ارزیابی ارزش ویژه برند با استفاده از عوامل موثر بر آن از دید مشتریان