بررسی رابطه بین انتظارات مشتری، رضایت مشتری و وفاداری، یک مطالعه تجربی

بررسی قصد کارآفرینی دانشجویان کسب و کار با در نظر گرفتن حمایت آموزشی، رابطه ای و اعتماد به نفس دانشجویان