تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد و تصمیمات سرمایه گذاری ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده تجهیزات با لحاظ کردن عوامل بومی و استفاده از تکنیک FANP

تاثیر انگیزش شغلی و فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی، با نقش میانجی رضایت شغلی در کارکنان بانک ملی

بررسی تاثیر ابهام و تعارض در نقش کارکنان بر روی ابعاد ارزش ویژه برند در بخش خدمات

شناسایی مؤلفه های مؤثر بر چابکی سازمانی و رتبه بندی آن ها توسط روش AHP فازی-گروهی

بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سرکوال و رتبه بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

پایان نامه بررسی رابطه بین بازاریابی درونی وتعهد سازمانی با توجه به متغیرهای تعدیل کننده جو اخلاقی و ویژگی های شخصیتی کارکنان

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین بازاریابی درونی وتعهد سازمانی با توجه به متغیرهای تعدیل کننده جو اخلاقی و ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی { نام شهر} می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی { نام شهر} در سال ۱۳۹۳ که تعداد آنها ۵۰۴ نفر می باشد و با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۲۱۹ نفر از مجموعه حجم نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه استفاده شده است.این تحقیق از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزو تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. ابزار جمع آوری داده های این پژوهش شامل پرسشنامه برای سنجش میزان بازاریابی درونی با روایی۹۰/۰ و پایایی ۹۳/۰ یک پرسشنامه برای سنجش میزان تعهد سازمانی با روایی وپایایی ۷۱/۰ و۹۵/۰می باشد.میزان جو اخلاقی با پرسشنامه ای با روایی۹۱/۰ و پایایی۹۳/۰ و میزان ویژگی های شخصیت با پرسشنامه ای با روایی۸۷/۰ و پایایی۸۱/۰ محاسبه گردید .برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از نرم افزارSPSS استفاده شده است . جهت بررسی فرضیه های تحقیق و ارتباط آنها از آزمونهای همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص گردید بین بازاریابی درونی وتعهد سازمانی با توجه به متغیرهای تعدیل کننده جو اخلاقی و ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی { نام شهر} رابطه وجود دارد.در نهایت پیشنهادهایی با توجه به یافته های تحقیق ارائه شد

طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات ها و حل آن با الگوریتم ژنتیک

طراحی یک سیستم تولید سلولی شامل سه تصمیم¬گیری مهم می¬باشد: تشکیل سلول (CF)، چیدمان سلولی (CL) و زمانبندی سلولی (CS). این سه فاکتور با هم در ارتباط بوده و بر یکدیگر تاثیر می-گذارند. در این تحقیق یک مدل یکپارچه به طور همزمان به این سه زیر مساله پرداخته در حالیکه در بخش چیدمان سلولی با در نظر گرفتن سلول¬ به عنوان واحد مستقل آن¬ها را در دو نوع چیدمان خطی تک ردیفی و خطی دو ردیفی مورد بررسی قرار داده و یک چیدمان مناسب و کارا با هدف حداقل نمودن زمان تکمیل کارها پیشنهاد شده است. برای حل مدل یکپارچه طراحی سلول در مقیاس¬های واقعی یک الگوریتم ژنتیک توسعه یافته است. یک مثال برای اعتبارسنجی مدل و همچنین آشنایی با رویکرد مدل در نرم افزار لینگو حل و نتایج آن تشریح شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می¬دهد هنگام طراحی سلول با استفاده از این مدل یکپارچه، چیدمان سلولی خطی دو ردیفی در مقایسه با خطی تک ردیفی که معمول¬تر است، نتایج بهتری خواهد داشت.

رتبه بندی کیفیت خدمات بانک های تجاری ازدیدگاه مشتریان ، با استفاده از شاخص های مالی و غیر مالی

این پژوهش به دنبال معرفی شیوه ای جدید و کاربردی برای رتبه بندی بانک های تجاری با استفاده از عوامل مالی و غیر مالی از نگاه مشتریان، می باشد. در این تحقیق عوامل مالی و غیر مالی موثر بر رضایت مشتریان شناسایی شده و در سه دسته الزامات اساسی، عملکردی و انگیزشی طبقه بندی شدند. تحقیق حاظر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از شاخه میدانی است.
اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است.در ابتدا و در مرحله پیش آزمون اعتبار پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد که میزان آن برای کل پرسشنامه ۸۸۲/۰ بدست امد. سپس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تخصیص برابر، نمونه آماری به تعداد۱۵۰ نفر از مشتریان بانک های مورد بررسی انتخاب شدند. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که به طور کلی، عوامل مالی بسیار بیشتر از عوامل غیر مالی در رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده در بانک ها،تاثیر گذارند. در نتیجه این بررسی مشخص شد که بانک های تجارت،ملت،ملی، صادرات و سپه به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را در کسب رضایت مشتریان از عوامل مالی و غیر مالی در جهت کسب رضایت مشتریان بدست آوردند. در پایان این پژوهش نیز به بحث و نتیجه گیری پیرامون نقش عوامل بیست گانه مالی و غیر مالی در تعیین رضایت مشتریان پرداخته شده است.

ارزیابی ارزش ویژه برند با استفاده از عوامل موثر بر آن از دید مشتریان

در عصر جدید که دوران ادغام و تحصیل شرکت هاست، ارزش نام و نشان تجاری یک عامل کلیدی و تعیین کننده در ارزش شرکت و ارزش بازار سهام میباشد و این به سبب قدرتی است که یک نام تجاری در کسب مشتری جدید و حفظ مشتریان موجود دارد . اگر نام ونشان تجاری دارای ارزش ویژه بالایی باشد، شرکت میتواند در سایه ی وجود آن هزینه بازاریابی را کاهش دهد. زیرا مشتریان نسبت به آن آگاه و وفادار هستند، هنگام مذاکره و چانه زدن با توزیع کنندگان و خرده فروشان شرکت از موضع قوی تری برخوردار است، و به شرکت اجازه می دهد قیمت ها را بالاتر تعیین کند زیرا از نظر خریداران، محصولی با این نام و نشان دارای کیفیت بیشتری است. در این تحقیق براساس پایه‌های نظری فرض شده است که متغیرهای آگاهی، تداعی، کیفیت ادراک شده و وفاداری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری تأثیر مستقیم می‌گذارد. این مدل مفهومی با استفاده از اطلاعات گردآوری شده از ۳۸۶ نفر از مصرف کنندگان محصولات غذایی برندهای مطرح در سطح شهر —- که به صورت تصادفی انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه که برای هر یک از متغیرهای تحقیق پنج نشانگر طراحی شده، با مدل رگرسیون بررسی شده است. نتایج حاصل بیانگر این است که کیفیت ادراک شده، اثر مستقیم و معناداری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارد. همچنین وفاداری به نام ونشان تجاری، با ارزش ویژه نام و نشان تجاری رابطه دارد. درضمن رایطه آگاهی وتداعی نام ونشان تجاری با ارزش ویژه مورد تایید قرارگرقت.