و معصومعلی سلیمیان، چاپ دوم، ( تهران : نشر مدیران، ۱۳۸۷) .

۳۵) متولی، حسینعلی،”تجربیات موفق توانمندسازی منابع انسانی”، (تهران: سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، ۱۳۸۸).

۳۶) محمدی، پیمان، “یادگیری غیر رسمی و نقش آن در توانمندسازی روانشناختی کارکنان”، (تهران: سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، ۱۳۸۸).

۳۷) محمدی، حامد، “نقش و جایگاه توانمندسازی منابع انسانی در نظام اداری ایران”، (تهران: سومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی، ۱۳۸۸).

۳۸) موثق بهستانی، ملیحه، مهرداد محرم زاده، رضا طلائی،”بررسی نیاز سنجی آموزشی در راستای توانمندسازی منابع انسانی مراکز آموزش عالی و اداره کل تربیت بدنی استان آذر بایجان غربی”، (تهران: سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، ۱۳۸۸).

۳۹) مومنی، منصور، علی فعال قیومی، ” تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS “، (تهران: کتاب نو ، ۱۳۸۶) .

۴۰) میرزایی دریانی، شهرام، “توانمندسازی منابع انسانی و مدیریت تغییر”، (تهران: سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، ۱۳۸۸).

۴۱) نجفی، لیلا، یداله حمیدی، امیر اشکان نصیری پور، “تاثیر نتایج ارزشیابی عملکرد سالیانه بر توانمندسازی کارکنان مراکز بهداشت شهرستانهای استان همدان”، (تهران: سومین کنفرانس        توانمند سازی منابع انسانی، ۱۳۸۸).

۴۲) نصیری خوارزمی، محسن، ” ارتباط سیستم پیشنهادات با ابعاد شناختی توانمندسازی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد”، ” پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی(M.A) “، (تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،  ۱۳۸۹).

۴۳) نیازی، محسن، محمد کارکنان نصر آبادی، ” توانمندسازی راهبرد سرمایه اجتمایی”، ” ماهنامه علمی –  آموزشی تدبیر”، شماره ۲۰۳، فروردین ۱۳۸۸.

۴۴) وتن، دیوید ای، کیم اس.کمرون،”توانا سازی و تفویض اختیار”، ترجمه بدرالدین اورعی یزدانی، چاپ دوم، (کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، ۱۳۸۳).

۴۵) وتن، دیوید ای، کیم اس.کمرون،” خودشناسی مدیران”، ترجمه محمد علی بابایی زکلیلی، چاپ دوم، (کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، ۱۳۸۲).

۴۶) وتن، دیوید ای، کیم اس.کمرون،” رهبری تحولات مثبت”، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی،(کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، ۱۳۸۵).

منابع ا نگلیسی :

 

۴۷) Baldwin,Timothy T, William H. Bommer and  Robert S. Rubin , “Developing Management Skills : What Great Managers Know and Do”,(McGraw-Hill Companies , Inc., 1221 Avenue of the Americas , New York , NY , 1002 . Copyright 2008).

۴۸) Daft, Richard L, “Organization Theory and Design “, (United States: South- Western college, 2010).

۴۹) Dimitriades, Zoe and Stella Kufidu, “Individual, Job, Organizationnal and Contextual Correlates of Employment Empowerment: Some Greek Evidance “, (Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studieas, Vol.9, No. 2).

۵۰) Litie Njie, Thaddeus and Linus Teku Fon and Gbolahan Awomodu, “Top Management Commitment and Empowerment of Employees inTQM Implementation” (Universit College of Boras, Nr.9/2008).

۵۱) Maxwell, James R, “Management of Employee Empowerment “, (Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, Jan, 2005).

۵۲) Menon, Sanjay T, “Employee Empowerment: An Integrative Psychological Approach”, (Clarkson University.Box 5790, Potsdam, NY 13699.USA, 2001).

۵۳) Ongori, Henry, “Managing Behind The Scenes: A View Point on Employee Empowerment “, (African Journal of Business Management, Vol. 3, No. 1, pp009-015, 2009).

۵۴) Quinn, Robert and Gretchen Spreitzer, “The Road To Empowerment: Question Every Leader Should Consider”, (Marshall School of Business University of Southern California,CA 90089-0806, 1999).

۵۵) Ratmawati, Dwi, “Managerial Competency and Management Commitment to Employee Empowerment: Banking Companies Case “, (Proceeding of the 13 Th Asia Pacific Management Conference, Melbourne, Australia, 2007).

۵۶) Ravichandran, Swathi and Shirley Gilmore, “To Empower or not Empower: The Case of Student Employed in One Midwestern University،s Dining Services “, (United States: Kent State University).

۵۷) Samad, Sarminah, “Social Structural Characteristics and Employee Empowerment: The Role of Proactive Personality”, (International Review of Business Research Paper, Vol.3, No.4, 2007, pp.254-264).

۵۸) Sayer, Kylie and Lynda Harvey, “Empowerment in Business Process Reengineering: An Ethnographic Study of Implementation Discourses”, (Sydney, University of Technology).

۵۹) Ugboro, Isaiah O, “Organizational Commitment, Job Redesign, Employee Empowerment and Intent to Quit Among Survivors of Restructuring and Downsizing“, (United States: A&T State University, North Carolina, 2006).

 

۲ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *