بررسی تاثیر ارزش های شخصی خدمات بر وفاداری مشتری در بین بیمه گذاران شهرک صنعتی توس

بررسی عوامل موثر بر تجارت الکترونیک و تاثیر آن بر عملکرد بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط

بررسی تاثیر عدالت و اعتماد بر تعهد سازمانی در بین کارکنان شرکت های بزرگ و متوسط

بررسی تاثیر کیفیت مراوده با مشتری در بازاریابی الکترونیک، بر وفاداری مشتریان محصولات شرکت های صنایع غذایی

بررسی تاثیر ویژگی های برند بر وفاداری مشتریان برند های مطرح صنایع غذایی شهرک صنعتی مشهد

بررسی رابطه بین کیفیت و ارزش درک شده از خدمات بر وفاداری مشتریان با در نظر گرفتن نقش واسط رضایت مشتری در شرکت هواپیمایی ایران ایرتور

شناسایی عوامل موثر بر رفتار خرید تفننی مشتریان محصولات صنایع غذایی

رتبه بندی بانک های تجاری در رابطه با کیفیت خدمات ، از نگاه مشتریان و با بکارگیری مدل کانو

اشتراک منابع طرفین –> اثربخشی انتقال دانش ->ویژگی های طرفین –> عوامل ارتباطی