نوشته‌ها

بررسی تاثیر نقض قرارداد روانی بر قصد مشتری برای خرید مجدد از فروشگاه های آنلاین، با بررسی سازوکارهای تعدیل کننده

بررسی رابطه بین انتظارات مشتری، رضایت مشتری و وفاداری، یک مطالعه تجربی