نوشته‌ها

پایان نامه بررسی رابطه بین کارتیمی و چابکی سازمانی

شناسایی مؤلفه های مؤثر بر چابکی سازمانی و رتبه بندی آن ها توسط روش AHP فازی-گروهی