نوشته‌ها

پایان نامه بررسی رابطه بین کارتیمی و چابکی سازمانی

ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده تجهیزات با لحاظ کردن عوامل بومی و استفاده از تکنیک FANP