اشتراک منابع طرفین –> اثربخشی انتقال دانش ->ویژگی های طرفین –> عوامل ارتباطی