مبانی نظری در رابطه با چیره دستی سازمانی یا همان دوسوتوانی سازمانی