نوشته‌ها

بررسی جامعه شناختی میزان و نوع استفاده دانش آموزان از تلفن همراه (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع متوسطه مدارس شهر گرگان)

تلفن همراه، در کنار کارکردهای مثبت، کارکردهای نامناسبی نیز دارد که در کنار خودکنترلی ضعیف نوجوانان و جوانان و فقدان فرهنگسازی مناسب در زمینه استفاده از تلفن همراه موجبات نگرانی را در بین مسئولین نهادهای آموزشی فراهم ساخته است. پایان نامه در صدد است به بررسی نوع مصرف و میزان استفاده از تلفن همراه پرداخته و سهم نظارت خانواده را در این میان مشخص نماید . این پایان نامه حاصل یک تحقیق پیمایشی در بین دانش آموزان مدارس متوسطه شهرگرگان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ که بالغ بر۲۳۴۴۶نفر ا ست. برای گردآوری داده ها از ابزارپرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است بر اساس فرمول کوکران ۲۶۴ نفر(۱۵۵ پسر ،۱۰۹ دختر ) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند روش نمونه گیری،تصادفی طبقه بندی بوده است . روایی محتوایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ، مورد تایید متخصصان قرار گرفت. پس از تکمیل نمودن پرسشنامه ها ، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس و آزمون های پیرسون ، تحلیل واریانس، آزمون تی تست و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که اکثر دانش آموزان یعنی ۲۴۹ نفر دارای تلفن همراه هستندو از ابزارها و امکانات تلفن همراه برای اهداف متفاوتی استفاده می کنند همچنین نتایج نشان می دهد، بین دختران و پسران از لحاظ میزان استفاده از تلفن همراه در طول روز و استفاده از امکانات آن تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنی که میزان استفاده از تلفن همراه و انواع امکانات آن در بین پسران به طرز معناداری بیش از دختران است .
علاوه بر این نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین دختران و پسران از لحاظ باور به مضرات استفاده از تلفن همراه در مدرسه، تفاوت معنی داری وجود داردبدین معنی که دختران ، بیشتر از پسران معتقد به مضرات استفاده از تلفن همراه در مدرسه هستند.

تحلیل راهبردی زنجیره ارزش افزایی خدمات مبتنی بر تلفن همراه در بازار سرمایه ایران و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء آن