بررسی رابطه بین بازاریابی درونی وتعهد سازمانی با توجه به متغیرهای تعدیل کننده جو اخلاقی و ویژگی های شخصیتی کارکنان

طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات ها

رتبه بندی کیفیت خدمات بانک های تجاری ازدیدگاه مشتریان ، با استفاده از شاخص های مالی و غیر مالی

ارزیابی ارزش ویژه برند با استفاده از عوامل موثر بر آن از دید مشتریان