طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات ها