بررسی رابطه بین تعادل کار و خانواده، رفاه کارکنان و عملکرد شغلی

بررسی وفاداری رفتاری از طریق مسئولیت اجتماعی شرکت ها با در نظر گرفتن نقش واسط دخالت و تعهد سازمانی

بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی و عدم امنیت شغلی بر رابطه بین هوش عاطفی و رضایت شغلی

بررسی تاثیر متقابل گرایش کارآفرینی و مدیریت منابع انسانی بر روی عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش واسط نوآوری

نقش واسطه همکاری زنجیره تامین در رابطه فناوری، اعتماد و عملکرد عملیاتی

بررسی رابطه بین انتظارات مشتری، رضایت مشتری و وفاداری، یک مطالعه تجربی

بررسی قصد کارآفرینی دانشجویان کسب و کار با در نظر گرفتن حمایت آموزشی، رابطه ای و اعتماد به نفس دانشجویان

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان

بررسی رابطه استراتژی و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش واسط نوع رهبری

بررسی رابطه استراتژی و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش واسط نوع رهبری