نوشته‌ها

بررسی تاثیر ویژگی های برند بر وفاداری مشتریان برند های مطرح صنایع غذایی شهرک صنعتی مشهد

بررسی تاثیر نقض قرارداد روانی بر قصد مشتری برای خرید مجدد از فروشگاه های آنلاین، با بررسی سازوکارهای تعدیل کننده