نوشته‌ها

بررسی رابطه بین کیفیت و ارزش درک شده از خدمات بر وفاداری مشتریان با در نظر گرفتن نقش واسط رضایت مشتری در شرکت هواپیمایی ایران ایرتور

اشتراک منابع طرفین –> اثربخشی انتقال دانش ->ویژگی های طرفین –> عوامل ارتباطی