مبانی نظری در رابطه با چیره دستی سازمانی یا همان دوسوتوانی سازمانی (organizational ambidexterity)

تازه ترین مقالات فارسی علمی پژوهشی، مقالات آی اس آی(ISI) و مقالات کنفرانسی مرتبط با موضوع

مبانی نظری چیره دستی

چیره دستی دوسو توانی

organizational ambidexterity

یازده مقاله علمی پژوهشی / شش مقاله کنفرانسی / پنج مقاله ISI

  • جدیدترین مقالات علمی پژوهشی مرتبط با موضوع

    برترین مقالات علمی پژوهشی از سال ۱۳۹۰ به بعد و مرتبط با موضوع تحقیق

  • برترین مقالات ISI مرتبط با موضوع

    تازه ترین مقالات ISI مرتبط با موضوع و بعد از سال ۲۰۱۲

  • معتبر ترین مقالات کنفرانسی مرتبط با موضوع تحقیق

    تازه ترین مقالات  کنفرانسی بعد از سال ۱۳۹۰

علمی پژوهشی

تازه ترین مقالات علمی پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق

مقالات علمی پژوهشی مرتبط با موضوع
عنواننام مجله سال چاپ
بررسی عناصر چیره دستی سازمانی در سازمان های علمی و فناورانهمدیریت دولتی۱۳۹۴
شناسایی مولفه های دوسوتوانی موثر بر عملکرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهیفصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی۱۳۹۱
دوسوتوانی همزمان، الگوی مناسب سازماندهی فعالیتهای اکتشاف و بهره برداری در سازمان های پژوهش و فناوریدوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی۱۳۹۳
طراحی و اعتبار سنجی ابزاری جهت ارز ابی دوسو توانی در مدیریت سازمانیمدیریت شهری۱۳۹۴
بررسی عوامل موثر بر دوسوتوانی سازمانی فرانچایزرهاتوسعه کارآفرینی۱۳۹۴
بررسی تأثیر یکپارچگی کانال های خرده فروشی مبتنی بر فناوری اطلاعات بر عملکرد فروشگاه های خرده فروشی با میانج یگری دوسوتوانی سازمانی (مورد مطالعه: فروشگاه های شهر رشت)مدیریت فناوری اطلاعات ۱۳۹۴
فرهنگ سازمانی دوسوتوان و عملکرد: نقش حیاتی دوسوتوانی سازمانیمدیریت فرهنگ سازمانی۱۳۹۴
رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتیپژوهشنامه بیمه۱۳۹۲
تبیین نقش سرمای هاجتماعی و انتقال دانش در یادگیری سازمانی شرکت های دانش بنیانفصلنامه مدیریت فناوری۱۳۹۳
مطالعهای تطبیقی در سنجش نقش دوسوتوانی سازمانی در عملکرد بنگاه های تولیدی و خدماتیبهبود مدیریت۱۳۹۴
تبیین نقش اشتراک دانش بر دوسوتوانی سازمانی: نقش میانجی ظرفیت جذب شرکت (مورد مطالعه: شرکت های تولید دارو)توسعه کارآفرینی۱۳۹۵
مقالات کنفرانسی

جدیدترین مقالات کنفرانسی مرتبط با موضوع تحقیق

مقالات کنفرانسی مرتبط با موضوع
عنواننام کنفرانسسال چاپ
ارائه الگویی برای نقش رهبری استراتژیک در عملکرد دانشگاه ها با رویکرد دوسوتوانینخستین کنفرانس بین المللی هوشمنذی تجاری و سازمانی-۱۳۹۵
تبیین دوسوتوانی سازمانی
به عنوان مفهومی نوین در مدیریت سازمان های دان شبنیان
رشد و فناوری۱۳۹۳
ارزیابی میزان دوسوتوانی سازمانی در شرکت پیشگامان توسعه ارتباطاتچهارمین کنفرانس حسابداری و مدیریت ۱۳۹۴
ارزیابی میزان دوسوتوانی سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد: تاملی بر ابعاد اکتشاف و بهره برداری نوآوری سازمانیمدیریت فرهنگ و توسعه اقتصادی۱۳۹۴
تأثیر دوسوتوانی نوآوری بر دانش صادراتی و عملکرد محصولات جدید
در بازارهای صادراتی
رشد و فناوری۱۳۹۴
دوسوتوانی سازمانی ونقش رهبری تحول آفرین درتحقق توانمندی سازمانیمدیریت چالش ها و راهکار ها۱۳۹۳
ISI

تازه ترین مقالات ISI مرتبط با موضوع تحقیق

مقالات ISI مرتبط با موضوع
سال چاپنام مجله عنوان
۲۰۱۷Personnel ReviewHuman Resource flexibility and performance in the hotel industry: the role of organizational ambidexterity
۲۰۱۴Journal of ManagementDistributed Cognition in Top Management Teams and Organizational Ambidexterity: The Influence of Transactive Memory Systems
۲۰۱۳The Academy of Management Perspectives
ORGANIZATIONAL AMBIDEXTERITY: PAST, PRESENT, AND FUTURE
۲۰۱۶The International Journal of Human Resource
Management
Boards of directors and organizational ambidexterity in knowledge-intensive firms
۲۰۱۶Strategic DirectionManaging an ambidextrous organization: balancing innovation and efficiency
۱ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *