نوشته‌ها

پایان نامه بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در مقایسه با شرکتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص های سورتینو، شارپ و ضریب بتا

پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

پایان نامه بررسی موانع توانمند سازی منابع انسانی در سازمان رجا

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران

پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت

پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی اثرات برونسپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان

پایان نامه نقش واسط مدیریت دانش و ساختار سازمانی در رابطه بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری سازمانی

بررسی جامعه شناختی میزان و نوع استفاده دانش آموزان از تلفن همراه (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع متوسطه مدارس شهر گرگان)

تلفن همراه، در کنار کارکردهای مثبت، کارکردهای نامناسبی نیز دارد که در کنار خودکنترلی ضعیف نوجوانان و جوانان و فقدان فرهنگسازی مناسب در زمینه استفاده از تلفن همراه موجبات نگرانی را در بین مسئولین نهادهای آموزشی فراهم ساخته است. پایان نامه در صدد است به بررسی نوع مصرف و میزان استفاده از تلفن همراه پرداخته و سهم نظارت خانواده را در این میان مشخص نماید . این پایان نامه حاصل یک تحقیق پیمایشی در بین دانش آموزان مدارس متوسطه شهرگرگان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ که بالغ بر۲۳۴۴۶نفر ا ست. برای گردآوری داده ها از ابزارپرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است بر اساس فرمول کوکران ۲۶۴ نفر(۱۵۵ پسر ،۱۰۹ دختر ) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند روش نمونه گیری،تصادفی طبقه بندی بوده است . روایی محتوایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ، مورد تایید متخصصان قرار گرفت. پس از تکمیل نمودن پرسشنامه ها ، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس و آزمون های پیرسون ، تحلیل واریانس، آزمون تی تست و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که اکثر دانش آموزان یعنی ۲۴۹ نفر دارای تلفن همراه هستندو از ابزارها و امکانات تلفن همراه برای اهداف متفاوتی استفاده می کنند همچنین نتایج نشان می دهد، بین دختران و پسران از لحاظ میزان استفاده از تلفن همراه در طول روز و استفاده از امکانات آن تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنی که میزان استفاده از تلفن همراه و انواع امکانات آن در بین پسران به طرز معناداری بیش از دختران است .
علاوه بر این نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین دختران و پسران از لحاظ باور به مضرات استفاده از تلفن همراه در مدرسه، تفاوت معنی داری وجود داردبدین معنی که دختران ، بیشتر از پسران معتقد به مضرات استفاده از تلفن همراه در مدرسه هستند.

تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد و تصمیمات سرمایه گذاری ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران