نوشته‌ها

تاثیر انگیزش شغلی و فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی، با نقش میانجی رضایت شغلی در کارکنان بانک ملی

بررسی تاثیر عدالت و اعتماد بر تعهد سازمانی در بین کارکنان شرکت های بزرگ و متوسط

بررسی رابطه بین بیانیه ماموریت و عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش واسط تعهد سازمانی

بررسی تاثیر صمیمت و شایستگی همکاران در گردش مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش واسط رضایت شغلی و تعهد سازمانی

بررسی وفاداری رفتاری از طریق مسئولیت اجتماعی شرکت ها با در نظر گرفتن نقش واسط دخالت و تعهد سازمانی

پایان نامه بررسی رابطه بین بازاریابی درونی وتعهد سازمانی با توجه به متغیرهای تعدیل کننده جو اخلاقی و ویژگی های شخصیتی کارکنان

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین بازاریابی درونی وتعهد سازمانی با توجه به متغیرهای تعدیل کننده جو اخلاقی و ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی { نام شهر} می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی { نام شهر} در سال ۱۳۹۳ که تعداد آنها ۵۰۴ نفر می باشد و با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۲۱۹ نفر از مجموعه حجم نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه استفاده شده است.این تحقیق از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزو تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. ابزار جمع آوری داده های این پژوهش شامل پرسشنامه برای سنجش میزان بازاریابی درونی با روایی۹۰/۰ و پایایی ۹۳/۰ یک پرسشنامه برای سنجش میزان تعهد سازمانی با روایی وپایایی ۷۱/۰ و۹۵/۰می باشد.میزان جو اخلاقی با پرسشنامه ای با روایی۹۱/۰ و پایایی۹۳/۰ و میزان ویژگی های شخصیت با پرسشنامه ای با روایی۸۷/۰ و پایایی۸۱/۰ محاسبه گردید .برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از نرم افزارSPSS استفاده شده است . جهت بررسی فرضیه های تحقیق و ارتباط آنها از آزمونهای همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص گردید بین بازاریابی درونی وتعهد سازمانی با توجه به متغیرهای تعدیل کننده جو اخلاقی و ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی { نام شهر} رابطه وجود دارد.در نهایت پیشنهادهایی با توجه به یافته های تحقیق ارائه شد