مقاله بیس بررسی رابطه بین زندگی خصوصی کارکنان و رضایت شغلی آنها

بررسی رابطه بین بیانیه ماموریت و عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش واسط تعهد سازمانی

بررسی رابطه بین تعامل اجتماعی، راحتی و رضایت مشتری با در نظر گرفتن نقش واسط تجربه مشتری

افزایش عملکرد تجاری سازمان (هتل ) با در نظر گرفتن نقش نوآوری و مشتری مداری

طراحی مدل معادلات ساختاری از رفتار خرید آنی در خرده فروشی مواد غذایی

بررسی رابطه چند فرهنگی و رفتار نوآورانه کاری با در نظرگرفتن نقش واسط هوش فرهنگی

بررسی رابطه جو اخلاقی کار، تعهد کارکنان و عملکرد خدمات به مشتریان فعال با در نظر گرفتن نقظ واسط سیاست های سازمانی

بررسی تاثیر نقض قرارداد روانی بر قصد مشتری برای خرید مجدد از فروشگاه های آنلاین، با بررسی سازوکارهای تعدیل کننده

بررسی تاثیر صمیمت و شایستگی همکاران در گردش مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش واسط رضایت شغلی و تعهد سازمانی

بررسی نقش واسط محصول و نوآوری فرایند بر رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد عملیاتی شرکت های تولیدی