نوشته‌ها

پایان نامه تاثیر بازاریابی رابطه مند بر افزایش وفاداری مشتریان

بررسی رابطه بین کیفیت و ارزش درک شده از خدمات بر وفاداری مشتریان با در نظر گرفتن نقش واسط رضایت مشتری در شرکت هواپیمایی ایران ایرتور

بررسی رابطه بین تعامل اجتماعی، راحتی و رضایت مشتری با در نظر گرفتن نقش واسط تجربه مشتری

رتبه بندی بانک های تجاری در رابطه با کیفیت خدمات ، از نگاه مشتریان و با بکارگیری مدل کانو